Klinisk beroendemedicin Flashcards

1
Q

Vilka 3 grupper prata Macke om?

A

Opioider
Sedativa (alkohol)
Centralstimulatia/kokain

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka miljöfaktorer har mest påvekan på beroendeutvecking?

A

Non-shared environment:

 • stress
 • tidiga livstrauman
 • Interpersonellt våld
 • Peers som brukar
 • TIllgänglighet/pris
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad aktiverar beroendeframkallande substanser?

A

Dopminerga belöningsystemet

ventrala tegmentum- N. Accumbens - PFC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur stor andel av de som regelbundet brukat olika beroendemedel utvecklar beroende?

A

10-25%

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad påverkar en substans beroendepotential?

A

Time to Cmax som påverkas av lipidlöslighet och administreringssätt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Återfall medieras av?

A

Priming
Drogminnen
Stress

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad samspelar vid beroende?

A

Approach, avoid, think about it eller motivation, emotion och kognition

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Övergripande diagnostik

A
 1. Finns beroende? Gör MINI
 2. Hur svårt är beroendet? AUDIT
 3. Psyktriatisk samsjuklighet? MINI
 4. Somatisk samsjuklighet/komplikation
 5. Funktionsnivå/behov av insatser?
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

4 stora grupperna enligt DSM-5

A
 • Ökad motivation/minskad kontroll (kontrollförlust, försökt slut, mycket tid, starkt begär)
 • Sociala komplikationer
 • Kompulsivitet (tar i farliga situationer, trots hälsoproblem)
 • Fysiologiska adaptationer (abstinenes, tolerans)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hur många symtom behövs för klinisk signifikans?

A

4-5 dvs medelsvår

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hur kan vi identifiera alkoholproblem?

A
 • AUDIT
 • CDT/ PEth (längre tid)
 • Alkoblås/EtG i urin (nu)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Primära effekten av alkohol i hjärnan?

A

Potentierar GABA och hämmar glutamat –> CNS-hämning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Sekundär effekt av alkohol

A

Psykostimulerande.

Alkohol - endogena opioider - dopamin -belöning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad är en markör för genetisk alkoholism-risk?

A

Låg känslighet för sedativa/ataktiska effekter av alkohol

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad sker när vi dricker under lång tid?

A

Glutamaterg neuroadaptation.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Riskfaktorer för komplikationer vid alkoholabstinens

A

Tidigare svår abstinens
Tungt alkoholåterfall
Svåra symtom
Andra sjukdomar inkl akuta infektioner

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Symtompyramiden alkohol

A

Tremor, svettningar, taky
Abstinenshallucinos (syn ffa)
Delirium tremens

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

När kommer kramper?

A

inom 1 dygn

19
Q

När kommer delirium tremens

A

3 dagar

20
Q

Vad kan vi använda för att gradera alkoholabstinens?

A

CIWA-Ar

21
Q

Vad är skillnaden på oxazepam och diazepam?

A

Oxazepam har inga aktiva metaboliter och något lägre beroendepotential

22
Q

Vad gör vi vid delirium tremens?

A

IV diazepam, tillägg av haldol

Sövning på IVA

23
Q

Svår abstinens med riskfaktorer

A

Alltid slutenvård
Tiamin parenteralt + oxazepam p.o.
Funkar ej –> mer oxazepam och sen går man över på i.v. diazepam.

24
Q

Medelsvårt alkohol utan riskfaktorer

A

Öppen/slutenvård
Tiamin injektion
Oxazepam i nedtrappningsschema

25
Q

Wernickes triad

A

Konfusion, ataxi, ögomsymtom

26
Q

Korsakoffs sjukdom

A

Kronisk axial amnesi
Brist på insikt
Konfabulation (påhittade minnen)

27
Q

Vad beror WKS på?

A

Akut brist på tiamin, coenzym.

Ger skador på BBB och glia, progress med mikroblödningar.

28
Q

Långsiktig behandling alkohol

A

Antabus
Campral
Naltrexon
Nalmefen

29
Q

Vad gör antabus och vilka biverkningar?

A

Enzymblock –> ackumulation av acetaldehyd –> flush, hjärtklappning.

Ge ej oövervakat.
Kontraindikationer= kognitiv svikt, hjärt/leversjukdom

30
Q

Naltrexon

A

Opioidantagonist
Minskar= craving, återfallstyngd. Blockar motivationen.

Biverkningar= magtarm, levertoxiskt

31
Q

Campral

A

Dämpa glutamat-transmissionen
Minskar alkoholsuget
Främjar helnykterhet

32
Q

Vilken OR har att göra med beroende?

A

MOR

33
Q

Opioidöverdos symtom?

A
Små pupiller
Andningsdepp
Metvetandesänkning
Bradykardi
Hypotension
Urinretention
34
Q

Vad syftar akutbehandlingen till ang opioider?

A

Förhindra dödsfall, lindra abstinens, inleda långsiktig behandling.

35
Q

Vilken behandling ges akut vid opioid-OD och vad ska man tänka på?

A

Naloxon!!!! Parenteralt

Tänk på halveringstiden

36
Q

Opioidabstinens symtom 10st

A
Influensaliknande
Dysforisk sinnesstämning
Illamående, kräkningar
Muskelvärk
Ökat tårflöde, rinnande näsa
Diarre
Vidgade pupiller 
Gäspningar
Feber
Sömnsvårigheter
37
Q

Läkemedel långvarig behandling opioid

A

Metadon
- full agonist men långsammare utsöndring.
Buprenorfin
- högre affinitet men aktiverar receptorn mindre.

38
Q

Måttlig svår opioidabstinens behandling

A

Buprenorfin

39
Q

Långsiktigt opioid

A

Suboxone

Buprfenorfin + naloxon

40
Q

Kokains mekanism

A

Blockerar DAT, NET, SERT –> ökad synpatisk koncentration

DAT viktigast för effekten

41
Q

Amfetamin + derivat mekanism

A

Blockerar DAT + inverterar DAT och VMAT –> kraftig ökning av DA synaptiskt även i frånvaro av aktionspotential.

Mer potent än kokain

42
Q

Centralstimulatia hög dos

A
Dysfori
Ångest, panikattacker
Irritabilitet, agitation
Punding
Misstänksamhet
Psykos
Motoriska störningar
Krampanfall
43
Q

Abstinensbehandling centralstimu

A

Symtomatisk/stödjande behandling. BDZ v.b.

Undvik neuroleptika

44
Q

Långsiktig behandling centalstim

A

Plenty of nothing xd xp lol GGWP