Förstämningssyndrom Flashcards

1
Q

Vad är grunstämning/stämningsläge?

A

Långvarigt känslotillstånd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka typer av grundstämning finns det?

A

Sänkt
Neutral
Förhöjd

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Skillnad på stressrelaterade syndrom och egentlig depression?

A

Stressrelaterade är upptagna av sin stressor, “jag kommer att bli bra”
Depp har en sänkt självkänsla, “jag kommer inte att blir bra”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Kardinalsymtom depression

A

Nedstämdhet + oförmåga att glädjas (anhedoni) med minskat intresse

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Övriga symtom man ska minst ha 5 av symtom

A
Brist på energi
Ökad/miskad motorik
Apititstörning, viktförändring
Nedsatt självkänsla
Tanke/koncentrationsstörning
Meningslöshetstankar
Sömnstörning

Minst 2 veckor duration, ska leda till funktionsinskränkning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Psykotiska symtom vid förstämning

A

Oftast stämningskongruenta
dep- synd, skuld, mindervärdighet
mani- megalomana, positiva röster

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Melankoli!!!

A
 • anhedoni och oavledbarhet
 • distinkt kvalitet
 • uttalade överdriva skuldkänslor
 • hypotalamiska
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vilka är de hypotalamiska vid melakoli?

A

Värst på morgonen
Tidigt morgonuppvaknande
Utalad hämning eller agitation
Aptitlöshet och viktnedgång

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Atypiska drag

A

Reaktivt stämningsläge
Apitit/viktökning
Hypersomni
Blytyngdskänsla

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Diffdiagnoser depression

A
Stressrelaterade
Bipolär depression
Ångestsyndrom
Prodormalfas schizofreni
Neurodegenerativa sjukdomar
Missbruk
Läkemedel
Somatiska sjukdomar
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad gör vi vid en långdragen eller svårbehandlad depression?

A

Överväger fördjupad psykiatrisk utredning

PS? ADHD? Ångestsyndrom? Autistiska drag?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Mani kardinalsymtom

A

Abnormt förhöjt, expansivt eller irritabel sinnesstämning
Abnorm ökning av målinriktad aktivitet eller energi
Minst en veckas duration

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hur många av de andra symtomen behöver man? Övriga saker? Mani

A

Minst 3 (4 om endast irritabel)
Påtaglig funktionsförlust socialt/arbete
Inte förklaras av annat
Psykotiska symtom kan förekomma men ej obligatoriska

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

SKillnad mellan mani och hypomani

A

Hypomani:

 • krav 4 dagar
 • ej funktionsnedsättning
 • aldrig psykos
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Diffa hypomani och ADHD

A

Minskat sömnbehov specifikt för hypomani. Tydligt avgränsad period till skillnad från ADHD.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Bipolärt blandtillstånd

A

Både depressiva och maniska/hypomana symtom

Minst 3 från motsatt sinnesstämning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Bipolär sjuk typ 1 definition

A

Minst 1 mani

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Bipolär typ 2

A

Depressivt syndrom + 1 hypoman

19
Q

Bipolärt spektrum

A

Depressivt syndrom + milt/tillfälligt förhöjt stämningsläge

20
Q

Recividerande depression

A

minst 2 depressiva epidoser. Aldrig mani/hypomani

21
Q

Dystymi

A

senaste 2 åren de flesta dagarna depressiva symtom men inte depression.

22
Q

Vilka viktiga uppgifter behöver vi ?

A
Debutålder
Långtidsförlopp
Ärftlighet
Anhöriganamnes
Svar på tidigare behandling
23
Q

Diagnostiska instrument depression- screening

A

PHQ-9

MINI, SCID

24
Q

Mäta depressionsdjup och grad av mani

A

MADRS, hamiltonsdepressionsskala

25
Q

När är risken för självmord som högst?

A

första åren av sjukdom

26
Q

Vad ger en bättre prognos?

A

tidig upptäckt

tidig behandling

27
Q

Depression behandling

A

Psykologisk
Läkemedel
TMS
ETC

28
Q

Vad baserat val av behandling på?

A
Depressionens svårighetsgrad
Pat önskemål
Graviditet/amning
Tidigare behandlingsvar
Resurser
29
Q

Basal handläggning depression

A

Psykopedagogik
Inventera psykosociala problem
Följ behandling med skattningsskalor

30
Q

Monoaminhypotesen

A

Medel som stimulerar monoaminsystemen är effektiva mot depression.
Medel som hämmar kan ge depression. –> ngn smart jävel listade då ut att det var orsaken

31
Q

DA/NA-syndrom?

A

Reducerade positiva effekter (förlust av glädje etc)

32
Q

5HT-syndrom

A

ökade negativa effekter- skuld ångest irritabilitet

33
Q

Varningar antidepp

A
Suicidrisk initialt
Överslag i mani
Serotonergt syndrom
Utsättningssymtom
Blödningsrisk
34
Q

SSRI (biverk)

A

1a hand
Initiala biverk= GI, illamående, sömnsvår, agitation, förstoppning, sedation, huvudvärk
Vanliga kvarstående= vikt upp, sexuella

35
Q

SNRI

A
Serotonin + Na
Venflaxin
illamående yrsel svett sexuella
agitation , tremor, hjärtklapp
bla
36
Q

NaSSA

A

Mirtazapin
A2-antagonist
Biverk= sommnolens, ökad aptit, viktuppgång, få sexuella
Ovanligt= agranulocytos

37
Q

NDRI

A

Bupropion
Inga sexuella
Biverkningar= agiatation, insomni, tremor

38
Q

Val av antidepp

A

Val efter biverkningsprofil

SSRI första hand

39
Q

Hur behandlar man med SSRI

A
 • skatta med MADRS
 • Informera patienten
 • ta med mat och trappa upp dos
 • återbesök inom 1 vecka
 • effektutvärdering efter 4 veckor
 • Ingen effekt + inga biverkningar= höj
 • biverkningar= byt
40
Q

Sexuella biverkningar

A

Kvarstående
åtgärder:
- drug holiday
- byt till bupropion, mirtazapin eller moklobemid

41
Q

Specialistnivå depression

A

Litium i kombination (sp melankoli)
Atypiska antipsykotiska
TCA
MAO-hämmare

42
Q

Indikationer ECT

A
Svår depressiv episod med/utan psykos
Cykloid psykos
PP-psykos
Katatoni
Malignt neuroleptikasyndrom
43
Q

Biverkningar ECT

A

Mild träningsvärk, huvudvärk, tandskador

Närminne ofta

44
Q

BIpolär behandling

A

Stämningsstabiliserande ffa litium som är antisucidalt

regelbunden provtagning 2-4 ggr/år