16 Flashcards Preview

HSK 4 vocab > 16 > Flashcards

Flashcards in 16 Deck (31)
Loading flashcards...
1

博士

doctor (academic degree) // bóshì

2

签证

visa // qiānzhèng

3

报名

to apply // bàomíng

4

表格

form;table // biǎogé

5

传真

to send by fax // chuánzhēn

6

号码

number // hàomǎ

7

参观

to visit // cānguān

8

激动

excited // jīdòng

9

小伙子

young man // xiǎo huǒ zǐ

10

记者

journalist // jìzhě

11

恐怕

I guess... // dàibiǎo

12

代表

to represent // kǒngpà

13

失望

to disappoint // shīwàng

14

教区

suburb // jiàoqū

15

到底

...on earth // dàodǐ

16

[particle] // ya

17

导游

tour guide // dǎoyóu

18

礼貌

polite // lǐmào

19

原谅

to forgive // yuánliàng

20

to hang // guà

21

同情

to show sympathy for // tóngqíng

22

to postpone // tuī

23

预习

to prepare lessons before class // yùxí

24

重点

emphasis // zhòngdiǎn

25

马虎

careless // mǎhǔ

26

自信

self - confident // zìxìn

27

冷静

calm // lěngjìng

28

to lose // shū

29

重视

to attach importance to // zhòngshì

30

to dare // gǎn