18 Flashcards Preview

HSK 4 vocab > 18 > Flashcards

Flashcards in 18 Deck (32)
Loading flashcards...
1

降落

jiàngluò // to descend; to land

2

huǒ // hot; popular

3

作者

zuòzhě // author

4

交通

jiāotōng // traffic; communication

5

技术

jìshù // technology

6

是否

shìfǒu // if; whether

7

miǎo // second

8

方式

fāngshì // way; mode

9

受不了

shòubùliǎo // cannot stand; cannot bear

10

日记

rìjì // diary

11

安全

ānquán // safe; secure

12

密码

mìmǎ // password

13

允许

yǔnxǔ // to allow; to permit

14

zuò // [mw. used for building, bridges, mountains etc.]

15

qiáo // bridge

16

危险

wéixiǎn // dangerous

17

接着

jiēzhe // then

18

警察

jǐngchá // police

19

zhuā // to catch; to arrest

20

xián // salty

21

矿泉水

kuàngquán shuǐ // mineral water

22

付款

fùkuǎn // to pay a sum of money

23

jǔ // to give; to enumerate

24

迷路

mílù // to lose one's way

25

地址

dìzhǐ // address

26

地点

dìdiǎn // place; site

27

世纪

shìjì // century

28

邮局

yóujú // post office

29

shōu // to receive

30

信封

xìnfēng // envelope