17 Flashcards Preview

HSK 4 vocab > 17 > Flashcards

Flashcards in 17 Deck (29)
Loading flashcards...
1

凉快

liángkuai // pleasantly cool

2

热闹

rènào // bustling

3

yún // cloud

4

广播

guǎngbò // broadcast

5

zhào // to take a picture

6

dào // yet; actually

7

máo // hair; fur

8

bào // to hug

9

gàn // to do

10

严格

yángé // strict

11

难受

nánshòu // uncomfortable; sad

12

tàng // time

13

放暑假

fàng shǔjià // to be on a summer vacation

14

老虎

lǎohǔ // tiger

15

入口

rùkǒu // entrance

16

排队

páiduì // to line up

17

活泼

huópō // lively

18

社会

shèhuì // society

19

竞争

jìngzhēng // to compete

20

森林

sēnlín // forest

21

shèng // to be left over

22

暖和

nuǎnhuo // warm

23

海洋

hǎiyáng // sea; ocean

24

dǐ // bottom;base

25

美人鱼

měirényú // mermaid

26

公里

gōngli // kilometer

27

仍然

réngrán // still

28

排列

páiliè // to put in order

29

mèng // dream