16_Seasons Flashcards

1
Q

a year

A

e Joer (Joren), neut

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

a month

A

e Mount (Méint), masc

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

a season

A

eng Joreszäit, -en

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

january

A

Januar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

february

A

Februar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

march

A

Mäerz

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

april

A

Abrëll

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

may

A

Mee

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

june

A

Juni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

july

A

Juli

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

august

A

August

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

september

A

September

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

octiber

A

Oktober

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

november

A

November

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

december

A

Dezember

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

monday

A

Méindeg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

tuesday

A

Dënschdeg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

wednesday

A

Mëttwoch

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

thursday

A

Donneschdeg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

friday

A

Fréideg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

saturday

A

Samschdeg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

sunday

A

Sonndeg

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

today

A

haut

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

tomorrow

A

muer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

day after tomorrow

A

iwwermuer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

in one week

A

an enger Woch

27
Q

next week

A

d’näscht Woch

28
Q

next Friday

A

den näschte Freideg

29
Q

next weekend

A

den näschte Weekend

30
Q

yesterday

A

gëschter

31
Q

day before yesterday

A

virgëschter

32
Q

one week before

A

virun enger Woch

33
Q

last week

A

d’leschte Woch

34
Q

last friday

A

de leschte Freideg

35
Q

last weekend

A

de leschte Weekend

36
Q

a week

A

eng Woch(-en)

37
Q

a day

A

en Dag (Deeg), m

38
Q

I was born on 16 of December

A

Ech sinn den siechzengten Dezember gebuer

39
Q

I was born in december

A

Ech sinn am Dezember gebuer

40
Q

the first

A

den éischten

41
Q

the second

A

den zweeten

42
Q

he third

A

den drëtten

43
Q

the 4th

A

de véierten

44
Q

the 10th

A

den zéngten

45
Q

the 19th

A

den nonzéngten

46
Q

20th

A

den zwanzegsten

47
Q

30th

A

den drëssegsten

48
Q

when is your birthday?

A

Wéini ass däi Gebuertsdag?

49
Q

My birthday is on 16th of December

A

Mäi Gebuertsdag ass den siechzengten Dezember

50
Q

1986

A

nonzenghonnertsechsanachtzeg

51
Q

when were you born?

A

Wéini bass du gebuer?

52
Q

I was born in 1986

A

Ech sinn nonzenghonnertsechsanachtzeg gebuer

53
Q

I was born in winter

A

Ech sinn am Wanter gebuer

54
Q

I was born in December

A

Ech sinn am Dezember gebuer

55
Q

which date is today?

A

de wivillten ass haut?

56
Q

it is 30 January

A

Haut ass den drëssegsten Januar

57
Q

when is your birthday?

A

wéini ass däi Gebuertsdag?

58
Q

My birthday is on December 16

A

Mäi Gebuertsdag ass den siechzengten Dezember

59
Q

when do you have your birthday?

A

Wéini hues du Gebuertsdag?

60
Q

I have a birthday in December/ in Winter / on December 16

A

Ech hunn am Dezember / am Wanter / den 16 Dezember Gebuertsdag

61
Q

summer

A

de Summer (m)

62
Q

spring

A

d’Fréijoer (n)

63
Q

winter

A

de Wanter (m)

64
Q

autumn

A

den Hiershct (m)