6_Groceries Flashcards

1
Q

peach

A

eng Piisch (Pijen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

pineapple

A

eng Ananas (-sen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

raspberry

A

en Hammbier(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

champignon

A

e Champignon(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

radish

A

eng Réidchen (Réidercher)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

artichoke

A

en Artichaut (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

garlic

A

e Knuewelek

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

brussels sprout

A

eng Brockelchen(-cher)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

cauliflower

A

e Choufleur(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

fruit

A

en Uebst

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

vegetable

A

e Geméis

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

an orange

A

eng Orange(-n)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

melon

A

eng Meloun

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

an apple

A

en Apel (Äppel)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

a nut

A

eng Noss (Nëss)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

a kiwi

A

eng Kiwi(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

a banana

A

eng Banann

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

a cherry

A

eng Kiischt (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

a strawberry

A

en äerdbier(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

a pear

A

eng Bier(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

grape

A

eng Drauf(Drauwen)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

a plum

A

eng Quetsch (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

a lemon

A

eng Zitroun (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

watermelon

A

eng Waassermeloun(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

potato

A

eng Gromper (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

bellpepper

A

e Paprika (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

spinach

A

e Spinat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

zucchini

A

eng Courgette (-n)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

leek

A

eng Porett

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

aubergine

A

eng Aubergine (-n)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

a cucumber

A

eng Kornischong

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

a carrot

A

eng Muert(-en)
eng Wuerzel(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

salad

A

eng Zalot (-en)
eng Laitue

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

tomato

A

eng Tomat (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

cabbage

A

e Kabes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

asparagus

A

eng Spargel (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

bean

A

eng Boun (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

onion

A

eng ënn(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

pea

A

eng Ierz(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

do you need a bag?

A

Braucht dir eng tut?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

How much

A

Wivill?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Do you pay by credit car?

A

Bezuelt Dir mat dem Kreditkaart?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

I pay in cash

A

Ech bezuele boer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

No thanks, I have one

A

Nee merci, ech hunn eng

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

expensive

A

deier

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

I would like oranges

A

Ech hätt gär Orangen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

It is in total 10 euro 45

A

Dat mécht zesummen 10 Euro 45

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

How much cherries cost?

A

Wivill kaschten d’Kiischten?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Is this all?

A

Ass dat alles?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

or something else?

A

Soss nach eppes?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

Here are 11 Euro

A

Hei sinn 11 Euro

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

back

A

zeréck

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Here are 55 cents back

A

Hei si 55 Cent zeréck

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

500 Gramm

A

en hallwe Kilo / e Pond

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

1000 Gramm

A

ee Kilo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

1500 Gramm

A

annerhallwe Kilo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

750 Gramm

A

annerhalleft Pond

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

250 Gramm

A

en Halleft Pond

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

a bottle

A

eng Fläsch(-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

glass

A

e Glas (Glieser)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

pack

A

e Pak (Päck)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

a tube

A

eng Tüb (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

piece

A

e Stéck (-er)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

pot, saucepan

A

en Dëppchen (Dëppercher)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

a slice

A

eng Tranche (-en)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Chelsea bun (roll with raisins)

A

d’Schneck,-en (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Pastry in shape of eight

A

eng Aachtchen (Aachtercher) (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

baguette

A

d’Baguette,-n (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

hot dog, frankfurter sausage

A

d’Wirschtchen (Wirschtercher) (m,f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

cooked/raw ham

A

d’gekachten/réi Ham, -en (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

praline

A

d’Knippchen (Knippercher)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

pie, cake

A

de Kuch(-en) (m)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

cake, tart

A

d’Taart,-en (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

salami

A

d’Zoossiss,-en (f)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

pain au chocolat

A

d’Schokelasrull, -en (f)

76
Q

bacon

A

de Speck (m)

77
Q

crumble bun

A

de Streisel (m)

78
Q

steak

A

de Bifdeck,-er (m)

79
Q

bread (white, black)

A

d’Brout (wäisst, schwaarzt) (n)

80
Q

pork

A

Schwéngfleesch (n)

81
Q

veal

A

Kalleffleesch (n)

82
Q

beef

A

Rëndfleesch (n)

83
Q

mincemeat

A

d’Gehacktes (n)

84
Q

croissant simple/filled

A

de Croissant (m) einfachen/gefëllte

85
Q

bun

A

d’Bréitchen (Bréidercher) (n)

86
Q

chop, cutlet

A

d’Kotlett,-en (f)

87
Q

pâté

A

de Pâté (m)

88
Q

cheese

A

de Kéis, -en (m)

89
Q

cream

A

d’Ram (m/f)

90
Q

milk

A

d’Mëllech (f)

91
Q

butter

A

de Botter (m)

92
Q

joghurt

A

de Jughurt, -en (m)

93
Q

chicken

A

de Poulet,-en (m)

94
Q

sparkling water

A

Spruddelwaasser (n)

95
Q

lemonade

A

Limonad,-en (m/f)

96
Q

juice

A

de Jus (m)

97
Q

wine

A

de Wäin, -er (m)

98
Q

beer

A

de Béier (m)

99
Q

salmon

A

de Saumon

100
Q

shrimp

A

d’Crevette(-n)

101
Q

forell

A

d’Frell(-en)

102
Q

octopus

A

de Tëntefësch

103
Q

mussel

A

de Mull, -en

104
Q

aluminum can

A

eng Béchs,-en (f)

105
Q

to buy

A

kafen
Sg. 1 kafen
Sg. 2 keefs
Sg. 3 keeft
Pl. 1 kafen
Pl. 2 kaaft
Pl. 3 kafen

106
Q

egg

A

d’Ee (Eeër) , (n)

107
Q

jam

A

d’Gebeess,-er (n)

108
Q

candy

A

d’Kamell(-en), f

109
Q

chocolate

A

de Schockela (m)

110
Q

teddy bear

A

de Petzi(-en), m

111
Q

bubble gum

A

de Knätsch(-en) (m)

112
Q

honey

A

de Hunneg(-er), (m)

113
Q

fisch

A

de Fësch

114
Q

ice cream

A

d’Glace(-en)

115
Q

rice

A

de Räis (m)

116
Q

pasta

A

d’Nuddel(-en) (f)

117
Q

whose turn is it?

A

u wiem ass dat?

118
Q

it’s my turn

A

u mir!

119
Q

what do you get please?

A

wat kritt Dir, wannechgelift?

120
Q

to get

A

kréien
Sg. 1 kréien (mech)
Sg. 2 kriss (dech)
Sg. 3 kritt (sech)
Pl. 1 kréien (eis)
Pl. 2 kritt (iech)
Pl. 3 kréien (sech)

121
Q

I would like oranges

A

Ech hätt gär Orangen

122
Q

2 kilos

A

zwee Kilo

123
Q

How much cost tomatoes?

A

Wéi vill kaschten d’Tomaten?

124
Q

I take one kilo tomatoes

A

Ech huelen ee Kilo Tomatoen

125
Q

to take

A

huelen
Sg. 1 huelen
Sg. 2 hëls
Sg. 3 hëlt
Pl. 1 huelen
Pl. 2 huelt
Pl. 3 huelen

126
Q

sugar

A

den Zocker

127
Q

sweet

A

séiss

128
Q

green

A

gréng

129
Q

juicy

A

säfteg

130
Q

sour

A

sauer

131
Q

biscuit

A

de Kichelchen (Kichelcher)

132
Q

ripe

A

zeideg

133
Q

spicy

A

schaarf

134
Q

soft

A

mëll

135
Q

dry

A

dréchen

136
Q

fresh

A

frësch

137
Q

rotten

A

faul

138
Q

fatty

A

fetteg

139
Q

warm

A

waarm

140
Q

healthy

A

gesond

141
Q

tender (meat)

A

zaart

142
Q

chewy (meat)

A

zéi

143
Q

hard

A

haart

144
Q

meat

A

d’Fleesch

145
Q

camembert

A

de Camembert

146
Q

food

A

d’Iessen

147
Q

soup

A

d’Zopp

148
Q

dark chocolate

A

schwaarze Schockela

149
Q

a packet

A

e Pak (Päck) (f)

150
Q

flour

A

Miel

151
Q

cigarette

A

d’Zigarett,-en

152
Q

a box

A

eng Këscht,-en (f)

153
Q

praline

A

d’Knippchen (Knippercher)

154
Q

a glass (box)

A

e Glas

155
Q

a bag

A

eng Tut

156
Q

champagne

A

en Schampes

157
Q

mayonnaise

A

d’Mayonnaise (f)

158
Q

toothpaste

A

Zanpasta,-en (f)

159
Q

bundle

A

eng Bott,-en (f)

160
Q

dozen

A

eng Dosen

161
Q

round, circle

A

e Rondel,-en

162
Q

a plate

A

eng Tablett

163
Q

to pay

A

bezuelen
ech bezuelen
du bezils
hien/hatt bezilt
mir bezuelen
dir bezuelt
si bezuelen

164
Q

How do you pay?

A

Wéi bezuelt Dir?

165
Q

I pay by card

A

Ech bezuele mat der Kaart

166
Q

I pay in cash

A

Ech bezuele boer

167
Q

half dozen

A

eng hallef Dosen

168
Q

dozen

A

eng Dozen

169
Q

2 dozen

A

zwou Dosen

170
Q

We don’t have pain au chocolat anymore

A

Et ass keng Schokelasrull méi do

171
Q

to take

A

huelen
ech huelen
du hëls
hien/hatt hëlt
mir huelen
dir huelt
si huelen

172
Q

to get

A

kréien
ech kréien
du kriss
hien/hatt kritt
mir kréien
dir kritt
si kréien

173
Q

What do you get?

A

Wat kritt Dir?

174
Q

Would like to

A

hätt gär
ech hätt gär
du häss gär
hien/hatt hätt gär
mir hätte gär
dir hätt gär
si hätte gär

175
Q

a shopping list

A

eng Akafslëscht (f)

176
Q

here

A

hei

177
Q

there

A

do

178
Q

over there

A

dohannen

179
Q

to search

A

sichen
ech sichen
du sichs
hien/hatt sicht
mir sichen
dir sicht
si sichen

180
Q

I am searching for milk

A

Ech siche Mëllech

181
Q

where is the milk?

A

Wou ass d’Mëllech?

182
Q

to find

A

fannen
Sg. 1 fannen
Sg. 2 fënns
Sg. 3 fënnt
Pl. 1 fannen
Pl. 2 fannt
Pl. 3 fannen

183
Q

where do I find milk?

A

Wou fannen ech d’Mëllech?

184
Q

I don’t find sugar

A

Ech fannen den Zocker net

185
Q

let’s see

A

mol kucken

186
Q

I am sorry

A

Et deet mir leed