2 Flashcards Preview

Philosophy > 2 > Flashcards

Flashcards in 2 Deck (9)
Loading flashcards...
1

determinizmus

presvedčenie, že vývoj spoločnosti a prírody prebieha na základe objektívnych zákonov, všetko je napred určené (aj naše myslenie) a je výsledkom predchádzajúcich udalostí a stavu vecí. náhoda má len veľmi malú, nevýznamnú úlohu a tiež podlieha nejakej skrytej príčine.

2

monizmus

názor, podľa ktorého všetko vychádza z jednej podstaty. pre vysvetlenie sveta nie je potrebné mať princíp duchovný a hmotný, pretože svet je jednotný. protiklad dualizmu a pluralizmu.

3

panteizmus

názor. podľa ktorého všetko tvorí jeden celok, ktorý je Božskej povahy.

4

filozofická antropológia

odvetvie filozófie a antropológie. zaoberá sa človekom, jeho zmyslom, podstatou, čím je určované jeho bytie. snaží sa prepojiť filozofický náhľad na človeka a jeho vlastnú skúsenosť s poznatkami rôznych vied, využíva vedy spoločenské, ako aj prírodné, prekračuje hranice rôznych disciplín (psychológia, sociológie, metafyzika, biológia...)

5

hermeneutika

filologická a filozofická náuka o metódach správneho chápania a interpretácie textov, hlavne náboženských, právnych a filozofických. v širšom význame sa tento pojem používa aj pre výklad umeleckých diel, príp. pre porozumenie štruktúry ľudského bytia.

6

hermeneutický kruh

1 z hlavných pojmov hermeneutiky, vedy o výklade a interpretácie. charakterizuje postup rozumenia a interpretácie výpovedi, textu, um. diela, príp. udalosti alebo celku bytia. pri porozumení textu alebo nejakej veci je nevyhnutné vytvoriť si nejakú predbežnú predstavu, ktorú neskôr konfrontujeme s textom, oveujeme ju a prípadne aj meníme. na základe takéhoto porovnávania vytvoríme lepšiu predstavu o probléme. tento proces sa opakuje - kruhový proces

7

epikureizmus

filozófiára vychádzajúca z Epikurovho učenia, vedie k štastnému, radostné mu životu
radi ohľadne toho, ako by sme mali žiť dobre v súkromí, medzi priateľmi
mali by sme sa vyhýbať starostiam vásniam, verejnému životu, vážiť si krásy sveta
pokladá za dôležité sľobodu ľudskej vôle
2 príčiny strastí života:
-strach z Boha - Boh žije mimo tento svet, nemôže odmeňovať anintrestať
-strach zo smrti - kým sme tu my, smrť tu nie je, keď je tu smrť, my tu už nie sme

8

kozmogónia

mytické, predracionálne vyprávania o vzniku a vývoji sveta, iprené o náboženský základ. u pravekých a starovekých národov bolo súčasťou mytológie. dnes - prírodná náuka zaob. sa vedecký podloženými teóriami vzniku nebeských telies

9

kozmológia

fyzikálne a filozofická náuka o svete ako celku, o jeho vzniku, štruktúre, zákonitostiach jeho vývoja