3 Flashcards Preview

Philosophy > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (9)
Loading flashcards...
1

pozitivizmus

epidemiologické a metodologické stanovisko, prípadne spôsob myslenia, ktorý sa chce vyhnúť špekulácií, vychádza len z daného, z overiteľných faktov. kritický zameraný voči metafyzike, onkológii a všetkým špekulatívne zameraným vedám.

2

filozófia dejín

filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá celkovou reflexiou histórie človeka, spoločnosti a sveta. pomocou kritických a špekulatívnych postupov sa snaží nájsť zmysel dejín, ich cieľ a obecné zákonitosti v nich. existuje od novoveku, teda odvtedy, že sa fil. myslenie odpútali od stredovekého dogmatizmu a závislosti na požiadavkách viery

3

relativizmus

filozofický smer popierajúci existenciu absolútnej pravdy alebo možnosti rozumového poznania, vyznáva, že poznanie je relatívne

4

transcendentálne

opak empatického, podľa Kanta to, čo je v našom objektívnom poznaní apriorné a čo našu skúsenosť podmieňuje. je nezávislé na skúsenosti aj keď je skúsenosť jedinou legitímnou oblasťou aplikácie

5

scholastika

názov pre stredovekú filozófii, ktorá sa vyučovala na stredovekých školách a univerzitách cca. od 9. do 17. st. je spojená s trilógiou, jej najväčším problémom je snaha o zmierenie viery a rozumu, dôraz na formálnu stránku rozumového uvažovania, četba starých autorov
raná - 9. - 12.st - ovplyvňujú. novoplatonizmom, Augustínom
vrchná - 13. st. - ovplyvňujú. Aristotelom
neskorá

6

filozófia dejín

disciplína zaoberajúca sa celkovou reflexiou historického vývoja človeka, spoločnosti a sveta
pomocou kritických a špekulatívnych súdov sa usiluje o nájdenie zmyslu dejín, jeho cieľa, obecných zákonitostí

7

etika

filozofická disc., ktorá sa zaoberá hodnotovým súdmi týkajúce sa rozlišovanie dobrého a zlého. ako súčasť trad. fil. sa. usiluje poskytnúť pravidlá a normy chovania a konanie. reflektuje morálku, táže sa po jej založení, zdôvodnení, legalizácii, legitimizáciu.

8

ideje

Platón - naozajstné, nemenné, vecné jsoucna, ktoré spoznávame ešte pred zmyslovým vnímaním

9

idealizmus

životný názor dávajúci prednosť pred hmotnými statkami duchovným hodnotám, ktoré bývajú chápané ako ideje