2: PINYIN2english Flashcards Preview

HSK 1 > 2: PINYIN2english > Flashcards

Flashcards in 2: PINYIN2english Deck (40):
1

zuò

to sit

2

8

3

běn

measure word for books

4

chá

tea

5

de

(grammar)
particle

6

dōngxi

thing

7

érzi

son

8

fēijī

plane

9

(grammar)
measure word

10

hǎo

good

11

huí

to return
to go back

12

jiā

home

13

kàn

to watch

14

lǎoshī

teacher

15

māma

mother

16

méiguānxi

it doesn't matter
that's alright

17

nǎr

where

18

you

19

píngguǒ

apple

20

to go

21

sān

3

22

zhōngwǔ

noon

23

zàijiàn

goodbye

24

yīyuàn

hospital

25

xuéxí

to study

26

xiǎojiě

mrs

27

xiàyǔ

rain

28

wǒmen

we

29

tiānqì

weather

30

suì

years old

31

shū

book

32

shéi

who

33

shāngdiàn

store

34

hot

35

7

36

nián

year

37

that

38

mǐfàn

rice

39

ma

(grammar)
particle

40

le

(grammar)
particle