3:PINYIN2english Flashcards Preview

HSK 1 > 3:PINYIN2english > Flashcards

Flashcards in 3:PINYIN2english Deck (20):
1

bàba

father

2

bēizi

cup
glass

3

búkèqi

you're welcome

4

dǎdiànhuà

to give someone a phone call

5

diànshì

television

6

dōu

all

7

èr

2

8

fēnzhōng

minute

9

hànyǔ

Chinese

10

and

11

huì

can

12

jiào

to be named

13

kuài

piece

14

in

15

māo

cat

16

míngtiān

tomorrow

17

nàr

there

18

nǚér

daughter

19

qián

money

20

rén

person