HSK Individual Characters Flashcards Preview

HSK 1 > HSK Individual Characters > Flashcards

Flashcards in HSK Individual Characters Deck (98):
1

bēi

2

běi

3

jīng

4

5

qi

6

chū

7

8

chē

9

10

diàn

11

huà

12

nǎo

13

shì

14

yǐng

15

dōng

16

西

17

duì

18

19

ér

20

fàn

21

guǎn

22

fēi

23

24

fēn

25

zhōng

26

gāo

27

xìng

28

gōng

29

zuò

30

hàn

31

32

hòu

33

miàn

34

huǒ

35

chē

36

zhàn

37

jīn

38

tiān

39

kàn

40

jiàn

41

lǎo

42

shī

43

44

guān

45

46

47

fàn

48

míng

49

míng

50

51

péng

52

yǒu

53

piào

54

liàng

55

píng

56

guǒ

57

qián

58

rèn

59

shí

60

shāng

61

diàn

62

63

shén

64

me

65

shí

66

hòu

67

shuì

68

jiào

69

shuō

70

huà

71

tiān

72

tóng

73

xué

74

men

75

76

huān

77

78

xiān

79

shēng

80

xiàn

81

jiě

82

xīng

83

84

xué

85

86

xiào

87

88

89

yuàn

90

91

zài

92

jiàn

93

zěn

94

yàng

95

zhōng

96

guó

97

zhuō

98

zuó