3.2 Flashcards Preview

Banki Slow > 3.2 > Flashcards

Flashcards in 3.2 Deck (76):
0

Ogłosić wyniki egzaminu

Announce exam results

1

Egzamin wstępny

Entrance exam

2

Arkusz egzaminacyjny

Exam paper

3

Wyniku egzaminu

Exam results

4

Egzamin zewnętrzny/wewnętrzny

External/internal exam

5

Oblac egzamin

Flunk an exam

6

Stopień , ocena

Grade

7

Średnia ocen

Grade Point average

8

Ocena, stopień wyrażony w punktach

Mark

9

Sprawdzać , oceniać

Mark

10

Egzamin próbny

Mock exam

11

Zdać egzamin ze świetnym wynikiem

Pass with flying colours

12

Zdać / nie zdać

Pass / fail

13

Akusźe egzaminacyjne z poprzednich lat

Past papers

14

Zdawać egzamin ponownie

Resit / retake an exam

15

Świadectwo szkolne

(School ) report

16

Egzamin na koniec nauki szkolnej

School-leaving exam

17

Otrzymać punkty

Score/get points

18

Przygotować egzamin

Set an exam

19

Podejść do egzaminu

Sit/ take an exam

20

Pisac sprawdzian

Take a test

21

Sprawdzać obecność

Take the register/ attendance

22

Pracownik naukowy

Academic

23

Czasopismo naukowe

Academic journal

24

Rok akademicki

Academic year

25

Ubiegać sie o przyjęcie na uniwersytet

Apply to a university

26

Uczęszczać na wykłady

Attend lectures

27

Kampus uniwersytecki

Campus

28

Dziekan

Dean

29

Stopień naukowy

Degree

30

Rozprawa naukowa

Dissertation

31

Akademik

Dorm / halls

32

Dostać stypendium

Get a scholarship/grant

33

Absolwent, ukończyć studia

Graduate

34

Wykładowca

Lecturer

35

Praca magisterska / licencjacka / doktorską

MA/BA/PhD thesis

36

Doktor /doktorant

PhD

37

Studia licencjackie/podyplomowe

Postgraduate course

38

Praca /publikacja naukowa

Research paper

39

Urlop naukowy

Sabbatical(leave)

40

Seminarium naukowe

Seminar

41

Praca semestralna

Term paper

42

Czesne

Tuition/university fees

43

Seminarium

Tutorial

44

Student pierwszych trzech lat, przed uzyskaniem licencjatu

Undergraduate

45

Warsztaty, zajęcia praktyczne

Workshop

46

Wydział

Faculty

47

Jezykoznawstwo

Linguistics

48

Umiejętności , zdolności

Abilities/skills

49

Prźecietny

Average

50

Nie chodzic do szkoły

Be off school

51

Rozwijać pewność siebie

Build sb's confidence

52

Kwestionować ustalone reguły

Challenge the stablished rules

53

Ściągać

Cheat

54

Ściąga

Crib notes/cheat notes

55

Radzić sobie /nie radzić sobie w szkole , podczas egzaminów

Do well/badly at school/ in exams

56

Dyslektyk

Dyslexic

57

Psycholog szkolny

Educational psycholgist

58

Wydalic kogos ze szkoły

Expel sb (from school)

59

Wydalenie

Expulsion

60

Nie zdołac czegoś osiągnąć

Fall to Active sth

61

Porażka, niepowodźenie

Failure

62

Miec problemy, trudności

Have a hard time

63

Beznadziejny

Hopeless at

64

Nieczytelny

Illegible

65

Niepismienny

Illeterate

66

Indywidualne podejście

Individual approach

67

Trudności w uczeniu sie

Learning difficulties

68

Umiejetność czytania i pisania

Literacy

69

Pokonywać problemy

Overcome problems

70

Słabo wykształcone społeczeństwo

Poorly educated society

71

Zajecia wyrównawcze

Remedial classes

72

Skip/skive lessons/classes/school

Chodzic na wagary

73

Specjalne potrzeby edukacyjne

Special educational needs

74

Przemyśleć problemy

Think through problems

75

Słabe punkty

Weaker areas