Urval Flashcards

1
Q

Vad kallas den större befolknings- eller patientgrupp utanför undersökningen som man vill kunna dra slutsatser om?

A

Målpopulation/referenspopulation (target pop)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad kallas den population vi studerar?

A

Studiepopulation (study pop)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad kallas de individer som väljs ut till studien?

A

Stickprov, urval, ”sampel” (sample)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad är målet när man gör ett stickprov?

A

Att kunna dra slutsatser om en målpopulation (en verklig eller tänkt).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Slumpmässiga urval kan vara utformade på olika sätt. Vanligast är obundet slumpmässigt urval – vad innebär det?

A

Att sannolikheten att bli utvald till undersökningen är densamma för alla individer i målpopulationen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Om man genomför en undersökning av samtliga katter i Sverige som har diabetes år 2020, finns det då någon statistik osäkerhet?

A

Det beror på syftet med studien. Om det är att beskriva tillståndet bland diabeteskatter i Sverige 2020 finns ingen statistisk osäkerhet, förutsatt att man verkligen inkluderat alla. Men ofta ses en nationell totalundersökning som ett urval i tid (år 2020) och rum (landet Sverige) från en större ”superpopulation” och då finns statistik osäkerhet kvar.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

En undersökning kan ha hög extern validitet – vad betyder det?

A

Att resultatet är generaliserbart, dvs vi kan utifrån resultatet dra slutsatser till andra grupper än dem som har studerats

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad betyder representerbarhet?

A

Att individerna i studien kan representera målpopulationen. Resultaten från studien kan generaliseras till övriga populationen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad styr representerbarheten?

A

Hur väl urvalet (de studerade individerna) representerar målpopulationen (den population man vill dra slutsatser om)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Ge exempel på hur du kan välja dina fall och kontroller vid en fallkontroll-studie av riskfaktorer för gastroenterit hos utekatter?

A

Exempel:

  • Fall: kolla i en kliniks journalsystem efter alla utekatter som behandlats för gastroenterit under en viss period
  • Kontroll: alla utekatter som behandlats på kliniken samma period, förutom de som behandlats för gastroenterit
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Målpopulationen för en undersökning brukar definieras med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Vad är inklusionskriterier?

A

Om inklusionskriterierna är uppfyllda kan individen föreslås delta i undersökningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är exklusionskriterier?

A

Om exklusionskriterierna är uppfyllda kan personenen inte delta i undersökningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Tre anledningar till att ett urval kan bli icke slumpmässigt?

A

– Bekvämlighetsurval – vi väljer ut de individer vi lyckas få tag på
– Urval med visst syfte – vi väljer ut individer som vi tror är sjuka (t.ex. vid studie av en ovanlig sjukdom)
– ”hipp som happ” – vi väljer på måfå och tror felaktigt att det är slumpmässigt

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Tre sätt att göra ett slumpmässigt urval?

A
  • Enkelt slumpmässigt urval
  • Systematiskt urval
  • Stratifierat urval
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är viktigt när man gör ett systematiskt urval och ska välja ut första individen till stickprovet?

A

Att slumpvis dra ett nummer som start (t.ex. ett nummer mellan 1 och 10 om man ska titta på var 10:e patient).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad är viktigt om man ska skatta prevalensen för målpopulationen utifrån ett stratifierat urval?

A

Att ta hänsyn till vilken proportion grupperna har i målpopulationen (prevalensen man får gäller för just den gruppen/det stratat)

17
Q

Vad är en riskpopulation?

A

De individer som är särskilt mottagliga för ett visst utfall.

Exempel: riskpopulation för arbetsskador är människor som arbetar

18
Q

Vad är viktigast – inre/intern eller yttre/extern validitet?

A

Inre/intern. Det är en förutsättning för – men garanterar inte – extern validitet.

För att en studie ska vara användbar måste den ha inre validitet, dvs slutsatsen är korrekt för den grupp av individer som studerats.

19
Q

Vad är en kontrollgrupp?

A

En jämförelsegrupp. Kontrollerna ska avspegla samma exponering som fallen.

20
Q

Vad är randomiserat urval?

A

Individer väljs ut helt slumpmässigt

21
Q

Hur görs ett “enkelt” randomiserat urval?

A

Vi väljer ut individer utifrån en komplett lista med alla individer, med hjälp av dator med formell slumpmodell

22
Q

Hur görs ett systematiskt urval?

A

Vi listar individerna (utifrån t.ex. ålder) och väljer ut t.ex. var 10:e

23
Q

Hur görs ett stratifierat urval?

A

Vi delar upp populationen i grupper (t.ex. åldersgrupper) och plockar testdeltagare i samma proportioner som målpopulationen har

24
Q

Vad är matchning?

A

Åtgärder för att öka jämförbarheten mellan de grupper som undersöks

Exempel: Till varje patient väljer man en kontroll som liknar patienten med avseende på kön, ålder eller andra faktorer

Vanligt i fall-kontrollstudier

25
Q

Vad kallas det när man kan dra slutsatser om målpopulationen baserat på urvalet?

A

Extern validitet / generaliserbarhet

26
Q

Vad är intern validitet?

A

Tillförlitlighet i undersökningsresultatet; en undersökning som har genomförts utan systematiska fel och med liten statistisk osäkerhet har hög intern validitet

27
Q

Vi studerar ett utfall hos hundar utifrån uppgifter i SKK:s register. Kommer resultatet att vara representerbart för den svenska hundpopulationen?

A

Nej, exempelvis registreras inte blandraser hos SKK