Diagnostiska test Flashcards

1
Q

Vad är syftet med diagnostiska tester?

A

Att sätta diagnos utifrån patientens symtom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vilka procedurer räknas som diagnostiska test?

A

Alla procedurer som minskar osäkerheten om utfallet hos ett djur.

Exempel:

  • klinisk undersökning, kliniska fynd
  • frågor till/om patienten
  • labresultat (hematologi, serologi, biokemi, histopatologi)
  • obduktion
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad säger sensitiviteten hos ett test?

A

Sannolikheten att testet korrekt identifierar sjuka individer som sjuka (dvs andelen testpositiva av antalet sjuka)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vad kan påverka sensitiviteten?

A

Karakteristika hos de sjuka individerna.

Om testet inte är beskaffat med antigen som speglar patogenen kommer det inte att identifiera smittade personer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur beräknas sensitiviteten?

A

Antalet sant testpositiva individer dividerat med samtliga sjuka individer

Sensitivitet (Se) = SP / (SP + FN)
SP = sant positiva
FN = falskt negativa
SP + FN är samtliga sjuka individer
Se = andelen testpositiva av andelen sjuka
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

När man uppskattar sensitiviteten - utgår man från sjuka eller friska individer?

A

Sjuka individer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Påverkas sensitiviteten av karakteristika hos friska individer?

A

Nej

Sensitiviteten skattas på en population av sjuka individer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Påverkas sensitiviteten av prevalensen?

A

Nej

Sensitiviteten skattas på en population av sjuka individer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är specificiteten?

A

Sannolikheten att testet korrekt identifierar friska individer som friska (dvs andelen testnegativa av antalet friska)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad påverkar specificiteten av ett test?

A

Karakteristika hos de friska individerna

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hur beräknas specificiteten?

A

Antalet sant testnegativa individer dividerat med samtliga friska individer

Specificitet (Sp) = SN / (SN + FP)
SN = sant negativa
FP = falskt positiva
SN + FP = alla friska individer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Påverkas specificiteten av karakteristika hos de drabbade individerna?

A

Nej

Specificiteten är skattad på en population av friska individer

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Påverkas specificiteten av karakteristika hos de friska individerna?

A

Ja

Mångfalden av antikroppar mot olika andra antigener i populationen kan påverka korsreaktivitet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Påverkas specificiteten av prevalensen av sjukdomen?

A

Nej.

Specificiteten skattas på en population av friska personer.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Ett test som uppges ha en viss specificitet har ofta en lägre specificitet än så. Varför?

A

Tillverkarna överskattar ofta testernas förmåga.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad säger det prediktiva värdet för ett positivt test?

A

Sannolikheten att en individ med positivt testsvar verkligen är sjuk
(Proportionen test-positiva som har sjukdomen)

17
Q

Förklara kort skillnaden mellan prediktivt värde och specificitet/sensitivitet

A

Specificitet/sensitivitet är mått på testets kvalitet/förmåga. Det prediktiva värdet däremot utvärderar om testet är användbart i praktiken.

(Sensitiviteten talar om andelen testpositiva av alla sjuka.
Specificiteten talar om andelen testnegativa av alla friska.
Prediktiva värdet talar om sannolikheten att en testpositiv individ verkligen är sjuk, eller att en testnegativ individ verkligen är frisk.)

18
Q

Hur räknar man ut det prediktiva värdet (PVPT) för ett positivt test?

A

Antalet sant testpositiva individer dividerat med totala antalet testpositiva individer

PVPT = A/(A+B)
A = sjuk med positivt test
B = frisk med positivt test
19
Q

Påverkas det positiva prediktiva värdet av sensitivitet?

A

Ja, i viss utsträckning

20
Q

Påverkas det positiva prediktiva värdet av specificitet?

A

Ja

Ju mer specifikt ett test är, desto färre falskt positiva individer blir det

21
Q

Påverkas det positiva prediktiva värdet av prevalens?

A

Ja.

Låg prevalens –> lågt prediktionsvärde för positiva tester. Testet kommer att plocka upp fler falskt positiva.

Hög prevalens –> högt prediktionsvärde för positiva tester. Testet kommer att plocka upp fler sant positiva.

22
Q

Hur räknar man ut det prediktiva värdet för ett negativt test (PVNT)?

A

Antalet sant testnegativa individer dividerat med totala antalet testnegativa individer

PVNT = D/(C+D)
C = sjuk med negativt test
D = frisk med negativt test
23
Q

Vad säger det prediktiva värdet för ett negativt test?

A

Sannolikheten att en individ med negativt testsvar verkligen är frisk

(Proportionen test-negativa som inte har sjukdomen)

24
Q

Påverkas det negativa prediktiva värdet av sensitiviteten?

A

Ja

Ju mer sensitivt testet är, desto färre falskt negativa blir det

25
Q

Påverkas det negativa prediktiva värdet av specificiteten?

A

Ja, i viss utsträckning

26
Q

Påverkas det negativa prediktiva värdet för ett test av sjukdomsprevalensen?

A

Ja

Låg prevalens –> högt prediktionsvärde för negativa test. Testet kommer att plocka upp fler sant negativa.

Hög prevalens –> lågt prediktionsvärde för negativa test. Testet kommer att plocka upp fler falskt negativa.

27
Q

Vad är PVPT?

A

Prediktivt värde för positivt test

även PPV, positivt prediktivt värde

28
Q

Vad är PVNT?

A

Prediktivt värde för negativt test

även NPV, negativt prediktivt värde

29
Q

Hur blir det falskt positiva värdet om specificiteten är hög?

A

Nära noll

30
Q

Hur blir det falskt negativa värdet om sensitiviteten är hög?

A

Nära noll

31
Q

Vad påverkar det prediktiva värdet för tester (både positiva och negativa)?

A

Framförallt sjukdomsprevalensen, men också testets sensitivitet och specificitet