Akut nyresvigt Flashcards Preview

Forelæsninger - 7. semester > Akut nyresvigt > Flashcards

Flashcards in Akut nyresvigt Deck (41)
Loading flashcards...
1

Hyppig årsag til akutte nyresvigt

Hjerteinsufficiens, blødninger, voldsomme forbrændinger, nyrearteriestenose/emboli

2

Vigtigt tiltag ved opstart af ACE/ATII behandling

Inden man ordinere ACE-hæmmere skal man tage væske tal. Dårlig nyrer kan forværres af ACE og give hyperkaliæmi.

3

GFR definition og normalværdi

Definition: væske som filtreres ud i alle glomeruli pr. minut. Normal værdi: 110 ml/min/1,73m2

4

Renalt plasma flow definition og normalværdi

Definition: Plasma gennem nyrerne pr. minut
Normalværdi: ca. 650 ml/min
(renalt blod flow = RBF = ca. 1200 ml/min)

5

Vigtigt medicin man skal passe på med hos nyrepatienter

ACE/ATII behandling, prostaglandiner og NSAID

6

Filtrationsfraktionen normalværdi

Filtrationsfraktion (FF), GFR/RPF = 110/650 = ca. 0,17

7

Natriumbalance i nyrerne

Døgnurinnatrium (1) 170 mmol = 10 g NaCl (gennemsnitsdansker)
filtreret natrium/døgn (2) 140 mmol/l x 0,110 l/min x 60 min x 24 = 22 000 mmol
fraktionel natriumudskillelse (1/2) sædvanligvis < 1%

8

Regulation af nyrernes natriumudskillelse og GFR

Det arterielle blodtryk, hormoner, glomerulotubulær balance og medullært blodflow

9

Vurdering af GFR

P-kreatinin (muskelmasse- alder, køn ) • eGFR (1/P-kreatinin – formler m hensyn til alder og køn) • P-karbamid • kreatinin clearance = CU(mmol/l) V(ml/min)/CP(mmol/l) • cystatin C • plasmadisappearance eller urinclearance af exogen tracer (f.eks. 51Cr-EDTA)

10

Årsager til høj urea/kreatinin ratio

Ekstrem proteinholdig kost, steroidbehandling og kemoterapi

11

Akut totalt nyresvigt og afvigelser

P-kreatinin når evt. først over normalområdet efter ca. et døgn. Ved rhabdomyolyse vil der evt. først være tegn på forøget kreatinin efter et døgn. Her monitoreres i stedet døgnurin.

12

Kreatinin clearance, fejlkilder

Produktion ikke konstant • Påvirkelig tubulær sekretion (derfor overestimeres GFR altid en lille smule) • Urinopsamling

13

Aldersvariationer i GFR

GFR falder med alderen (starter allerede i 40-årsalderen) og afhænger af køn (legemsmasse)

14

Proteinholdig kost og påvirkning af GFR

Proteintilskud kan (måske) på langt sigt øge faldhastighed af GFR. Der kan være en belastende effekt på nyrerne med fibrose og tab af filtration (indtil nu kun påvist i mus)

15

Mikroalbuminuri definition

Opdages ikke ved U-stix.
Normalværdier: 30-299 mg albumin i urinen pr. døgn
I praksis måles urin albumin/kreatinin ratio på en morgen spoturin (mg/g). Det kan være tegn på diabetisk nefropati.

16

Albuminuri definition

Kan påvises på U-stix.
Lig med eller mere end 0,3 g/døgn større albuminuri - alvorligere prognose.

17

Bedste metode til påvisning af nyresten

Startes ofte med ultralyd (særligt til bedømmelse af nyrestørrelse, afløbshindring, tumorer, cyster Gennemblødning. CT-urografi (dog ikke ved kendt dårlig nyrefunktion).

18

Renografi og muligheder

Ambulant undersøgelse til vurdering af nyrefunktionen.

19

Vurdering af akut eller kronisk nyresvigt

Sammenligning af P-kreatinin fra tidligere og derefter hurtig stigning i P-kreatinin. Ultralyd af blæren og urinveje (evt. kan årsagen være afløbshindringer, evt. give hydronefrose). Hurtige ændringer i vægt kunne tyde på akut nyresvigt.

20

Behandling af akut nyresvigt

Hurtigt opstartes væsketerapi (RingerLaktat er bedst). OBS: Dog ikke ved hjerteinsufficiente patienter. KAD til døgnurin. Bloddyrkning og urindyrkning. Patienten sendes til ultralyd.

21

Shocknyre

Ved shocknyre er vævet næsten normalt, men man taler om ATIN (shocknyre) eller ATN. Vigtigt at man ikke overhydrerer patienter i denne situation, da det øger risiko for hjertesvigt. Akut tubulo-interstitiel nefropati (ATIN) er den hyppigste årsag til dialysekrævende akut nyresvigt.

22

Påvisning af ATN/ATIN

1) Mistanke om behandlingskrævende glomerulonefritis
2) Anden uafklaret nyrefunktionspåvirkning, hvor diagnosen har betydning
Skrumpenyrer biopteres ikke (ingen gevinst, øget risiko)

23

Bedste undersøgelse for begyndende nefropati?

Forhøjet urin albumin/kreatinin ratio -> tjek for hypertension, diabetes og anden underliggende sygdom.

24

Hypokaliumæmi der ikke lader sig regulere af K+ tilskud kan skyldes?

Hypomagnesiumæmi, da det vil påvirke til øget sekretion af K+ (igennem ROMK) til tubulus, og derfor tab af K+ igennem urinen.

25

Hvilken undersøgelse ville være relevant hos patienter der opstartes i ACE-inhibitor behandling?

Plasma-kreatinin. Det vil være forventeligt med en forbigående stigning i kreatinin, men det kan dog udvikle sig med komplikationer, og derfor er det vigtigt at monitorere hos patienter i ACE-inhibitor behandling.

26

Hvor hurtigt vil P-kreatinin kunne stige efter en operation?

Der vil typisk gå nogle dage, før der sker en evt. ændring i P-kreatinin. Og i timerne efter operationen vil P-kreatinin være uændrede.

27

Vitamin D behandling ved primær hypoparatyroidisme?

Vitamin D kan påvirke til nedsat calcium-optag og skal doseres, så calciumniveauet ligger lavt/midt i normalområdet.
Dermed reducerer man risikoen for nefrocalcinose
Kontrol af p-calcium og kreatinin skal ske regelmæssigt.
Nyrefunktionen vil gradvist kunne blive svækket pga. nefrocalcinose (også med alderen).
OBS: vitamin D2, har lang halveringstid, og kan give forgiftning, hvor forgiftningssymptomerne kan vare meget længe

28

Grov opdeling og differentiering mellem akut og kronisk nyresvigt?

Akut nyresvigt: hurtigt indsættende, anuri (eller meget nedsat diurese) og udløsende faktorer (prærenal, renal eller postrenal) + nefrotoksiske stoffer.
Kronisk nyresvigt: Typisk sygdomsforløb (længerevarende periode med træthed, anoreksi, anæmi, hudkløe, lungestase, hypertension)
Stigende p-kreatinin og faldende glomerulær filtrations rate (GFR)
Vedvarende albuminuri/proteinuri, evt. hæmaturi
Hypocalcæmi og hyperfosfatæmi (evt. hyperkaliæmi).

29

Akutte indikationer for dialysebehandling

Ikke-korrigerbar, svær hyperkaliæmi (> 6,5 mmol/l).
Svær acidose (bikarbonat < 12 mmol/l).
Symptomatisk overhydrering (bl.a. lungestase), specielt ved anuri.
Svær uræmisk encephalopati.
Uræmisk perikarditis.

30

Nævn årsager til AIN (akut interstitiel nefritis)

Medicininducerede: Antibiotika, NSAID, diuretika,
salazopyrin, allopurinol.
Infektionsrelaterede: Streptokokker, stafylokokker,
Legionella, cytomegalovirus. Hantavirus,
HIV leptospirose.
Immunologiske sygdomme: Sjögrens syndrom,
SLE, sarkoidose, Wegeners granulomatose.
AIN er langt overvejende lægemiddelinduceret.