Glomerulonefritis Flashcards Preview

Forelæsninger - 7. semester > Glomerulonefritis > Flashcards

Flashcards in Glomerulonefritis Deck (15)
Loading flashcards...
1

Nefrotisk syndrom definition

Hypoalbuminæmi, proteinuri, ødemer og hyperlipidæmi

2

Årsager til nefrotisk syndrom

Glomerulonefritis, DM og amyloidose

3

Indikationer for nyrebiopsi

1) Nedsat eGFRog albuminuri/hæmaturi
2) Albuminuri > ca1 g/ døgn
Især ved mistanke om systemsygdom og v. normalt store nyrer.
OBS: dog ikke hos børn, da det typisk er minimal change GN, som er næsten umulig at påvise med lysmikroskopisk histologisk

4

Metoder til påvisning af GN

1) U-stix med proteinuri og evt. hæmaturi
2) Nyrebiopsi
3) Immunofluorescens

5

Typer af GN

Fokal : mindre end 50% af glomeruli
Diffus : over 50% af glomeruli
Segmental : Påvirker en del af glomeruli (et segment)
Global : Påvirker hele glomerulus

6

Typisk præsentation hos patienter med Minimal change GN

Sikre at symptomer (pitting ødemer) ikke skyldes hjerteinsufficiens.
Undersøgelse af U-stix (protein ++ tyder på glomerulonefritis). Mål af P-kreatinin, P-albumin og eGFR.

7

Minimal change GN behandling

Højdosis steroidbehandling i en kort periode (visse patienter vil have behov for langvarig behandling med steroid, da de får recidiv). Ved manglende respons på behandling undersøges ved nybiopsi om der er stillet forkert diagnose.

8

Kendetegn ved post infektiøs GN

Ofte hos børn, ødemer særligt i ansigtet.
Undersøges ved påvisning af C3 komplement. Prognosen er god. Dog vigtigt at være opmærksom på risiko for shocknyre.

9

Kendetegn ved extrakapillær glomerulonefritis/halvmåneglomerulonefritis

Symptomer: Træthed og ledsmerter. Forhøjet P- kreatinin (typisk over 200 umol/l) sammenlignet med tidligere undersøgelse.
Paraklininsk: ++ proteinuri og + hæmaturi på stix
Årsag: Ofte bindevævssygdom (Goodpastures, SLE, SHP, vaskulitter)
Behandling: steroidbehandling og senere behandling af grundsygdommen

10

Kendetegn ved IgA glomerulonefritis

Blodtryk 140/70 mmHg, eGFR > 90 ml/min (normal i starten men senere kan pt udvikle nedsat GFR), erythrocytter i urin, urin uden bakterievækst. Urin albumin/kreatinin ratio 1200 mg/g. Ultralyd viser normal størrelse af nyrer.
Biopsien: for mange celler i mesangiet, normale kapillærer, påvisning af IgA ved immunfluorescens (biopsien kan variere meget efter alvorligheden).
Transplantation er ikke kurativ, men kan alligevel have god effekt (og er ikke altid nødvendig)!

11

Kendetegn ved membranøs glomerulonefritis pga. lungecancer

Normal hjerte -og lungestetoskopi. Krurale ødemer. P-kreatinin 130 umol/l, P-albumin 21 g/l, stix +++alb, +blod Urin albumin/kreatinin ratio 7000 mg/g
Rtg. af thorax viser et cancersuspekt infiltrat Ultralyd viser normalt store nyrer og ikke hydronefrose.
Nyrebiopsi: immundepoter i basalmembranen (IgG aflejringer). Membranøs glomerulonefritis er ofte idiopatisk men kan være fremkaldt af cancersygdom eller anden komobiditet.

12

Typiske former for glomerulonefritis

Minimal change
Endokapillær glomerulonefritis
Extrakapillær glomerulonefritis
IgA glomerulonefritis
Membranøs glomerulonefritis
Mere sjældne: Lupus glomerulonefritis, focal segmental glomerulosclerose, membranoproliferativ glomerulonefritis.

13

Hvornår mistænkes anden primær nyresygdom hos en patient med diabetes mellitus?

Ingen retinopati, symptomer på anden systemsygdom erythrocyturi/cylindre uventet hurtig progression af nyresvigt.

14

Årsager til GN

Infektioner - hepatitis B,C mm
Malignitet - lymfom mm
Bindevævssygdom - ANCA positiv vasculitis, Good Pasture LED

15

Generelt om nyretransplantationer i Danmark

I DK ca 225/år –2/3 afdød donor
1/3 levende donor
Heraf ca. 90 i Skejby
1 års graftoverlevelse ca. 95 %
5 års graftoverlevelse ca. 80 %