AS Irregular Future Verb Forms Flashcards Preview

Sanskrit > AS Irregular Future Verb Forms > Flashcards

Flashcards in AS Irregular Future Verb Forms Deck (55):
1

अस्ति

भविष्यति

2

आप्नोति

आप्स्यति

3

आस्ते

आसिष्यते

4

इच्छति

एषिष्यति

5

एति

एष्यति

6

करोति

करिष्यति

7

क्रीडति

क्रेष्यति

8

क्रोशति

क्रोक्ष्यति

9

क्षिपति

क्षेप्स्यति

10

गच्छति

गमिष्यति

11

गायति

गास्यति

12

गृह्णाति

ग्रहीष्यति

13

छिनत्ति

छेत्स्यति

14

जायते

जनिष्यते

15

जयति

जेष्यति

16

जानाति

ज्ञास्यति

17

तुदति

तोत्स्यति

18

तरति

तरीष्यति

19

त्यजति

त्यक्ष्यति

20

ददाति

दास्यति

21

दीव्यति

देविष्यति

22

पश्यति

द्रक्ष्यति

23

दधाति

धास्यति

24

नमति

नंस्यति

25

नयति

नेष्यति

26

नृत्यति

नर्तिष्यति

27

पचति

पक्ष्यति

28

पिबति

पास्यति

29

पृच्छति

प्रक्ष्यति

30

बध्नाति

भन्त्स्यति

31

भनक्ति

भङ्क्ष्यति

32

मन्यते

मंस्यते

33

मिलति

मेलिष्यति

34

मुञ्चति

मोक्षयति

35

म्रियते

मरिष्यति

36

यजति

यक्षति

37

यच्छति

यंस्यति

38

युनक्ति

योक्ष्यति

39

रोहति

रोक्ष्यति

40

लभते

लप्स्यते

41

लिखति

लेखिष्यति

42

वक्ति

वक्ष्यति

43

वसति

वत्स्यति

44

वेत्ति

वेदिष्यति

45

विन्दति

वेत्स्यति

46

विशति

वेक्ष्यति

47

शक्नोति

शकिष्यति

48

शपति

शप्स्यति

49

शृणोति

श्रोष्यति

50

तिष्ठति

स्थास्यति

51

तुष्यति

तोक्ष्यति

52

सृजति

स्रक्ष्यति

53

स्पृशति

स्पर्क्ष्यति

54

स्वपिति

स्वप्स्यति

55

हन्ति

हनिष्यति