Auto-antibodies Flashcards Preview

Key MBChB Knowledge > Auto-antibodies > Flashcards

Flashcards in Auto-antibodies Deck (38)
Loading flashcards...
1

p-ANCA

Churg Strauss

2

Anti-Ro, Anti-La

Sjogren's syndrome

3

anti-basement membrane

Goodpastures syndrome

4

c-ANCA

Wegners Granulomatosis with polyangiitis

5

Antiphospholipid syndrome

Anti-cardiolipin

6

Anti-TPO

Hashimoto's thyroiditis

7

Polymyositis

Anti-Jo 1

8

Anti-cardiolipin

Antiphospholipid syndrome

9

SLE

Anti-dsDNA, Anti-Ro, Anti-La, Anti-sm, ANA

10

Bullous pemphigoid

Anti-epithelial - hemidesmosome

11

Scleroderma

Anti-centromere antibodies,

12

Anti-Jo 1

Polymyositis

13

Anti-smooth muscle antibodies, ANA, AMA

Autoimmune hepatitis

14

Hashimoto's thyroiditis

Anti-TPO

15

Goodpastures syndrome

anti-basement membrane

16

Anti-dsDNA, Anti-Ro, Anti-La, Anti-sm, ANA

SLE

17

Anti-mitochondrial antibodies

Primary biliary cirrhosis

18

Pemphigus Vulgaris

Anti-epithelial - desmogelin3

19

Wegners Granulomatosis with polyangiitis

c-ANCA

20

Sjogren's syndrome

Anti-Ro, Anti-La

21

Churg Strauss

p-ANCA

22

Anti-tissue transglutaminase (Anti-TTG)

Celiac

23

Celiac

Anti-tissue transglutaminase (Anti-TTG)

24

Anti-epithelial - desmogelin3

Pemphigus Vulgaris

25

Rheumatoid factor, Anti-CCP

Rheumatoid arthritis

26

Anti-Jo 1

Dermatomyositis

27

Anti-epithelial - hemidesmosome

Bullous pemphigoid

28

Anti-centromere antibodies,

Scleroderma

29

Rheumatoid arthritis

Rheumatoid factor, Anti-CCP

30

Autoimmune hepatitis

Anti-smooth muscle antibodies, ANA, AMA