B words Flashcards Preview

GRE > B words > Flashcards

Flashcards in B words Deck (239)
Loading flashcards...
1

babble

['bæbl]v.胡言乱语;牙牙学语;喋喋不休

2

backdrop

['bækdrɔp]n.(事情的)背景;背景幕布

3

backhanded

[bæk'hændid]a.间接的;反手击球的

4

backset

['bækset]n.倒退

5

bacteria

[bæk'tiəriə]n.细菌,培养基

6

bacterium

[bæk'tiəriəm]n.细菌

7

badge

[bædʒ]n.徽章(如校徽等)

8

badger

['bædʒə]n.獾;v.一再烦扰,一再要求

9

badinage

['bædinɑ:ʒ]n.开玩笑,打趣

10

bail

[beil]n.保释金 v.保释

11

bait

[beit]n.诱饵;v.逗弄;激怒

12

bale

[beil]n.大包裹;灾祸,不幸

13

baleful

['beilful]a.有害的,恶意的

14

balk

[bɔ:lk]n.大方木料;v.妨碍;(因困难等)不愿前进或从事某事

15

ballad

['bæləd]n.歌谣,小曲

16

ballast

['bæləst]n.(船等)压舱物

17

ballerina

[`bælə'ri:nə]n.芭蕾舞女演员

18

balloon

[bə'lu:n]n.气球;v.快速增加

19

ballot

['bælət]n./v.投票

20

balm

[bɑ:m]n.香油,药膏;镇痛剂

21

balmy

['bɑ:mi]a.(气候)温和的;芳香的

22

ban

[bɑ:n]n.禁令

23

banal

[bə'nɑ:l]a.陈腐的

24

band

[bænd]n.带子;收音机波段

25

bandage

['bændidʒ]n.绷带;v.用绷带包扎

26

bane

[bein]n.祸根

27

banish

['bæniʃ]v.放逐某人

28

banister

['bænistə]n.(楼梯的)栏杆

29

bankrupt

['bæŋkrʌpt]a.破产的

30

banquet

['bæŋkwit]n.宴会,盛宴