D words Flashcards Preview

GRE > D words > Flashcards

Flashcards in D words Deck (454)
Loading flashcards...
1

dabble

['dæbl]v.涉足,浅赏

2

daft

[dɑ:ft]a.傻的

3

dagger

['dægə]n.短剑,匕首

4

daguerreotype

[də'geriəutaip]n.(早期)银版照相

5

dainty

['deinti]n.精美食品;a.娇美的;挑剔的

6

dally

['dæli]v.闲荡,嬉戏

7

damp

[dæmp]v.减弱,制止振动;a.潮湿的

8

damped

[dæmpt]a.减震的,压低(声音)的

9

dampen

['dæmpən]v.(使)潮湿;使沮丧,泼凉水

10

dandy

['dændi]n.好打扮的男人,花花公子

11

dapper

['dæpə(r)]a.整洁漂亮的;动作敏捷的

12

dappled

['dæpl(ə)d]a.有斑点的,斑驳的

13

daredevil

['dɛə`devl]a./n.胆大的(人),冒失的(人)

14

dart

[dɑ:t]n.飞镖;v.急驰;投射

15

daunt

[dɔ:nt]v.使胆怯,使畏缩

16

dawdle

['dɔ:dl]v.闲荡,虚度

17

deactivate

[di:'æktiveit]v.使无效

18

deaden

['dedn]v.减低某物的力量或强度

19

deadlock

['dedlɔk]n.相持不下,僵局

20

deadpan

['dedpæn]a./n.无表情的(脸)

21

dealing

['di:liŋ]n.生意行为;作风

22

dearth

[də:θ]n.缺乏,短缺

23

debacle

[dei'bɑ:kl]n.解冻;崩溃

24

debark

[di'bɑ:k]v.下船,下飞机,下车,卸载

25

debase

[di'beis]v.贬低,贬损

26

debate

[di'beit]n.正式的辩论,讨论

27

debilitate

[di'biliteit]v.使衰弱

28

debouch

[di'bautʃ]v.流出,进入(开阔地区)

29

debrief

[di'bri:f]v.向…询问情况,听取汇报

30

debris

[də'bri:]n.废墟,残骸

31

debunk

[di:'bʌŋk]v.揭穿真相,暴露(坏事,贬义)

32

debut

['deibju:]n.(演员)初次登台,初次露面

33

decadence

['dekədəns]n.衰落,颓废

34

deceit

[di'si:t]n.欺骗,欺诈

35

decency

['di:snsi]n.正派,端庄

36

decent

['di:snt]a.适当的,可接受的;得体的

37

deception

[di'sepʃən]n.欺骗手段

38

decibel

['desibel]n.分贝(音量的单位)

39

deciduous

[di'sidʒjuəs]a.非永久的;短暂的;脱落的;落叶的

40

decimate

['desimeit]v.毁掉大部分;大量杀死

41

decipher

[di'saifə]v.解开(疑团);破译(密码)

42

declaim

[di'kleim]v.高谈阔论

43

declamation

[`deklə'meiʃən]n.雄辩,高调

44

decline

[di'klain]v.拒绝;变弱,变小;n.消减

45

decode

[`di:'kəud]v.译解(密码)

46

decompose

[`di:kəm'pəuz]v.(使)腐烂

47

decomposition

[`di:kɔmpə'ziʃən]n.分解,腐烂,崩溃

48

decorate

['dɛkə`ret]v.装饰某事物

49

decorum

[di'kɔ:rəm]n.礼节,礼貌

50

decrepit

[di'krepit]a.衰老的,破旧的

51

decry

[di'krai]v.责难;贬低(价值)

52

dedication

[`dedi'keiʃən]n.对某事业或目的的忠诚

53

deduce

[di'dju:s]v.演绎,推断

54

deduct

[di'dʌkt]v.减去,扣除;演绎

55

deductive

[di'dʌktiv]a.推理的,演绎的

56

deed

[di:d]n.行为;(土地或建筑物的)转让契约、证书

57

deface

[di'feis]v.损坏(外观)

58

default

[di'fɔ:lt]v./n.拖债;未履行的责任

59

defeatist

[di'fi:tist]n.失败主义者

60

defect

[di'fekt]n.缺点,瑕疵;v.变节,脱党

61

defendant

[di'fendənt]n.被告

62

defense

[di'fens]n.防御,防护

63

defer

[di'fə:]v.推延;听从

64

deference

['defərəns]n.敬意,尊重

65

deferential

[`difə'renʃəl]a.顺从的,恭顺的

66

defiance

[di'faiəns]n.挑战,违抗,反抗

67

deficiency

[di'fiʃənsi]n.缺陷;不足

68

deficit

['defisit]n.不足,赤字

69

defile

[di'fail]v.弄污,弄脏;n.(山间)小道

70

defined

[di'faind]a.定义的;清晰的

71

definite

['definit]a.清楚的,明确的

72

definition

[`defi'niʃən]n.(轮廓等)清晰;定义

73

definitive

[di'finitiv]a.明确的,有权威的

74

deflated

[di'fleitid]a.灰心丧气的

75

deflect

[di'flekt]v.偏离,转向

76

defoliator

[di'fəulieitə]n.落叶剂

77

deforestation

[di`fɔris'teiʃən]n.采伐森林

78

defraud

[di'frɔ:d]v.欺骗某人

79

deft

[deft]a.灵巧的,熟练的

80

defuse

[di:'fju:z]v.从(爆破装置)中卸除引信;缓和紧张状态或危急局面

81

defy

[di'fai]v.违抗,藐视

82

degradation

[`degrə'deiʃən]n.降低身份,受辱

83

dehydrate

[di:'haidreit]v.除去水分,脱水

84

deify

['di:ifai]v.奉为神;崇拜

85

deign

[dein]v.屈尊,惠允(做某事)

86

dejected

[di'dʒektid]a.沮丧的,失望的

87

delectable

[di'lektəbl]a.(食物)赏心悦目的

88

delegate

['deligit]n.代表;v.委派…为代表,授权

89

deleterious

[`deli'tiəriəs]a.(对身心)有害的,有毒的

90

deliberate

[di'libəreit]a.深思熟虑的;故意的;v.慎重考虑

91

delicacy

['delikəsi]n.细嫩;精致,优雅

92

delicate

['delikit]a.娇嫩的;精致的,优美的

93

delimit

[di:'limit]v.定界,划界

94

delineate

[di'linieit]v.描画

95

delinquency

[di'liŋkwənsi]n.失职,过失

96

delinquent

[di'liŋkwənt]a.疏忽职务的

97

delirious

[di'liriəs]a.精神错乱的

98

delirium

[di'liriəm]n.精神错乱

99

delta

['deltə]n.三角洲

100

delude

[di'lu:d]v.欺骗,哄骗

101

deluge

['delju:dʒ]n.大洪水;暴雨

102

delusion

[di'lu:ʒən]n.欺骗,幻想

103

delve

[delv]v.深入探究,钻研

104

demagogue

['deməgɔg]n.蛊惑民心的政客

105

demand

[di'mɑ:nd]v.要求,苛求

106

demanding

[di'mɑ:ndiŋ]a.苛刻的,过分要求的

107

demean

[di'mi:n]v.贬抑,降低(身份)

108

demise

[di'maiz]n.死亡;财产转让

109

demography

[di:'mɔgrəfi]n.人口统计,人口学

110

demolish

[di'mɔliʃ]v.破坏;拆除

111

demolition

[`demə'liʃən]n.破坏,毁坏

112

demonstrate

['demənstreit]v.证明,论证;示威

113

demonstrative

[di'mɔnstrətiv]a.证明性的;喜怒形于色的

114

demoralize

[di'mɔrəlaiz]v.使士气低落

115

demote

[di'məut]v.降级,降职

116

demotic

[di(:)'mɔtik]a.民众的,通俗的

117

demur

[di'mə:]v.表示异议,反对

118

demystify

[di:'mistifai]v.弄清楚

119

den

[den]n.兽穴,窝

120

denigrate

['denigreit]v.污蔑,诽谤

121

denim

['denim]n.粗斜纹棉布

122

denizen

['denizn]n.居民;外籍居民

123

denomination

[di`nɔmi'neiʃən]n.命名;(长度,币值的)单位

124

denote

[di'nəut]v.表示;指示意义

125

denouement

[dei'nu:mɔŋ]n.(小说的)结尾,结局

126

denounce

[di'nauns]v.指责

127

dent

[dent]n.缺口,凹痕;v.弄凹

128

denture

['dentʃə]n.假牙

129

denude

[di'nju:d]v.脱去;剥蚀;剥夺

130

denunciation

[di`nʌnsi'eiʃ(ə)n]n.谴责,斥责

131

depict

[di'pikt]v.描绘,描画

132

deplete

[di'pli:t]v.倒空;耗尽

133

deplore

[di'plɔ:]v.悲悼,哀叹

134

deport

[di'pɔ:t]v.(将外国人、罪犯等)驱逐出境

135

deportation

[`dipɔ:'teiʃən]n.驱逐出境

136

depose

[di'pəuz]v.免职;作证

137

deposition

[`depə'ziʃən]n.免职;沉积;作证

138

depraved

[di'preivd]a.堕落的,腐化的

139

depravity

[di'præviti]n.堕落,恶习

140

deprecate

['deprikeit]v.反对,轻视

141

depreciate

[di'pri:ʃieit]v.轻视;贬值

142

depressed

[di'prest]a.消沉的;凹陷的

143

depression

[di'preʃən]n.忧愁,消沉;数量减少

144

deprivation

[`depri'veiʃən]n.剥夺;缺乏

145

deputy

['depjuti]n.代表;副警长

146

deracinate

[di'ræsineit]v.根除,杜绝

147

deranged

[di'reindʒd]a.精神错乱的,有精神病的

148

derelict

['derilikt]a.荒废的;玩忽职守的;n.被(社会、家庭)遗弃的人

149

dereliction

[deri'likʃən]n.遗弃,弃置

150

deride

[di'raid]v.(轻蔑)嘲笑,愚弄

151

derivation

[deri'veiʃən]n.发展,起源;词源

152

derivative

[di'rivətiv]a.派生的;无创意的

153

dermatologist

[`də:mə'tɔlədʒist]n.皮肤病学家

154

derogate

['derəgeit]v.贬低,诽谤

155

derogatory

[di'rɔgətəri]a.不敬的,诽谤的

156

descend

[di'send]v.下来,下降

157

descendant

[di'send(ə)nt]n.后代,后裔

158

descent

[di'sent]n.降落;突然侵袭;血统

159

descry

[dis'krai]v.远远看到,望见

160

desecrate

['desikreit]v.玷辱,亵渎

161

desert

[di'zə:t]v.放弃,离弃

162

deserted

[di'zə:tid]a.荒芜的,无人的

163

deserter

[di'zə:tə]n.背弃者,逃亡者

164

desertion

[di'zə:ʃən]n.离弃,遗弃

165

desiccate

['desikeit]v.(使)完全干涸,脱水

166

designation

[`dezig'neiʃən]n.指定;名称,称呼

167

designer

[di'zainə]n.设计者,构思者

168

desirable

[di'zaiərəbl]a.值得要的

169

desperate

['despərit]a.不顾死活的,拼命的

170

despicable

['despikəbl]a.可鄙的,卑劣的

171

despise

[dis'paiz]v.鄙视,藐视

172

despondent

[dis'pɔndənt]a.失望的,意气消沉的

173

despot

['despɔt]n.暴君

174

despotic

[des'pɔtik]a.专横的,暴虐的

175

despotism

['despətizəm]n.专制,暴政

176

destitution

[`desti'tju:ʃən]n.匮乏,穷困

177

desultory

['desəltəri]a.不连贯的,散乱的

178

detach

[di'tætʃ]v.分离...,拆下...;(士兵、舰船)派遣,分遣

179

detached

[di'tætʃt]a.分开的;公平的,中立的

180

detain

[di'tein]v.拘留;使延迟

181

detection

[di'tekʃən]n.查出,探获

182

deter

[di'tə:]v.威慑,吓住;阻止

183

detergent

[di'tə:dʒənt]a.洗涤的,去污的;n.清洁剂

184

deteriorate

[di'tiəriəreit]v.(使)变坏,恶化

185

deterioration

[di`tiəriə'reiʃən]n.恶化,堕落

186

determinant

[di'tə:minənt]n.决定因素;a.决定性的

187

determination

[di`tə:mi'neiʃən]n.决心;确定;预测

188

detest

[di'test]v.深恶,憎恶

189

detonation

[`detəu'neiʃən]n.爆炸(声)

190

detour

['di:tuə(r)]n.弯路;绕行之路

191

detraction

[di'trækʃən]n.贬低,诽谤

192

detrimental

[`detri'mentl]a.损害的,造成伤害的

193

detritus

[di'traitəs]n.碎屑;废墟

194

devastate

['devəsteit]v.摧毁,破坏

195

deviant

['di:viənt]a.越出常规的

196

deviate

['di:vieit]v.越轨,脱离

197

deviation

[`di:vi'eiʃən]n.背离正道

198

devious

['di:vjəs]a.不正直的;弯曲的

199

devise

[di'vaiz]v.发明,设计;图谋;遗赠给

200

devoid

[di'vɔid]a.空的;缺少的

201

devoted

[di'vəutid]a.投入的,热爱的

202

devotee

[`devəu'ti:]n.爱好者

203

devotional

[di'vəuʃənəl]a.献身的,崇拜的

204

devour

[di'vauə]v.吞食;贪婪地看

205

devout

[di'vaut]a.(对宗教)虔敬的;(对事业)忠诚的,忠心的

206

dexterity

[deks'teriti]n.纯熟,灵巧

207

dexterous

['dekstərəs]a.灵巧的,熟练的

208

diabetes

[`daiə'bi:ti:z]n.糖尿病

209

diabolical

[daiə'bɔlikəl]a.恶毒的,狠毒的

210

diagnose

['daiəgnəuz]v.判断,诊断

211

diagonal

[dai'ægənl]a.对角的;n.对角线

212

diagram

['daiəgræm]n.图解,图表

213

dialect

['daiəlekt]n.方言

214

diameter

[dai'æmitə]n.直径

215

diaphanous

[dai'æfənəs]a.精致的,透明的

216

diatribe

['daiətraib]n.(口头或书面猛烈的)抨击

217

dictate

[dik'teit]v.口述;命令

218

didactic

[di'dæktik]a.教诲的;说教的

219

die

[dai]n.金属模子,印模

220

diehard

['daihɑ:d]n.顽固分子

221

differentiate

[`difə'renʃieit]v.辨别,区别

222

diffident

['difidənt]a.缺乏自信的

223

diffuse

[di'fju:z]v.扩散;(光等)漫射;a.四散的;漫射的

224

digestion

[di'dʒestʃən]n.消化,吸收

225

digit

['didʒit]n.手指,足趾;数字,数码

226

dignity

['digniti]n.尊严,尊贵

227

digress

[dai'gres]v.离题

228

digression

[dai'greʃən]n.离题,题外话

229

dilapidate

[di'læpi`deit]v.(使)荒废,(使)毁坏

230

dilapidated

[di'læpideitid]a.破旧的,倒塌的

231

dilate

[dai'leit]v.(身体某部位)张大,扩大

232

dilatory

['dilətəri]a.慢吞吞的,磨蹭的

233

dilemma

[di'lemə]n.困境,左右为难

234

dilettante

[`dili'tænti]n.业余爱好者

235

diligence

['dilidʒəns]n.勤勉,勤奋

236

dilute

[dai'lju:t]v.把(液体)弄稀,弄淡

237

dim

[dim]v.使暗淡,使模糊

238

dimension

[di'menʃən]n.维度,尺寸

239

diminution

[`dimi'nju:ʃən]n.减少,缩减

240

dimple

['dimpl]n.酒窝,笑靥

241

din

[din]n.喧闹声,嘈杂声

242

dingy

['dindʒi]a.肮脏的;褪色的

243

diplomatic

[`diplə'mætik]a.外交的;圆滑的

244

dire

['daiə]a.可怕的

245

dirge

['də:dʒ]n.(葬礼)哀歌

246

disabuse

[`disə'bju:z]v.打消(某人的)错误念头;纠正

247

disaffect

[`disə'fekt]v.使不满;使不忠

248

disagreeable

[`disə'griəbl]a.不愉快的;难以相处的,乖戾的

249

disarm

[dis'ɑ:m]v.使…解除武器;使…缓和

250

disarray

[`disə'rei]n.混乱,漫无秩序

251

disaster

[di'zɑ:stə]n.灾难,大不幸

252

disbar

[dis'bɑ:]v.取消律师资格

253

disburse

[dis'bə:s]v.支付,支出

254

discard

[dis'kɑ:d]v.扔掉,抛弃

255

discern

[di'sə:n]v.(费劲)识别,看出

256

discernible

[di'sə:nəbl]a.可识别的,依稀可辨的

257

discerning

[di'sə:niŋ]a.识别力强的

258

discharge

[dis'tʃɑ:dʒ]v.流出;释放;解雇;履行义务

259

disciple

[di'saipl]n.信徒,弟子

260

discipline

['disiplin]v.(自律)训练,训导;n.纪律;惩罚,处分

261

disclaim

[dis'kleim]v.放弃权利;拒绝承认

262

disclose

[dis'kləuz]v.使某物显露

263

discography

[dis'kɔgrəfi]n.唱片分类目录;录音音乐研究

264

discombobulate

[`diskʌm'bɔbjuleit]v.扰乱,使困惑

265

discombobulated

[`diskʌm'bɔbjuleitid]a.扰乱的,打乱的

266

discomfit

[dis'kʌmfit]v.使懊恼;使难堪

267

discomfited

[dis'kʌmfitid]a.困惑的,尴尬的

268

discomfiture

[dis'kʌmfitʃə]n.狼狈,难堪

269

discompose

[`diskəm'pəuz]v.使失态,慌张

270

disconcert

[`diskən'sə:t]v.使…尴尬

271

discord

['diskɔ:d]n.不和,纷争

272

discount

['diskaunt]n.折扣

273

discourse

[dis'kɔ:s]n.长篇演讲、论述

274

discredit

[dis'kredit]v.使不相信,使怀疑;n.丧失名誉

275

discreet

[dis'kri:t]a.言行谨慎的

276

discrepancy

[dis'krepənsi]n.不同,矛盾

277

discrete

[dis'kri:t]a.个别的;不连续的

278

discretion

[dis'kreʃən]n.谨慎,审慎

279

discretionary

[dis'kreʃənəri]a.自由决定的

280

discriminate

[dis'krimineit]v.区分;歧视

281

discriminatory

[di'skriminətəri]a.歧视的,差别待遇的

282

discursive

[dis'kə:siv]a.(表达)散漫的,无层次的

283

disdain

[dis'dein]n./v.轻视,鄙视

284

disembodied

[disim'bɔdid]a.无实体的,空洞的

285

disenchant

[`disin'tʃɑ:nt]v.对…不再抱幻想,使清醒

286

disengage

['disin'geidʒ]v.脱离,解开

287

disentangle

['disin'tæŋgl]v.解决,解脱,解开,澄清

288

disfigure

[dis'figə]v.毁容

289

disgorge

[dis'gɔ:dʒ]v.呕出;(水)流走

290

disgruntle

[dis'grʌntl]v.使不满意

291

disguise

[dis'gaiz]v.假扮;掩饰

292

disgust

[dis'gʌst]n.反感,厌恶

293

disillusion

[`disi'lu:ʒən]v.梦想破灭,醒悟

294

disinfect

[`disin'fekt]v.杀菌,消毒

295

disinfectant

[disin'fekt(ə)nt]n.消毒剂

296

disinter

['disin'tə:]v.挖出,挖掘

297

disinterested

[dis'intristid]a.公正的,客观的

298

disjunction

[dis'dʒʌŋkʃən]n.分离,分裂

299

disjunctive

[dis'dʒʌŋktiv]a.分离的,相反的

300

dislocate

['disləkeit]v.使脱臼;把…弄乱

301

dislodge

[dis'lɔdʒ]v.逐出,取出

302

dismal

['dizməl]a.使人悲伤的,阴沉的

303

dismantle

[dis'mæntl]v.拆除

304

dismay

[dis'mei]n.沮丧,气馁;v.使气馁

305

disparage

[dis'pæridʒ]v.贬抑,轻蔑

306

disparate

['dispərit]a.迥然不同的

307

disparity

[dis'pæriti]n.不同,差异

308

dispassionate

[dis'pæʃənit]a.平心静气的

309

dispatch

[dis'pætʃ]v.(快速)派遣;一下子做完;(快速)吃完;n.迅速

310

dispel

[dis'pel]v.驱散,消除

311

dispensable

[dis'pensəbl]a.不必要的,可有可无的

312

dispense

[dis'pens]v.分配,分发

313

disperse

[dis'pə:s]v.消散,驱散

314

displace

[dis'pleis]v.换置;使某人某物离开原位

315

disposable

[dis'pəuzəbl]a.一次性使用的;可动用的

316

disposal

[dis'pəuzəl]n.清除

317

dispose

[dis'pəuz]v.使倾向;处理掉

318

disposed

[di'spəuzd]a.愿意的,想干的

319

disposition

[`dispə'ziʃən]n.安排,处置;天性,气质

320

disproof

['dispru:f]n.反证,反驳

321

disprove

[dis'pru:v]v.证明…有误

322

dispute

[dis'pju:t]v.争论

323

disregard

[`disri'gɑ:d]v./n.疏忽,漠视

324

disrepute

[`disri'pju:t]n.名声不好

325

disrupt

[dis'rʌpt]v.弄乱,扰乱

326

disruptive

[dis'rʌptiv]a.制造混乱的

327

dissect

[di'sekt]v.解剖

328

dissemble

[di'sembl]v.隐藏,掩饰(感受、意图)

329

disseminate

[di'semineit]v.散布,传播

330

dissent

[di'sent]v.不同意,持异议

331

dissertation

[`disə(:)'teiʃən]n.专题论文

332

dissident

['disidənt]n.唱反调者

333

dissimulate

[di'simjuleit]v.隐藏,掩饰

334

dissipate

['disipeit]v.(使)驱散;浪费

335

dissociation

[di`səusi'eiʃən]n.分离,脱离关系

336

dissolute

['disəlju:t]a.放荡的,行为不检的

337

dissolve

[di'zɔlv]v.使固体溶解

338

dissonant

['disənənt]a.不和谐的,不一致的

339

dissuade

[di'sweid]v.劝阻,阻止

340

distant

['distənt]a.疏远的,冷淡的

341

distend

[dis'tend]v.(使)膨胀,胀大

342

distension

[dis'tenʃən]n.膨胀

343

distill

[di'stil]v.蒸馏

344

distinct

[dis'tiŋkt]a.清楚的,明显的

345

distinction

[dis'tiŋkʃən]n.区别,差别;知名

346

distinctive

[dis'tiŋktiv]a.出众的,有特色的

347

distinguished

[dis'tiŋgwiʃt]a.著名的,卓越的

348

distort

[dis'tɔ:t]v.扭曲,弄歪

349

distract

[dis'trækt]v.分心;使发狂,困扰

350

distracted

[dis'træktid]a.精神不集中的

351

distraught

[dis'trɔ:t]a.心神狂乱的

352

distress

[dis'tres]n.痛苦,悲痛

353

distribute

[dis'tribju(:)t]v.分发,分配某事物

354

district

['distrikt]n.地区,行政区,(美国各州的)众议院选区

355

ditty

['diti]n.小曲,小调

356

diurnal

[dai'ə:nl]a.白昼的,白天的

357

diva

['di:və]n.歌剧中的首席女主角

358

diver

['daivə]n.潜水员

359

diverge

[dai'və:dʒ]v.(意见)分歧;(线路、道路)分开

360

divergent

[dai'və:dʒənt]a.分叉的,岔开的

361

diverse

[dai'və:s]a.不同的;多样的

362

diversity

[dai'və:siti]n.多样,千变万化

363

divert

[di'və:t]v.使某事物转向;使娱乐

364

divest

[dai'vest]v.脱衣,卸下盛装;剥夺

365

divestiture

[dai'vestitʃə]n.脱衣,卸下装饰;剥夺财产;取消称号

366

divine

[di'vain]v.占卜,卜测;a.神的

367

divulge

[dai'vʌldʒ]v.泄露,透露

368

docile

['dəusail]a.驯服的,听话的

369

doctrinaire

[`dɔktri'nɛə]n.空论家;a.教条的,迂腐的

370

doctrine

['dɔktrin]n.教义,主义;学说

371

document

['dɔkjumənt]v.为…提供书面证明

372

dodder

['dɔdə]v.蹒跚,摇摆

373

dodge

[dɔdʒ]v.闪开,躲避

374

doff

[dɔf]v.脱掉

375

dogged

['dɔgid]a.顽强的

376

doggerel

['dɔgərəl]n.歪诗,打油诗

377

dogma

['dɔgmə]n.教条,信条

378

dogmatism

['dɔgmətizəm]n.教条主义,武断

379

doldrums

['dɔldrəmz]n.赤道无风带;情绪低落

380

doleful

['dəulful]a.忧愁的,消沉的

381

dolorous

['dɔlərəs]a.悲哀的,忧愁的

382

dolt

[dəult]n.傻瓜

383

domain

[dəu'mein]n.领土;领域

384

dome

[dəum]n.圆顶屋

385

domesticate

[də'mestikeit]v.驯养

386

domicile

['dɔmisail]n.住处,住所

387

dominant

['dɔminənt]a.(生)(遗传特征)显性的,优势的;最重要的,占支配地位的

388

dominate

['dɔmineit]v.控制,支配

389

domination

[`dɔmi'neiʃən]n.控制,支配,管辖

390

donate

[dəu'neit]v.捐赠,赠送

391

donor

['dəunə]n.捐赠者,赠送者;献血者

392

doodle

['du:dl]v.胡乱画;混时间

393

dormancy

['dɔ:mənsi]n.休眠状态

394

dormant

['dɔ:mənt]a.冬眠的;静止的

395

dorsal

['dɔ:səl]a.背部的

396

dose

[dəus]n.[药]剂量,一剂

397

dossier

['dɔsiei]n.卷宗,档案

398

dote

[dəut]v.溺爱;昏聩(to be foolish or weak minded)

399

doting

['dəutiŋ]a.溺爱的

400

dour

[duə]a.严厉的,脸色阴沉的

401

douse

[daus]v.把…浸入水中;熄灭

402

down

[daun]n.绒毛;汗毛

403

downplay

['daunplei]v.贬低,不予重视

404

downpour

['daunpɔ:]n.暴雨

405

down-to-earth

[daun tə ə:θ]n.脚踏实地的,实际的

406

doyen

['dɔiən]n.老前辈

407

drab

[dræb]a.枯黄色的;单调而无聊的

408

draconian

[drə'kəuniən]a.严厉的,严酷的

409

draft

[drɑ:ft]n.草稿,草案;汇票

410

draftsmanship

['drɑ:ftsmənʃip]n.起草术,制图术

411

drain

[drein]v.排出沟外;喝光

412

drainage

['dreinidʒ]n.排水;污水

413

drastic

['dræstik]a.猛烈的,激烈的

414

drawbridge

['drɔ:`bridʒ]n.吊挢

415

drawl

[drɔ:l]v./n.慢吞吞地说话

416

dreary

['driəri]a.沉闷的,乏味的

417

dregs

[dregz]n.沉淀废物

418

drench

[drentʃ]v.使湿透

419

drenched

[drentʃ]a.湿透的

420

drill

[dril]n.钻;钻床

421

drivel

['drivl]n./v.说废话

422

drizzle

['drizl]v.下毛毛雨;n.毛毛雨

423

drizzly

['drizli]a.毛毛细雨的

424

droll

[drəul]a.古怪的,好笑的

425

drone

[drəun]v.嗡嗡地响,单调地说;n.单调的低音

426

droop

[dru:p]v.低垂;沮丧,萎靡

427

droplet

['drɔplit]n.小水滴

428

dross

[drɔs]n.金属浮渣;糟粕

429

drought

[draut]n.干旱;干旱时期

430

drove

[drəuv]n.畜群;人群

431

drudgery

['drʌdʒəri]n.苦活

432

dual

['dju(:)əl]a.双重的

433

dubious

['dju:bjəs]a.可疑的;名声不大好的

434

duckling

['dʌkliŋ]n.雏鸭,小鸭

435

duct

[dʌkt]n.管道,槽

436

duel

['dju(:)əl]n.决斗

437

duet

[dju:'et]n.二重唱

438

dull

[dʌl]a.不鲜明的;迟钝的;v.变迟钝

439

dummy

['dʌmi]n.人体模型,假人

440

dune

[dju:n]n.沙丘

441

dupe

[dju:p]n.上当受骗的人

442

duplicitous

[dju'plisətəs]a.搞两面派的,奸诈的;双重的

443

duplicity

[dju(:)'plisiti]n.欺骗,口是心非

444

duration

[djuə'reiʃən]n.持续的时间

445

duress

[djuə'res]n.胁迫

446

dutiful

['dju:tiful]a.恭敬顺从的,尽职的

447

dwarf

[dwɔ:f]n.侏儒;矮小的植物;v.使变矮小

448

dwelling

['dweliŋ]n.住处

449

dwindle

['dwindl]v.变小

450

dynamic

[dai'næmik]a.动态的;有活力的

451

dynamo

['dainəməu]n.发电机

452

dysfunctional

[dis'fʌŋkʃənəl]a.功能失调的

453

dyslexia

[dis'leksiə]n.阅读障碍

454

dyspeptic

[dis'peptik]a.消化不良的;不高兴的