Barokken (1600) Flashcards

1
Q

Hva er kjennetegnene?

A

Kjennetegn:

 1. Pompøs, overdrevet og dramatisk: maleri og litteratur
 2. Detaljer, oppramsninger(lager lister) og gjentagelser (bare tenk på skulpturen av David
 3. Kunstnerne liker å vise hva de kan (tekniske ferdigheter i kunst, fylle av virkemiddler)
 4. KONTRASTER er det viktigste virkemiddle.
 5. Barokken er relgiøs (kristendommen er i alt. Musikk er kirkemusikk, malerier er kirkemotiver)
 6. Stemningen preges av dødsbevisthet (memento mori: husk din dødelighet)
 7. Tekstene er fulle av språklige virkemidler (enderim, symbol, kontrast, personifisering, bekjeling)
 8. Man elsker symmetri, systemer og hierarkier.
 9. Utbroderinger
 10. Arvesynden
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Hvilken type sjanger er barokkens viktigste? fortell om den

A

Salmer. Er religiøse dikt som skal synges i kirken og hjemmet. Enkle å huske, derfor lett å lære.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Analyser salmen: Aftensalme

A

Forfatter: Dorothe Engelbretsdotter (1678)
Jeget i diktet erkjenner at livet snart kan ta slutt (det går mot “aften”…). Da er det viktig å være beredt til å møte Gud. Man må bekjenne at man har syndet og be om tilgivelse. Når Jesus slipper inn i hjertet, får også sjelen fred. Samtidig ber også jeg-personen om at mann, barn og slekt skal komme til himmelen. Dikteren ber også Gud ta vare på dem Gud har satt til å styre (kongen og autoritetene). Deretter ber jeg-personen Gud om å verne kongen (og andre autoriteter), slik at de kan leve lykkelig både i denne verden og i den neste. Mot slutten av diktet vender jeget tilbake til sin egen personlige “sfære” igjen, og tenker over at det snart er slutt. På dødsleiet ligger hun ribbet for materielle goder, men tanken om å møte fryd og glede i himmelen er det største av alt.

oppbygning:
20 strofer- regelmessig
Enderim: to og to linjer sammen AABB

Stikkord: (barokke trekk)
-Momento mori: allegorisk dikt, glasset renner hastelig (symbol), Døden oss i hælen går (døden personifikasjon)
Symboler fra vanitas kunsten: fire fjøler, laken og ikke mer

 • Selvforakt pga arvesynden: “Du som er adams barn, velter deg i synd og skarn”, “jeg arme ormesekk”, man skal innse at man er syndig
 • Språket er overdrevent og dramatisk (se over)
 • Kontraster og hyppig bruk av virkemiddler: dag-natt, englevakt- satans tropp, zoomer ut: Gud og Satan, himmel-helvete, synd- frelse

-System: Passe på henne, familien, prestene, kongen, kongens råd, de som er syke og fattige
stipend fra kongen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Analyser salmen: Kjed av verden, og kjær ad himmelen

A

Forfatter Thomas Kingo
I denne salmen er det lyriske jeget lei av alt som er forgjengelig her på jorden, og lengter bare etter å komme til himmelen. I første halvdel av diktet forkaster jeget systematisk alle ting i verden, og hevder at alt bare er “forfengelighet”. I siste halvdel av diktet ønskes de samme tingene som har blitt forkastet, velkommen igjen som noe godt i himmelen.

Oppbygning:
15 strofer og 7 vers
Parrrim (AABBCCC)
Todeling- systematikk og nærmest matematisk oppbygd med parallelle strofer, gjentagelser (forfengelighet, forfengelighet, I abrahams kjød, i abrahams kjød

Stikkord:
-Systematikk: Oppbygningen, lister

 • Det religiøse: Er en salme
 • Verdensforakt: Alt i vår verden er bare verdiløst, overfladisk skitt og det eneste som betyr noe er å komme til himmelen til sutt. (typsik holdning)

Vanitas: spiller på de samme strengene som vanitas kunsten. alt er kortvarig på jorden. De gjentatte versene forfengelighet, forfengelighet kan oversettes til vanitas vanitas.

Kontraster: bygd opp som en stor kontrast mellom jordne og himmelen

Detaljer: ramser opp alt som er verdiløst: livet, alt han har strebet etter: rikdom, ære, status, vennskap og sex

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hvordan oppstår Barokken?

A

Barokken begynner i katolske land, som en del av motreformasjonen. Den katolske kirken tapte mye makt på grunn av Martin Luthers reformasjon på 1500-tallet, og forsøkte å vinne tilhengere tilbake ved hjelp av pomp og prakt i kunsten. Etter hvert spredte noe av denne stilen seg også til kunst i protestantiske land, spesielt i litteraturen og musikken.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hvordan spres Barokken på 1600-tallet?

A

Sprer seg nordover i Europa iløpet av 1600-tallet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Fortell om samfunnet i Danmark-Norge i Barokken (den kulturhistoriske sammenhengen

A
 • Kongen var eneveldig (bestemmer alt) øverste lede for staten og kirken
 • Samfunnet er ekstremt religiøst som på 1600-tallet (300 mennesker brennes på bålet som hekser)
 • 460 000 innbyggere i Norge (1680) på grunn av svartedauen
 • For hver tredje husstand kunne 1 person lese
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Fortell om Vanitas. Hva er det og har du noen eksempler på symboler?

A

Under barokken var såkalte vanitasmalerier svært populært. «Vanitas» er et latinsk ord, som betyr både forgjengelighet (det som ikke varer evig) og forfengelighet (at man er opptatt av de ytre ting – skjønnhet, luksus og statusymboler). Vanitasmaleriene var allegoriske, og avbildet ting som skulle symbolisere at livet er kort:

 • kranier
 • timeglass
 • såpebobler
 • tynne, skjøre vinglass
 • blomster som er klippet over, og står i en vase med vann
 • nedbrente lys
 • røyk
 • musikk, representert ved instrumenter eller noter
 • gullmynter, og andre objekter av gull
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Hvilke symboler finner vi i vanitas kunsten?

A
 • kranier (et universelt symbol på døden)
 • timeglass (sympoliserer at vår tid er tilmålt, og at tiden renner ut for oss)
 • såpebobler (disse eksisterer, men de har et svært kort liv)
 • tynne, skjøre vinglass (disse eksisterer, men knuser lett)
 • blomster som er klippet over, og står i en vase med vann (slike blomster lever, men de er i ferd med å dø)
 • nedbrente lys (et symbol på døden)
 • røyk (røyk eksisterer, men på en lite håndfast måte. Om et øyeblikk er røyken spredt for vinden, og eksisterer ikke lenge)
 • musikk, representert ved instrumenter eller noter (musikk eksisterer, men på en flyktig og lite håndfast måte)
 • gullmynter, og andre objekter av gull (dette skal symboliserer alle de verdslige ting vi streber etter – penger, status og makt)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Hva var hensikten med Vanitas-maleriene?

A

Poenget med de allegoriske vanitas-maleriene er å være et memento mori – en påminnelse om at livet er kort, og at døden venter på oss alle. Alt det vi streber etter og er opptatt av (skjønnhet, nytelse, makt, penger og status) er like forgjengelig som såpebobler og skjøre vinglass. Hensikten er religiøs: Det eneste som er evig, er livet etter døden, og det eneste som egentlig spiller en rolle, er at man lever på en slik måte at man tilbringer evigheten i paradis til slutt.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Hva er parrrim og i hvilken salme finner vi det?

A

I Tomas Kingo’s “Kjed av verden, og kjær ad himmelen”

De to første versene rimer på hverandre, og det samme gjør tredje og fjerde vers.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hvilke to barokk retninger finner vi i Norge? hvor hører de ulike forfatterene til?

A

Ortodoksien: Retning med fokus på å lære opp folk i riktig, luthersk kristendom. Petter Dass og Thomas Kingo.

Pønitensen: Retning med fokus på at mennesket er syndig, og at man må gjøre bot (angre, be, gråte) Dorothe Engelbretsdotter.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Hvilke barokke trekk finner vi i Aftensalme?

A

-Momento mori: allegorisk dikt, glasset renner hastelig (symbol), Døden oss i hælen går (døden personifikasjon)
Symboler fra vanitas kunsten: fire fjøler, laken og ikke mer

 • Selvforakt pga arvesynden: “Du som er adams barn, velter deg i synd og skarn”, “jeg arme ormesekk”, man skal innse at man er syndig
 • Språket er overdrevent og dramatisk (se over)
 • Kontraster og hyppig bruk av virkemiddler: dag-natt, englevakt- satans tropp, zoomer ut: Gud og Satan, himmel-helvete, synd- frelse

-System: Passe på henne, familien, prestene, kongen, kongens råd, de som er syke og fattige
stipend fra kongen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Analyser La ditt navn holdes hellig av Petter Dass

A

Denne salmen synges mye i kirken fremdeles, og kalles da gjerne “Herre Gud ditt dyre navn og ære”. Alle strofene handler om at Guds navn skal lovprises (holdes hellig).

Oppbygning: Salmen har til sammen 16 strofer

Strofe 1-2: Gud skal æres av mennesker og skaperverk

Strofe 3-8: Guds ære blir priset uansett om menneskene priser ham eller ikke.

Strofe 9-15: Mennesket må bidra med full lydighet mot Gud

Strofe 16: Bønn til Gud om å hjelpe oss å være flinke.

Rytme: Hver strofe har fem vers. Rytmen i vers 1, 2 og 5 er rolig, mens den er rask i vers 3 og 4. Her er et eksempel. Det som er trykktungt er markert med fete typer og understrek.

Ja før GUD sin ære skal forlise,

Før skal Hav og grommen Hval ham prise,

Samt og Tanteien, som løper Leien,

Steinbit og Seien og Torsk og Skreien.

Og Nise.

Barokke trekk i diktet:

• Det religiøse. Det at diktet er en salme, er i seg selv typisk for barokken. Det aller meste som blir skrevet på denne tiden, er religiøs litteratur.

 1. Bruk av virkemiddel: alitterasjon, innrim, kontraster, personifikasjon, konotasjoner, retoriske spørsmål
 • Utbroderinger. Diktet er en utbrodering av én setning fra Bibelen, nemlig “La ditt navn holdes hellig” fra bønnen “Fadervår”. Slike utbroderinger, hvor man tar utgangspunkt noe enkelt, og gjør det mer og mer komplekst, er et typisk barokt stiltrekk. Det samme finner man også i barokk musikk.
 • Kontraster ”høyen hald og dyben dal” (høye fjell og dype daler)
 • Oppramsinger og detaljer. Istedenfor å bare skrive at hele skaperverket lovpriser Gud, oppramser Dass detaljert hvilke ting i verden som gjør det. Fisker og knokler og steiner og fostre og kroppsdeler og alt mulig holder Guds navn hellig.

Dass nøyer seg heller ikke med å skrive at alle dyrene i havet priser Gud, men oppramser forskjellige slike dyr: steinbitt, skrei, torsk, nise, etc.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly