Beginning-329d1 Flashcards Preview

Plato Republic Book I > Beginning-329d1 > Flashcards

Flashcards in Beginning-329d1 Deck (134):
1

χθές

yesterday

2

ἅμα

at the same time

3

πρῶτος

first

4

μέντοι

certainly, at any rate

5

ἥσσων

inferior, less

6

πρόσωθεν (seen as adv. πόρρωθεν)

from afar

7

ὄπισθεν

behind

8

ὀλίγος

little, small

9

ὕστερος (adv.)

AFTERWARDS, latter, last

10

ὅσος

as great as, how great

11

τοίνυν

therefore, accordingly

12

κρείσσων

stronger, mightier

13

καινός

new

14

παννύχιος

all-night

15

αὐτόθι

there, on that spot

16

ἔνδον

within

17

βούλομαι, βουλήσομαι,----, ----, βεβούλημαι, ἐβουλήθην

to wish
(passive deponent)

18

θεάομαι, ----, ἐθεασάμην, ----, τεθέαμαι, ἐθεάθην

to gaze at, watch, behold

19

φαίνω, ἔφηνα, πέφαγκα, ἐφάνθην, φανήσομαι, φανοῦμαι

to show, appear (trans. & intrans.)

20

ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην

to make

21

θεωρέω, θεωήσω, ἐθεώρησα, ----, ----, ----

watch, observe, to be a spectator

22

ἅτε (used as adv.)

inasmuch as, because

23

σφόδρα

very much, exceedingly

24

πρεσβύτης

an old man

25

ὥσπερ

just as

26

τρόπος

form, fashion, manner

27

ἴσως

equally

28

δεῖ

there is need

29

πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, ----, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

make to go, convey

30

μαλά

very

31

εὐθύς

of time here; 'straightway'

32

οὐδείς

not one

33

δεῦρο

hither

34

παρά

beside

35

πάνυ

altogether

36

ἑορτήν

feast, festival, holiday

37

τοσοῦτος

so large, so great

38

πομπή

procession, conduct, escort

39

δίφρος

chair

40

προσκεφάλαιον

pillow, cushion

41

ἐπιχώριος

inhabitant, native

42

κύκλος

wreath

43

δύναμις

power, might

44

ἡδονή

pleasure

45

αὐλή

courtyard

46

ἐπιθυμία

desire

47

πρέπειν (pres inf impers)

suitable, becoming, impressive

48

προσεύχομαι

to offer prayers

49

καθοράω

to look down, to perceive

50

τρέχω

to run

51

περιμένω

to wait for

52

μεταστρέφω

to turn round

53

ὅπου (adv.)

where

54

προσέρχομαι

to come forward, to approach

55

ἥκω, ἥξω

to come to a point

56

ὁρμάω

set in motion, urge on, cheer on

57

μένω

to remain, stay, wait

58

αὐτοῦ (adv.)

at the very place, here

59

οὐκοῦν (adv.)

therefore

60

λείπω

to leave

61

διαδίδωμι

to pass over

62

either

63

δεῖπνον

supper

64

ἤν, contraction of ἐάν, conditional conjunction

if; in case that

65

πείθω

to persuade, convince

66

χρή (impers.)

there is need, it is needful

67

ἐξανίστημι

to rise up from

68

ἁμιλλάομαι

to compete, to contend with one another

69

ἄλλως (adv.)

in another way, otherwise

70

καταλαμβάνω

to lay hold of, keep down, to find

71

κάθημαι

to be seated

72

στεφανόω (seen as nom. sing. masc. partic. perf. pass. ἐστεφανωμένος)

to put round as a crown, with a chaplet on

73

καθέζομαι

to sit down

74

κεῖμαι (seen as 3 pl. imperf. indic. act. ἔκειντο)

to be laid, to be in place, to be in position

75

ἀσπάζομαι

to welcome

76

θαμίζω

to come often

77

καταβαίνω

to come or go down

78

πορεύω

to go, to travel

79

πυκνός

close, frequent

80

ἀπομαραίνομαι

to dry up, to wither away

81

χαίρω

to rejoice, be glad

82

προέρχομαι (seen as gen. plu. masc. pluper. προεληλυθότων)

to go forward, to advance

83

τραχύς

rough

84

ἡδέως (adv.)

sweetly, pleasantly

85

πυνθάνομαι

to learn, ask, ask about (with gen.)

86

ἤδη (adv.)

now, by this time

87

ἐπειδή (conj.)

since

88

ἡλικία

time of life; here gen. of time when

89

γῆρας

old age

90

οὐδός

threshold of a house

91

ἐξαγγέλλω

to divulge, to speak, or say about

92

πλεῖστος

most, greatest, largest

93

ὀλοφύρομαι

to lament, wail, bemoan

94

ποθέω

to long for, yearn after

95

ἀναμιμνήσκω

to remind

96

εὐωχία

good cheer, feasting

97

ἀποστερέω (seen as ἀπεστερημένοι, part pl perf mp masc nom)

to rob, deprive of

98

ἀγανακτέω

to be weighted down with any burden, hence metaphorically= to resent

99

προπηλακίζω

to bespatter with mud; to treat with injury; προπηλάκισις = insult (noun)

100

ὑμνέω

"sing", but here, "harp on"

101

ὀδύρομαι

lament, bewail, mourn

102

αἴτιος

culpable, responsible

103

αἰτιάομαι

to accuse

104

ἀπαλλάσσω (seen as ἀπηλλάχθαι, perf. pass. infin.)

to set free, here "it (the cessation of desires) is the state of being rid"

105

παραπλήσιος –α –ον

resembling

106

διασῴζω

to rescue, save, heal

107

παλαιός

old in years

108

παροιμία

proverb, maxim, saying

109

περί

concerning, about (Gen.)
around (Acc.)

110

δέ

but

111

δή

then, now

112

κἄν

and if

113

πάσχω (seen as ἐπεπόνθη, 1st sg plup ind act)

to suffer, experience

114

ἕνεκα (prep.)

on account of

115

ἔρχομαι (seen as ἦλθον, 3rd pl aor ind act)

to go

116

εις ταὐτόν

to the same place, i.e. together

117

ἐπί τούτῳ δή

"on this very (basis)"

118

νῦν δέ

but as things are

119

With an adverb, ἔχω is...

to be
(like οὕτως ἔχουσιν: ppl. with ἅλλοις- "in this way they are not")

120

οὕτως

in this way

121

ποτέ

at some time, once

122

παραγίγνομαι (seen as 1st sg aor ind mid παρεγενόμην)

to be beside

123

ἐρωτάω (seen as part sg pres mp neut dat ἐρωτωμένῳ)

to ask

124

οἶός τε εἷ

are you able

125

εὐφημέω

here, "quiet!", Lit., "speak well/auspiciously"

126

ἄσμενος (seen ἀσμενέστατα)

glad; here, "most gladly"

127

λυσσάω

to be crazy/rave

128

ἀποφεύγω

flee from, escape

129

ἀποδιδράσκω (seen as ἀποδράς, part sg aor act masc nom)

"run, sneak away" (like a fugitive slave)

130

ἐκεῖνος (adj sg masc nom)

the person there, that person

131

εἰρήνη

peace

132

ἐλευθερία

freedom

133

εἷς, μία, ἕν

one

134

συμβαίνω

meet, happen, come together