Begrepp Kap 11-14 Flashcards Preview

Företagsekonomi > Begrepp Kap 11-14 > Flashcards

Flashcards in Begrepp Kap 11-14 Deck (53):
1

Marknadsföring

Allt ett företag gör för att nå befintlig kunder

2

Relationsmarknadsföring

Innebär marknadsföring för varje individ.

3

Massmarknadsföring

Företaget försöker nå så många kunder som möjligt

4

Målgrupp

är den kundgrupp företaget valt att rikta in sig till

5

Marknadsandel

Hur stor del av en marknad man behärskar

6

Segmentering

Indelningar och urval. Ex, ålder och kön

7

Business to business

Företag gör affärer med varandra

8

Primära behov

Något vi måste tillgodose för att överleva, ex mat.

9

Sekundära behov

Något vi INTE måste tillgodose för att överleva. Trygghet, Uppskattning, Status och självförverkligande.

10

Fysologiska behov

är liksom de primära (=överleva). Vi behöver, äta sova, vara skyddade.

11

Sociala behov

Vara en del av en gemenskap

12

Psykologiska behov

Vad som får en individ att må bra själsligen

13

Primära mål

Ökad försäljning och högre vinst

14

Sekundära mål

viktigt för att uppnå de primära

15

kvalitativa

exempelvis en kampanj

16

kvantitativa mål

går enkelt att mäta. Ex, vinsten i ett företag

17

Konkurrens

Företaget konkurrerar - tävlar med andra företag om kundernas pengar

18

Konkurensmedel

4P
Produkt
Pris
Plats
Påverkan

19

Produkt

Är en vara, tjänst eller en kombination

20

varumärke

...

21

betalningsvillkor

villkor mellan företag men även mellan privatperssoner

22

plats

var produkten finns och hur den transporteras

23

Påverkan

Allt företaget gör för att få kunden att uppmärksamma företaget/produkten

24

direktmarknadsöring

vänder sig mot individen. SMS eller mail

25

Public Relations (PR)

Hur ett företag uppfattas av sin omgivning

26

Media

ex. tidningar, internet, tv och radio.

27

Sponsring

Företaget betalar ex material mot reklam, sammarbete

28

Marknadsmix

5:te (Personal) produkt, pris, plats, påverkan

29

digitala kanaler

ex, webbplatser, appar, direkta digitala kanaler (e-post eller kundklubbar).

30

marknadföringslagen

ett skydd för konsumenterna. En begränsning för företag att fritt utforma sin reklam.

31

Marknadsstörningsavgift

kan dömas ut vid brott mot lagen. Mellan 5 000 - 5 000 000 (kr).

32

Konsumentverket

övervakar att lagen följs. Hit anmäls brott mot lagen.

33

Reklamombudsmannen

övervakar att reklam följer rätt marknadsföringssed. Kan ej bötfälla/förbjuda reklam.

34

Konkurenslagen

2 förbud.
1:a förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. 2:a förbudet missbruk av dominerande ställning

35

Dominerande ställning

Stort företag som dominerar marknaden

36

Priskartell

Konkurrenshämmande företag som kommer överens om priser, rabatter eller leveransvillkor.

37

Anbudskartell

Företag som delar upp marknaden

38

Konkurrensskadeavgift

Kan dömas ut vid brott mot lagen. Avgift på högst 10% av företagets omsättning.

39

Konkurrensverket

övervakar att lagen följs. Hit kan man anmäla brott mot lagen.

40

marknadsundersökning

Undersökning av marknaden. Oftast innan ett företag startar sin verksamhet.

41

Skrivbordsundersökning

Använder man befintlig information för att besvara frågor. Internet kan vara en bra kanal.

42

Fältundersökning

ett företag genomför egna undersökningar. intervjuer, enkätundersökningar (snabba)

43

Intervjuundersökning

telefonintervjuer, vanliga intervjuer. Lång tid, kräver stora personalresurser.

44

Enketundersökning

Billigt, snabbt, många svar. Oftast via internet.

45

Observationsundersökning

Observerar ex, hur en kund beter sig.

46

Öppna frågor

Varierande innehåll och omfång. Frågorna testas på några personer.

47

Slutna frågor

Besvaras med givna svar "JA", "NEJ"

48

Produktlivscykeln

är en modell som används för att analysera produktsortimentet

49

introduktionsstadiet

Produkten är ny och okänd

50

tillväxtstadiet

Nu börjar allt. Fler börjar känna till produkten.

51

Mognadsstadiet

Produkten är välkänd

52

Nedgångsstadiet

Försäljningen minskar och kunderna söker till nya produkter

53

Avvecklingsstadiet

Företaget lägger ned produktionen och det som säljs är eventuellt restlager.