Behandling Flashcards Preview

T7 Neurologi > Behandling > Flashcards

Flashcards in Behandling Deck (11):
1

50-årig man insjuknar för 6 månader sedan med högersidiga motoriska bortfall. Akut CT-skalle, EKG x2 och carotisdoppler då ua.

Uppföljning idag:
Mediciner: Trombyl, Simvastatin, Enalapril.
BT: 135/85.

Hur föreslår du nu att patienten ska göra med sin farmakologiska behandling? (1p)

Fortsätt med oförändrad behandling.

2

En 25-årig kvinna har nyss fått diagnosen MS. Hon undrar nu vilken behandling som kan ges för att bromsa sjukdomen på längre sikt. (1p)

Beta-interferon

3

En alkoholist införs till akutmottagningen där du har jour. Patienten ter sig förvirrad och vid undersökning klarar hon bara att rikta blicken ca 30 grader åt höger och ca 35 grader åt vänster. Vid försök ses nystagmus. Ataxi vid häl-knä och finger-näs.

Vilken behandling bör omedelbart ges?

Inj vitamin B1 iv

4

En 25-årig man har senaste veckan haft ett flertal attacker av huvudvärk. Attackerna pågår omkring 1 timme och sitter vid höger öga. Sprider sig ut till tinningen på höger sida. Känns som om ögat "trängs ut" när attacken pågår.  Ögat blir rött och tårar sig. Har inte tagit någon medicin for attackerna men
nu kom en ny attack och patienten söker akuten för smärtan är så svår. Du noterar att höger öga är
lätt kärlinjicerat och tårar sig. Försiktig palpation av ögonbulberna ger normalt palpationsfynd. Rutin-nervstatus i övrigt ua.

Vilken åtgärd rekommenderar du i första hand? (1p)

Inj sumatriptan sc

5

En 35-årig kvinna hade meningit i 2-årsaldern. Har sedan dess haft epileptiska anfall med generella kramper som ofta pågått 3-10 minuter. Dock anfallsfri sista 5 åren fram till för en vecka sedan. Hade då ett anfall med ryckningar i armar och ben och okontaktbarhet under ca 3 minuter. Var på akuten, mådde bra, skickades hem utan ytterligare åtgärd. Är inte nöjd med att inte ha fått några ytterligare besked på aktumottagningen och söker därför nu dig på vårdcentralen for vidare diskussion. Medicinerade i barndomen med fenytoin, men använder nu sedan 8 år endast T Tegretol Retard (karbamazepin) 200 mg x 3. Anger inte att hon ändrat sin livsstil eller sin medicinering senaste åren, men var förkyld för 2 veckor sedan. I status finner du normala förhållanden.

Lämpligaste första åtgärd? (1p)

Kontrollera s-karbamazepin.

6

80-årig man söker akuten. Han har sedan tidigare angina pectoris, kroniskt formaksflimmer och diabetes typ 2. Han medicinerar med
Simvastatin 20 mg x1,
Trombyl 75 mg x1
Metformin 500 mg x 3
Han berättar att tidigare under dagen hade han en episod som varade ca 10 min då han var svag i höger arm och ben, talet var sluddrigt och otydligt och han såg dubbelt med två uppsättningar av hustrun bredvid varandra. Man har gjort en CT skalle som inte visar någon blödning eller tecken på färsk ischemi. Duplex av halskärlen visar 40Blodtryck 150/80, svagt systoliskt
blåsljud över hjärtat, inga neurologiska bortfall.

Vilken åtgärd är nu viktigast? (1p)

Påbörja behandling med Waran eller NOAK.

7

En 20-årig man har haft två epileptiska anfall med generella kramper, dels for 3 månader sedan, dels för 2 veckor sedan. Båda har kommit när han varit stressad infor en tenta och sovit lite. EEG har visat
bilateral synkron spike-wave aktivitet. CT skalle har varit normal.

Vilken behandling bör erbjudas patienten? (1p)

Ergenyl (Valproat)

8

När är trombolys indicerat för behandling av stroke?

...

Inom 4,5h från insjuknande.
Signifikanta symtom.

9

Vad är kontraindikationerna för trombolys (Actilyse)?

...

10

Vad innebär begreppet "god hjärnvård" i samband med stroke?

...
Blodtryck
Feber
P-glukos

11

Kan man behandla genom kirurgisk tractotomi där man kapar spinothalamiska banan?

Nej, smärtan kommer ofta tillbaka. Sannolikt inte för att axonen genererar men impulserna tar sannolikt andra, för närvarande okända vägar.