Sjukdomar Flashcards Preview

T7 Neurologi > Sjukdomar > Flashcards

Flashcards in Sjukdomar Deck (22):
1

Epiduralhematom förekommer vid ca 10% av patienter med svår skallskada.
Vad orsakas epiduralhematom oftast av? (1p)

Fraktur i kraniet som sliter sönder en artär.

2

En 40-årig man har insjuknat med en myelot på höger sida av medulla på nivå Th 4
Vilka fynd kan man förvänta sig i status?

- Pares, Babinskis tecken - X ben
- Nedsatt vibrationssinne - X ben
- Nedsatt sens för stick - X ben

...

3

Vilken del av hjärnan är främst påverkad vid Alzheimers sjukdom?

Temporoparietala cortex.

4

Vad är Wallenberg syndrom?

Stroke i PICA -->
Sensorisk nedsättning/hyperestesi kontralateralt i kroppen och ipsilateralt i ansiktet.
Dysfagi, dysartri, dysfoni
Ataxi
ansiktssmärta
Yrsel, nystagmus
Horner syndrom, diplopi

5

Vad är Brown-Séquards syndrom?

Lateral hemisection av ryggmärgen -->
kontralateral nedsättning för smärta och temperatur
ipsilateral spastisk pares och nedsättning för vibration, proprioception och stereognos.

6

Hur ter sig en lätt pares kliniskt vid en central skada?

Främst påverkan på finmotorik, stabilitet och rörelser som kräver mycket t ex att hoppa, springa. Man ser ett klumpigt rörelsemönster med grova samaktiveringar, synergier, av flera muskler. Däremot inte påtaglig svaghet.

Testa främst snabbhet, precision, stabilitet.

7

Varför drabbas funktionen i extremitetsmuskulatur och finmotorik värst vid skada på motorcortex?

Ryggmärgens mediala motorneuron, som innerverar proximal och axial muskulatur, har kortikala förbindelser med båda hemisfärerna - partiell kompensation av den andra hemisfären.

8

Vad är en klonus?

Hyperexcitabilitet av reflexbågen pga minskad reglering från övre motorneuron --> sträckreflex --> sträckreflex --> sträckreflex --> sträckreflex

= klonus.

9

Vad skiljer rigiditet från spasticitet?

Spasticitet:
- hastighetsberoende
- påverkar muskulatur som verkar mot tungkraften, t ex biceps brachi och quadriceps femoris, mer än andra muskler.
- Inga kugghjulsfenomen
- stegrade reflexer

Rigiditet:
- likartad i hela rörelseomfånget
- kugghjulsfenomen
- Parkinson

10

Vad är paratoni?

Viljemässigt motstånd, främst då man ingriper i patientens motoriska beteende, t ex försöker hjälpa hen att klä på sig.
Förekommer bl a vid demenssjukdomar.

11

Vad är dystoni?

Tendens till ofrivilliga rörelser med samtdig oförmåga att kontrollera muskeltonus, som då blir förhöjd.

12

Vad är myotoni?

Oförmåga att snabbt relaxera muskulaturen efter en kontraktion.

13

Hur ser en patients hållning och gång typiskt ut vid spasticitet?

Armen böjd, benet sträckt i knä- och fotled.
Circumduction- I vissa fall korsar benen medellinjen var steg.

14

Hur ser ett papillödem ut?

Rosig papill --> suddigare gräns (en viss nasal oskärpa är normal) --> vidgade vener, ödem och blödningar.

15

Vilka muskler innerverar n. oculomotorius?

m. rectus inferior, superior et medialis
m. obliquus inferior
m. levator palpebrae
m. sphincter papillae

16

Hur innerveras ögonmuskulaturen som inte innerveras av n. oculomotorius?

n. trochlearis innerverar m. obliquus superior
n. abducens innerverar m. rectus lateralis

17

Vad är Horner syndrom?

Partiell mios och ptos, nedsatt svettfunktion i ipsilaterala ansiktshalvan.

Beror på skada på sympaticus förlopp genom hjärnstammen, sympatiska gränssträngen, längst a. carotis interna och längst orbita i trigeminus.

Parasympatiska fibrer till pupillen går via n. oculomotorius.

18

Hur skiljer man en perifer från en central ögonmotorikskada?

Perifer
- pares av enskilda muskler
- dubbelseende
- skada i- eller perifert om nc.
- ipsilateralt om skadan

Central
- blickpares (inget av ögonen flyttas i den avsedda riktningen)
- inget dubbelseende
- skada på supranukleära förbindelser
- kontra- (i cortex) eller ipsilateral (i hjärnstammen)

19

Hur ser en oculomotoriuspares ut kliniskt?

Det påverkade ögat pekar nedåt utåt i viloläge.
Myrdriasis. Ptos.

20

Hur ser en troklearispares ut?

Normalt i viloläge.
Vid blickriktning medialt nedåt riktas blicken istället medialt men uppåt, eftersom obliquus superior är paretisk men rectus medialis är normal.

21

Hur ser en abducenspares ut?

Normalt i viloläge.
Det påverkade ögat kan inte riktas lateralt.

22

Vilka symptom ses typiskt vid ALS?

Multifokal fortskridande central och/eller perifer skelettmuskelpares utan sensibilitetsstörning.

Nasalt tal
Fascikulationer, ofta i tungan vid bulbär debut.