Biofizyka pana R 51-100 Flashcards

1
Q

51) Samorzutna przemiana izobaryczno-izotermiczna:

A

ΔG może być < 0
ΔG może = 0

Entropia rośnie, a entalpia swobodna maleje lub pozostaje bez zmian

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

52) Indukcja pola magnetycznego w odległości 0,5 m wynosi 64 mT; w odległościach 1 i 2 m:

A

32 mT
16 mT

Maleje z r3, czyli 8 mT i 1 mT

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

53) Funkcja [Asin(ω1t) + Bsin(ω2t)] rozkładana w szereg Fouriera; A i B stałe:

A

Jeden pik jeżeli A lub B = 0

Dwa piki jeżeli A i B różne od 0

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

54) Za sformułowanie II zasady termodynamiki można uznać:

A

Rzeczywiste procesy w przyrodzie przebiegają w sposób nieodwracalny
Dla procesów samorzutnych zmiana entropii jest dodatnia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

55) Korzystając z prawa van’t Hoffa można stwierdzić, że ciśnienie osmotyczne:

A

Rośnie, gdy temperatura rośnie
Rośnie, gdy stężenie rośnie

/pi=cRT/

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

56) Wyznaczanie pH:

A

W wyznaczaniu pH stosujemy równanie Nernsta

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

57) Wykorzystywane określenia parametrów pracy lampy rentgenowskiej:

A

Maksymalne napięcie anodowe (=max. energia kinetyczna kwantów)
Iloczyn prądu anodowego i czasu naświetlania (ładunek)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

58) Rurka o średnicy D rozgałęzia się na n rurek o średnicy d; prędkość liniowa (v) i przepływ objętościowy (Q):

A

Q w rurce o średnicy D równa się sumie Q w rurkach o średnicy d
Liczba Reynoldsa maleje po rozgałęzieniu (może też się nie zmieniać! – dla d=0,5 D)
Opór naczyniowy wzrasta po rozgałęzieniu
v jest większe w rurkach o średnicy d

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

59) Natężenie pola elektrycznego:

A

V/m
V/cm

Tak ogólnie to N/C gdyby była taka odp.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

60) Najintensywniejsze efekty termiczne w ciele pacjenta dla częstotliwości fali EM:

A
30 MHz
3 GHz (wybrano największe podane)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

61) Jakie wartości napięcia mogą wystąpić przy prawidłowym EKG:

A

1 mV

  • 0,1 mV
  • 90 μV
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

62) Pomiar indukcji pola magnetycznego wykorzystuje:

A

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Efekt Halla

BONUS: efekt Halla – zjawisko fizyczne polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik znajduje się w poprzecznym do płynącego prądu polu magnetycznym.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

63) Aorta to sztywna rura, serce pracuje prawidłowo:

A

Minimalne ciśnienie w aorcie = 0*
Minimalny przepływ objętościowy w aorcie jest równy 0*
Minimalny przepływ objętościowy w aorcie zależy od pojemności wyrzutowej serca
Prędkość fali tętna w aorcie jest bardzo duża
*nikt za to głowy nie da – na jednym z testów brane jako poprawne, na innych jako niepoprawne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

64) Z = X + Y2; wiedząc, że błędy względne wielkości X i Y są równe 0,1, błąd względny Z wynosi:

A

Jest większy od 0,21

0,3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

65) Binaryzacja kości beleczkowej:

A

Histogram opisuje funkcja eksponencjalna
Można prosto wykonać, gdy na histogramie znajdują się dwa piki
Obraz binarny kości beleczkowej możemy uzyskać z dowolnego obrazu kolorowego lub czarno-białego zapisanego w dowolnej skali szarości.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

66) W USG nie można obserwować struktur wypełnionych powietrzem i kości, bo:

A

Współczynnik odbicia na granicy powietrze-tkanka jest bliski 1 (w badaniu jelit, żołądka i płuc USG jest bezużyteczne)
Absorpcja fali akustycznej w kości jest bardzo duża

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

67) Dwie możliwości charakteryzujące się najmniejszą impedancją akustyczną:

A

Tkanka tłuszczowa

Woda

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

68) Zalety tomografii spiralnej w stosunku do tomografii stacjonarnej:

A

Skrócenie czasu badania
Możliwość badania większego obszaru ciała pacjenta
Mniejsze prawdopodobieństwo zniekształceń powodowanych ruchem pacjenta w trakcie badania

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

69) Sztywna rurka o średnicy D rozgałęzia się na dwie sztywne rurki o średnicy d (d = 0,5D); o liczbie Reynoldsa (Re) i oporze naczyniowym (K) możemy powiedzieć:

A

K rośnie po rozgałęzieniu

Re się nie zmieni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

70) Gazy szlachetne wykorzystuje się w:

A

Pomiar objętości zalegającej
Nurkowanie na dużych głębokościach
Jako kontrast w USG (wodne zawiesiny gazów szlachetnych)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

71) Typowe przesunięcie dopplerowskie w USG wynoszą ok.:

A
10 kHz
1 kHz (0-13 kHz)
22
Q

72) W tkance miękkiej rozchodzą się fale akustyczne o częstotliwości 1-10 MHz; możliwe długości fali wynoszą:

A

1,5 mm
0,15 mm (λ = v/f)

prędkość rozchodzenia się fali akustycznej w tkankach miękkich v=1540m/s

23
Q

73) Potencjał chemiczny wybranego składnika w roztworze zależy od:

A

Temperatury (rośnie liniowo)
Stężenia
Ciśnienie

24
Q

74) Strumień masy substancji obojętnej elektrycznie (transport substancji) możemy zawsze wywołać:

A

Różnicą stężeń
Różnicą ciśnień
Różnicą ciśnień osmotycznych
Różnicą ciśnień parcjalnych

25
Q

75) Który dźwięk nie zostanie zarejestrowany przez ludzkie ucho:

A

Dźwięk o częstotliwości 5 Hz
Dźwięk o natężeniu 10-14 W/m2
(zakres słyszalny: 16-20000Hz i 10^-14 do 10^2 W/m^2)

26
Q

Badanie audiometryczne; wartości, które świadczą o ubytkach słuchu to:

A

25 dB (powyżej 10dB)

27
Q

77) 3 dźwięki o natężeniach I, 1,01I, 100I; korzystając z prawa Webera-Fechnera wybierz poprawne:

A

Głośność pierwszego i drugiego są identyczne
Głośność pierwszego < głośność trzeciego
Głośność drugiego < głośność trzeciego

Prawo Webera-Fechnera wyraża relację między fizyczną miarą bodźca a reakcją zmysłów (ocena głośności dźwięku jest proporcjonalna do logarytmu ciśnienia akustycznego na błonie bębenkowej)

28
Q

78) Zdolność skupiająca oka jest sumą kilku składowych; poprawne są:

A

Największą zdolność skupiająca charakteryzuje się przednia powierzchnia rogówki
Zdolność skupiająca soczewki jest mniejsza od zdolności skupiającej rogówki
Zdolność skupiająca oka zależy od ogniskowej soczewki
Zdolność skupiająca rogówki zależy od ośrodka w którym się znajduje oko, zdolność skupiająca soczewki nie zmienia się np. pod wodą (bo ośrodkiem jest płyn w przedniej komorze oka)

29
Q

79) Zdolność rozdzielcza oka:

A

Zależy od długości fali światła
Zależy od średnicy źrenicy (odwrotnie proporcjonalnie)
Jest lepsza dla światła niebieskiego niż żółtego
Jest lepsza dla światła zielonego niż czerwonego

> > Jest najlepsza dla światła fioletowego

30
Q

80) Barwy podstawowe:

A

470 nm
610 nm
710 nm

BONUS: Moim zdaniem bez 610 bo to pomarańczowy, zielony ma 490-560 nm

31
Q

81) Obiekt w USG pokrywamy żelem, ponieważ:

A

Ułatwia przesuwanie sondy
Podnosi komfort badania
Eliminuje warstwę powietrza z obszaru między obiektem i sondą
Żel można zastąpić gliceryną lub solą fizjologiczną

32
Q

82) W EKG (trwającym 1min) wyznaczono R-R; możliwe wyniki:

A

0,5 s
1 s
(fizjologicznie 0,85 s)

33
Q

83) EKG

A

W rutynowym badaniu stosujemy odprowadzenia jedno- i dwubiegunowe
Dla wyznaczenia wektora elektrycznego serca wystarczy zmierzyć 2 dowolne potencjały, korzystając z dowolnych 2 odprowadzeni dwubiegunowych
Załamek R jest zawsze dodatni w odprowadzeniach dwubiegunowych
Odstęp P-R jest zawsze mniejszy od R-T
Potencjał załamka R jest najwyższy w odprowadzeniu II
Potencjał załamka R jest większy w odprowadzeniu II niż III
Potencjał załamka R jest większy w odprowadzeniu I niż III
Wartości załamka R zależą od kierunku wektora elektrycznego serca

Piszcie jak cos dodajecie od siebie:Jeśli zamienimy elektrodę żółtą i czerwoną : w I odprowadzeniu R będzie ujemne
Po odbięciu żółtej i czerwonej elektrody nie zmieni się tylko odprowadzenie vF

34
Q

84) Malejąca masa spoczynkowa:

A

n-p-e

35
Q

85) Izotop 13C:

A

Liczba neutronów 7

Liczba protonów 6

36
Q

86) Jądro o nieparzystej liczbie nukleonów; poprawne stwierdzenia dotyczące wartości bezwzględnej wektora momentu magnetycznego:

A

Zależy w taki sam sposób od protonów, jaki i neutronów

Dla nieparzystej liczby nukleonów moment magnetyczny NIGDY nie jest zerowy

37
Q

87) Rozpad izotopu promieniotwórczego (λ – stała rozpadu, T1/2 – czas półzaniku, Ta – średni czas życia):

A

Ta jest zawsze większe od T1/2
Większa wartość λ odpowiada mniejszej wartości T1/2

Bonus: Ta=1/λ a T1/2=ln2/λ λe(0;1)–> Ta>T1/2

38
Q

88) Rozpad β+:

A

Z jądra atomu jest emitowany pozyton
Liczba atomowa maleje
Ek emitowanych cząstek nie jest stała (widmo ciągłe) - występuje nierówna dystrybucja stałej ilości energii pomiędzy pozyton i antyneutrino)

39
Q

89) Promieniowanie γ:

A

Jest przykładem promieniowania elektromagnetycznego
Kwanty promieniowania γ charakteryzuje zerowa masa spoczynkowa
Często towarzyszy rozpadom B i alfa

40
Q

90) Charakterystyczne promieniowanie X; które pierwiastki nie emitują:

A

H

He (mają tylko 1 powłokę)

41
Q

91) Histogram zdjęcia rentgenowskiego; 256-stopniowa skala szarości (0 – czarny):

A

Prześwietlenie zdjęcia odpowiada histogram o maksimum z zakresu 0 – 127
Histogram może zawierać jeden lub kilka pików
Amplituda pików histogramu zależy od liczby pikseli

42
Q

92) Pary, w których może powstać podwójne wiązanie kowalencyjne:

A

C + C
C + O
O + O

43
Q

93) Wiązania chemiczne niezwiązane z modyfikacją powłok elektronowych

A

Wodorowe

Van der Waalsa

44
Q

94) Ciśnienie parcjalne większe od 5 hPa w powietrzu wdechowym:

A

O2

45
Q

95) Przemiana adiabatyczna:

A

Układ nie wymienia masy z otoczeniem
Układ nie wymienia ciepła z otoczeniem
Zmienną jest temperatura (adiabatyczne sprężanie gazów - ogrzanie, a rozprężanie - ochłodzenie)

Przemiana adiabatyczna (proces adiabatyczny) – proces termodynamiczny, podczas którego izolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość energii jest dostarczana lub odbierana z niego jako praca.

46
Q

96) Prężność pary nasyconej zależy:

A

Ciśnienie
Temperatura

Ciśnienie (prężność) pary nasyconej - ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą. Występuje wówczas równowaga między parowaniem i skraplaniem. Ciśnienie pary nasyconej zależy od rodzaju cieczy (substancji), a dla danej cieczy zależy od jej temperatury[1], wzrastając wraz z temperaturą i osiągając największą wartość (ciśnienie krytyczne) w temperaturze krytycznej. W wyższej temperaturze ciecz już nie istnieje (stąd nazwa).

47
Q

97) Żelazna płytka o temperaturze T w naczyniu z powietrzem o wilgotności względnej WG; nastąpiło skroplenie wody na płytce; aby wyeliminować efekt należy:

A

Zwiększyć T

Zmniejszyć WG

48
Q

98) Z polarności cząsteczki wody wynika:

A

Hydrofilność
Hydrofobowość
Hydroliza (nie wynika: Homeostaza, Hemoliza, Hipercholesterolemia)

49
Q

99) Lepkość i napięcie powierzchniowe można wyrazić w:

A

Pa*s

N/m

50
Q

100) Szkliwo:

A

Jest zbudowane z fosforanów wapnia
Jest substancją polikrystaliczną
Zawartość minerału w szkliwie przekracza 90%