Biofizyka pana R 251-300 Flashcards

1
Q

251) Kość długa (długość l) podparta na obu końcach i obciążona pośrodku; strzałka ugięcia:

A

Jest odwrotnie proporcjonalna do modułu Younga
Jest proporcjonalna do L3
Jest odwrotnie proporcjonalna do R4-r4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

252) Współczynnik Poissona:

A

Dla tkanek miękkich może wynosić 0,47
Dla tkanek miękkich może wynosić 0,49

#
dla gumy = 0.5 
wP = stosunek odkształcenia poprzecznego do podłużnego
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

253) Diagnostyka 3D:

A

Angiografia
Urografia
Koronografia (były jeszcze elektromio-, elektroencefalo-, mammo- i elektro-)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

254) Badanie USG fantomu; nie zaobserwowano obrazu sferycznej struktury z organicznego polimeru zanurzonego w cieczy z powodu:

A

Zbyt dużej różnicy impedancji akustycznych cieczy i polimeru

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

255) Łyżwiarz kręci piruet i zmienia położenie rąk względem osi obrotu:

A

Wzrost ω jest powodowany maleniem momentu bezwładności

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

256) Roztwór izotoniczny:

A

CaCl2 ok. 11g/l (1,1%)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

257) Pęcherzyk płucny:

A

Warunki izotermiczne

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

258) Badanie wątroby w CT; optymalne okno (C – wartość środka; W – szerokość okna):

A
C = 0; W = 200
C = 100; W = 200
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

259) Roztwór całkowicie absorbuje światło w spektrofotometrze; aby zapewnić pomiar absorbancji:

A

Zmniejszenie grubości kuwety
Rozcieńczenie roztworu
Zastosowanie innego zakresu fali

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

260) Termoablacja – wprowadzenie sondy bezpośrednio do zmiany i termiczne zniszczenie zmienionej tkanki; źródła promieniowania, które można wykorzystać do termoablacji

A

Elektroda, przez którą płynie prąd o częstotliwości > 400 kHz #Mike: wiki i moje R mówiom 300-500 kHz
Laser Nd:YAG

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

261) Napięcie powierzchniowe:

A

Wyrażamy w N/m
Jest większe dla wody niż moczu

Ad. Zależy od wiązań wodorowych, więc jeżeli dodajemy do wody cokolwiek, co zmniejsza gęstość tych wiązań - napięcie powierzchniowe spada

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

262) Dźwięk o częstotliwości 1000 Hz i natężeniu 10^-10 W/m2:

A

Jest 100 razy silniejszy od progu słyszalności
Poziom natężenia wynosi 20 dB
Poziom natężenia wynosi 2 B

próg słyszalnosci = 10^-12 W/m2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

263) USG – zdolność rozdzielcza poprzeczna i podłużna (osiowa):

A

Podłużna zależy od prędkości propagacji fali USG w ośrodku a poprzeczna nie
Podłużna jest lepsza do pomiarów w wodzie, niż w wątrobie
Poprzeczna i podłużna poprawiają się, gdy stosujemy fale o większej częstotliwości
W badaniu jamy brzusznej typowa wartość poprzecznej zdolności rozdzielczej wynosi ok.1mm(#Mike: u mnie przekreślone i dopisane, że 4-5 jest typowe a 1 dla płytkich narządów)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

264) Wartości indukcji pola magnetycznego stosowane w terapii i diagnostyce:

A
10 μT
100 Gs
100 mT*chyba niet 
0,5 Gs
100 μT
1T = 10^4 Gs 
 indukcja magnetyczna w magnetoterapii: 0,1 - 10 mT.
w magnetostymulacji(#mike: o ile wgl można to nazwać terapią): do 100 uT 

Ad. No dobra pytanie jest jakie też w DIAGNOSTYCE, a przecież MRI to diagnostyka więc nawet do 3 T?

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

265) Podczas wdechu:

A

Średnie prędkości powietrza są największe dla dużych dróg oddechowych
Liczba Reynoldsa jest największa w dużych drogach oddechowych

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

266) Smog elektromagnetyczny (E – V/m B – Gs) w przybliżeniu:

A
E = 100; B = 0,5
E = 120; B = 0,7
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

267) Aby obliczyć entalpię swobodną należy znać:

A

Temperaturę
Entalpię
Entropię

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

268) Układ tętniczy w organizmie człowieka:

A

Liczba Reynoldsa maleje

Opory naczyniowe będą rosnąć

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

269) Przepływ prądu przez elektrolit; U – ruchliwość jonów

A

U wyrażamy w m2/(V*s)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

270) Za bardzo intensywnym obrazem struktury w USG zaobserwowano czarne pole:

A

Efekt świadczy o zbyt dużej absorpcji fali w strukturze i można próbować go wyeliminować stosując niższą częstotliwość

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

271) Hormeza nie zachodzi dla:

A

Ołowiu w pożywieniu
Kadmu w pożywieniu (choć po przejrzeniu testów rzekomo poprawionych odgórnie w tym pytaniu niczego nie można być pewnym: zapylajmy Cd na śniadanko :P)#mike: Hormeza dotyczy Kadmu na pewno-konsultacja 2011

Ad. Hormeza - zjawisko gdzie małe ilości danej substancji wpływają pozytywnie, a w większych ilościach są szkodliwe
W konsultacjach jest że dla kadmu i jonowych na pewno, a dla ołowiu nie zaznaczamy, bo nie są do końca znane właściwości

22
Q

272) Układ oddechowy:

A

Średnie prędkości powietrza są największe dla dużych dróg oddechowych
Transport gazu w płucach odbywa się na drodze dyfuzji
Liczba Reynoldsa jest największa w dużych drogach oddechowych

23
Q

273) Oporniki o oporach R1, R2, R3 połączone szeregowo i podłączone da baterii 9V; minimalne ilości pomiarów dla wyznaczenia R1, R2 i R3:

A

3 – spadek napięcia na oporach R1 + R2 oraz R2 + R3 i prąd płynący w obwodzie

24
Q

274) Wzór Goldmana opisujący potencjał dyfuzyjny ba błonie i uwzględniający tylko jony Na, Cl i K; odwracamy wartości stężeń wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych; potencjał dyfuzyjny:

A

Zmieni znak na przeciwny

25
Q

275) Pole elipsy wynosi πab; a = 1 +- 0,1; b = 2 +- 0,2:

A

Maksymalny błąd względny S wynosi 0,2

Maksymalny błąd bezwzględny S wynosi π*0,4

26
Q

276) Entropia:

A

Z definicji jest zawsze większa bądź równa 0

Może być = 0 w procesie odwracalnym; nigdy < 0

27
Q

277) Efektywny czas półzaniku:

A

Jest zawsze mniejszy od T1/2 izotopu
Jest zawsze mniejszy od Tb (eliminacja biologiczna)
Odnosi się do dowolnego izotopu
Ma istotny wpływ na dawkę promieniowania jonizującego, którą otrzymuje pacjent

28
Q

278) Bezwzględne wartości gęstości można wyznaczyć w:

A

Tomografii komputerowej

29
Q

279) Terapia hadronowa:

A

Protony o energii 100 MeV
Neutrony o energii 100 MeV
Jądra He o energii 100 MeV (50 – 300 MeV)

30
Q

280) Elektrody EKG:

A

Prawa noga – czarna
Prawa ręka – czerwona
Lewa noga – zielona
Lewa ręka – żółta

31
Q

281) Ciało człowieka – ciało doskonale czarne:

A

Straty rosną proporcjonalnie do czwartej potęgi temperatury ciała
Straty rosną proporcjonalnie do powierzchni ciała

32
Q

282) Pomiar temperatury za pomocą substancji ciekłokrystalicznej:

A

Cholesteryk

33
Q

283) Jednoznaczne określenie warunków zdjęcia rentgenowskiego wiąże się z podaniem:

A

Ładunku (iloczyn prądu anodowego i czasu naświetlania)
Czasu ekspozycji
Materiału i grubości zastosowanego filtra
Umax anody

34
Q

284) Adsorpcja:

A

Cząsteczki mogą być wiązane na powierzchni wiązaniami wodorowymi

35
Q

285) Różnica potencjałów wynikająca z równania Nernsta wynosi zero:

A

Stężenia jonów są identyczne w obu układach

Temperatura wynosi 0 K

36
Q

286) pH-metr z fizycznego punktu widzenia jest:

A

Woltomierzem

Można dokonać pomiaru pH używając amperomierza i opornika o dużym oporze

37
Q

287) Warunek równowagi statycznej w biomechanicznym opisie szkieletu można sformułować następująco:

A

Działające siły wewnątrz szkieletu równoważą siłę ciężkości

Wypadkowa wszystkich działających sił i wypadkowy moment działających sił wynoszą 0

38
Q

288) Dwa nadajniki wysyłają dźwięk o natężeniu 50 dB każdy; sumaryczny poziom natężenia wynosi:

A

≈ 53 dB

jak takie same natężenia to dodajemy 3 bo to skala logarytmiczna i inne bajki

39
Q

289) Dwa źródła promieniotwórcze o aktywności 50 MBq i 100 MBq; sumaryczna aktywność, którą naświetlany jest obiekt wynosi:

A

150 MBq

tu normalnie sumujemy :3

40
Q

290) Staw łokciowy ogrzewa się tylko powierzchniowo; aby ogrzać wnętrze stawu:

A

Zastosować promieniowanie elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości
Zastosować promieniowanie elektromagnetyczne o mniejszej długości fali
bo im faja ma mniejszą długość i wyższą częstotliwość tym lepszą przenikalność ( CZEMU!? Skoro w Jaroszyku jest napisane, że im mniejsza częstotliwość tym lepsza penetracja!?)
+ znalazłam jeszcze w testach że posmarować żelem by łatwiej przenikało

41
Q

291) Środki kontrastowe stosuje się w:

A
Tomografii rezonansu magnetycznego
Ultrasonografii
Angiografii
Tomografii komputerowej
Urografii
42
Q

292) Wszystkie wielkości wyrażane w J/mol:

A
Wszystkie wielkości wyrażane w J/mol:
Potencjał chemiczny
Potencjał elektrochemiczny
Entalpia
Entalpia swobodna
43
Q

293) Osmolarność:

A

Można wyznaczyć badając temperaturę zamarzania roztworu
Roztworu fizjologicznego wynosi 0,3 osmola
To ciśnienie osmotyczne odniesione do 1 l roztworu

44
Q

294) Zwiększenie ciśnienia osmotycznego roztworu KCl – woda:

A

Podgrzanie

Zastąpienie KCl przez CaCl2 (to samo stężenie)

45
Q

295) Dwa naczynia z roztworami AB (równanie Nernsta); A+ przenika przez błonę, B- nie; zmiana znaku potencjału Nernsta:

A

Zmiana błony tak, aby przenikały jony B-,a nie A+

Zmiana znaku jonów A z + na – (odpowiednio B – na +)

46
Q

296) Ciąg trzech reakcji:

A

W cyklu mogą występować reakcje charakteryzujące się dodatnią zmianą entalpii swobodnej

47
Q

297) Własności elastyczne tkanek in vivo można określić dzięki:

A

USG śródnaczyniowemu
USG
MRI

48
Q

298) Izotop β+ umieszczono w wodzie:

A

Nastąpi radioliza wody

Nastąpi anihilacja pozytonów

49
Q

299) Sztywna rurka o długości L i promieniu R – przepływ krwi:

A

Równanie ciągłości przepływu można zawsze zastosować w tym przypadku

50
Q

300) Pole elektryczne i magnetyczne – ruch jonów:

A

Na jon działa siłą, gdy pole magnetyczne jest prostopadłe do prędkości jonu(#mike: wystarczy ze nie jest równoległe)
Pole elektryczne działa bez względu na wartość prędkości jonu