Biverkningsfarmakologi Flashcards Preview

UPPSALA -T5 - första veckan > Biverkningsfarmakologi > Flashcards

Flashcards in Biverkningsfarmakologi Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

varför är biverkningar viktiga?

A

Vanliga
kostsamma
onödigt lidande
begränsar dosen

2
Q

Hur mkt kan

A

kostar mycket med biverkningar, ca 20 miljoner. Undviker man onödiga läkemedels preskribtioner så kan detta undvikas

3
Q

Definition av biverkningar

A

en skadlig och oavsedd reaktion på ett läkemedel

4
Q

allvarlig biverkning

A
  • dödlig eller livshotande
  • sjukvård eller förlängd sjukvård
  • bestående eller allvarlig …
5
Q

Typ A augmented

A
  • orsakas av läkemedlets farmakologiska effekter
  • dosberoende och flrutsägbar
    1- förstärkt effekt, som lågt blodtryck av BT sänkande mediciner. Blödning av antikoagulatia, kan utlösas av en interaktion.
  1. effekt utanför målområdet
6
Q

Typ A. Förstärkt effekt fall

A

behandlas mot cancer och tog ett morfin fentanylplåster.
Hade vårta och tog medicin.
Man tror att det blev en förstärkt effekt och då hade patienten en hämmad nedbrytning av fentanyl vilket ledde till att han hade stora nivåer fentanyl i kroppen och dog.

7
Q

Typ. A förstärkt effekt ex.

A

ung man som fick azatioprin pga reumatisk sjukdom. Fick efter 1 månad en allvarlig benmärgshämmning.Detta beror på att han hade en ärftligt sänkt metabolism och medicinen bröts ej ned, fick en förstärkt effekt.

8
Q

Typ. A Effekt utanför målområdet ex.

A

60 år kvinna fick plötsligt hjärtstillestånd pga lungemboli.

Östrogen –> ökar bildning av koagulationsfaktorer. Bra med höga halter av koagulation vid förlossning, man får mkt östrogen vid graviditet.

Därför kan det vara farligt med p-piller om man har ärftlig blodpropp då de ökar östrogenhalterna i blodet.

9
Q

Typ B: bizarre

A

Man vet inte vad biverkningen beror på

10
Q

ex. på typ B bizzare fall.

A
anafylaxi
- man kan göra provokation mot penicillin (om man ej tror att det är allergi))
- hudpricktest
- specifikt IgE mot penicillin 
Serum tryptas
11
Q

Blodbiverkningar, mekanism typ II reaktion (typ 1 frågas oftare på tentan)

A

LM binder till cellyta, IgM/IgG antikroppar

  • aktivering av T-celle eller komplementsystemet
  • -> celler lyseras efter 2-3 veckor
12
Q

Hudreaktion

A

SJS (Steven-Johnson´s syndrom) hudavlossning på upp till 10% av kroppen + 2 eller mer onormala kroppsöppningar

13
Q

Leverreaktion

A

HLA-receptorer på cellytan binder normalt peptider, men HLA-B57:01 ökar risk för flukloxacillin reaktion (oklart hur)
–> aktivering av T-celler –> immunologisk typ IV reaktion

14
Q

läkemedel som ofta ger muskelbiverkningar

A

statiner

15
Q

p-piller ger ökad risk för vilken cancer?

A

bröstcancer, men kan ge lägre risk för annan sorts cancer

16
Q

vad ska rapporteras till LM-verket?

A

samtliga misstänkta biverkningar, borde skötas!

man kan rapportera på läkemedelsverkets hemsida –> biverkningsrapportering –> fyll i rapport och skicka in

17
Q

Hur många patienter måste exponeras för att hitta en biverkan som förekommer hos 1/10 000 personer?

A

3 gånger så många måste exponeras.

Antalet exponerade måste vara tre gånger talet i nämnaren. 95%

18
Q

du gjorde ej klart

A

kolla PP