Farmakogenetik Flashcards Preview

UPPSALA -T5 - första veckan > Farmakogenetik > Flashcards

Flashcards in Farmakogenetik Deck (18)
Loading flashcards...
1
Q

genetisk variation

A

vissa egenskaper kan förklara hur lång man blir (till 80%), bra att kolla på föräldrarna för att se hur barnet blir istället för att kolla på de specifika generna.

2
Q

Gener som påverkar famakokinetik

- ge ex på ett läkemedel

A

de påverkar vilken halt av läkemedlet som når plasman. Koncentrationen av läkemedlet påverkas.

ex. Simvastatin
- vanligt med muskelbiverkningar

Behöver aktivt tas upp av levercellen, 28% bär på variant av transportproteinet. De som är homozygota för denna SLCO1B1 genen har 3ggr högre risk för att få muskelbiverkningar.

Högre koncentration stannar ute i blodet, för hög AUC (stor exponering under lång tid i blodet). Oklart varför det sätter sig just på muskelcellerna.

3
Q

Gener som påverkar farmakokinetik kan påverka leverenzym men även..?

A

metabolismen

4
Q

ex. på läkemedel som påverkas av en person som har genvariation i metabolismen

A

Azatioprin
- genetisk variation i TPMT-metabolism
tål ca hälften av en normal dos då metabolismen är långsam

5
Q

vilka genvariationer kan påverka farmakokinetik?

A
  • Levercellsvariation (transportproteiner)

- Metabolism (högre, lägre av LM)

6
Q

TPMT-typing är dyrt, ska man kolla (genotypa) de hos patienten? när i såna fall?

A

Ja, om patienten tillhör en riskgrupp. Eftersom det kan komma stora, dyra och även fatala biverkningar om en patient ej kan bryta ned sitt läkemedel och får en för hög dos. Ligga på intensiven är dyrt! 200 000/dygn (helt sjukt!!, corona kan inte va billigt)

7
Q

Hur vet man om man tillhör en riskgrupp?

A

Svårt att veta, men vissa folkgrupper är kända för att ha vissa gener.

8
Q

vilka patienter brukar genotypas

A
  • de med leukemi innan de ska få sin behandling

- vissa i gaster.

9
Q

5- fluorouracil

A

en typ av cytostatika, mot cancer (coloncancer bl.a )
- har man defekt enzym som ska bryta ner 5- fluorouracil kan det vara fatalt. Patient bör då få hälften av en normal dos, berende på mutation.

10
Q

vad LM gör i kroppen

A

vad LM gör i kroppen

11
Q

Warfarin, waran

A

vit K- beroende antikoagulantia. Man måste ställa in dsen så man når ett visst PK INR2-3 värde.
Ej godkänd för de med förmaksflimmer, nedsatt njurfunktion m.m.

12
Q

lönar det sig att genotypa TPMT och DPYD innan man sätter in läkemedel?

A

Enligt flera hälsoekonomiska studier lönar det sig att genotypa TPMT och DPYD innan man sätter in läkemedel som bryts ned av enzym som kodas av dessa gener. Men som alltid finns det delade meningar om nyttan av det inom sjukvården.

13
Q

trombos och p-piller

A

2/10 000 kvinnor får trombos (tar ej p-piller)

6/10 000 (3ggr fler) med kombinerade p-piller

14
Q

16 årig kvinna vill börja p-piller behandling. Hon säger att hennes moster haft blodpropp. Vill du genotypa faktor 2 och/eller 5 innan behandling?

A

Ja, jag vill genotypa båda då det verkar gå i släkten och det är en snabb och relativt enkel test.

15
Q

När måste man testa?

A

Före behandling av kronisk myeloisk leukemi KML (mål= hyperaktivt tyrokinas)

16
Q

Abacavir, används mot?

A

HIV
5-8% har svår överkänslighet som kan vara dödlig
- man mpste alltid testa HLA-B 57:01

17
Q

vilken typ av gener har associerad med effekt eller biverkningar inom farmakodynamik?

A

p-piller

18
Q

Några LM där genotyping krävs eller rekommenderas?

A

Abacavir - mot HIV
karbamazepin
viss målinriktad terapi mot cancer