BL Lesson 2.2 Flashcards Preview

Lithuanian > BL Lesson 2.2 > Flashcards

Flashcards in BL Lesson 2.2 Deck (56):
1

dìrbti

to work

2

àš dìrbu

I work

3

tù dìrbi

you work (inf. sg.)

4

jìs, jì dìrba

he, she works

5

mēs dìrbame

we work

6

jūs dìrbate

you work (for.)

7

jiē dìrba

they work

8

ruōšti

to prepare

9

àš ruōšiù

I prepare

10

tù ruošì

you prepare (inf.)

11

jìs, jì ruõšia

he, she prepares

12

mēs ruõšiame

we prepare

13

jūs ruõšiate

you prepare (for.)

14

jiē, jos ruõšia

they prepare

15

myléti

to love

16

àš myliu

I love

17

tù myli

you love (inf.)

18

jìs, jì myli

he, she loves

19

mēs mylime

we love

20

jūs mylite

you love (for.)

21

jiē myli

they love

22

skaityti

to read

23

àš skaitaū

I read

24

tù skaitaī

you read (inf.)

25

jìs, jì skaīto

he, she reads

26

mēs skaītome

we read

27

jūs skaītote

you read (for.)

28

jiē, jos skaīto

they read

29

to work

dìrbti

30

I work

àš dìrbu

31

you work (inf. sg.)

tù dìrbi

32

he, she works

jìs, jì dìrba

33

we work

mēs dìrbame

34

you work (for.)

jūs dìrbate

35

they work

jiē dìrba

36

to prepare

ruōšti

37

I prepare

àš ruōšiù

38

you prepare (inf.)

tù ruošì

39

he, she prepares

jìs, jì ruõšia

40

we prepare

mēs ruõšiame

41

you prepare (for.)

jūs ruõšiate

42

they prepare

jiē, jos ruõšia

43

to love

myléti

44

I love

àš myliu

45

you love (inf.)

tù myli

46

he, she loves

jìs, jì myli

47

we love

mēs mylime

48

you love (for.)

jūs mylite

49

they love

jiē myli

50

to read

skaityti

51

I read

àš skaitaū

52

you read (inf.)

tù skaitaī

53

he, she reads

jìs, jì skaīto

54

we read

mēs skaītome

55

you read (for.)

jūs skaītote

56

they read

jiē, jos skaīto