BL Lesson 1 Flashcards Preview

Lithuanian > BL Lesson 1 > Flashcards

Flashcards in BL Lesson 1 Deck (71):
1

àš

I

2

studeñtas

student

3

nãmas

house

4

màno

my

5

dìdelis

large

6

gražùs

beautiful

7

tėvas

father

8

mókytojas

teacher

9

brólis

brother

10

taīp pàt

also, too

11

studeñtai

students

12

kur

where

13

čià

here

14

kàs

who, what

15

vakarė

in the evening

16

namõ

home, homeward

17

kóks

what kind

18

ir

and

19

what do masculine nouns end in?

-as

20

būti

to be

21

eīti

to go

22

àš esù

I am

23

tû esì

you are (sing., inf.)

24

jìs, jì yrà

he, she is

25

mēs ēsame

we are

26

jūs ēsate

you are (plu., for.)

27

jiē, jōs yrà

they are

28

àš einù

I go

29

tù einì

you go (sing., inf.)

30

jìs, jì eīna

he, she goes

31

mēs eīname

we go

32

jūs eīnate

you go (plu., for.)

33

jiē, jōs, eīna

they go

34

I

àš

35

student

studeñtas

36

house

nãmas

37

my

màno

38

large

dìdelis

39

beautiful

gražùs

40

father

tėvas

41

teacher

mókytojas

42

brother

brólis

43

also, too

taīp pàt

44

students

studeñtai

45

where

kur

46

here

čià

47

who, what

kàs

48

in the evening

vakarė

49

home, homeward

namõ

50

what kind

kóks

51

and

ir

52

to be

būti

53

to go

eīti

54

I am

àš esù

55

you are (sing., inf.)

tû esì

56

he, she is

jìs, jì yrà

57

we are

mēs ēsame

58

you are (plu., for.)

jūs ēsate

59

they are

jiē, jōs yrà

60

I go

àš einù

61

you go (sing., inf.)

tù einì

62

he, she goes

jìs, jì eīna

63

we go

mēs eīname

64

you go (plu., for.)

jūs eīnate

65

they go

jiē, jōs, eīna

66

Kaīp gyvúoji?

How are you? (Familiar)

67

Kaīp gyvúojate?

How are you? (Plural, politely)

68

Ačiū, geraī. O kaīp jūs?

Fine, thank you. And you?

69

How are you? (Familiar)

Kaīp gyvúoji?

70

How are you? (Plural, politely)

Kaīp gyvúojate?

71

Fine, thank you. And you?

Ačiū, geraī. O kaīp jūs?