BL Lesson 4.1 - Vocabulary Flashcards Preview

Lithuanian > BL Lesson 4.1 - Vocabulary > Flashcards

Flashcards in BL Lesson 4.1 - Vocabulary Deck (34)
Loading flashcards...
1
Q

ugnìs

A

fire

2
Q

A

without (prep. with gen.)

3
Q

żmogùs

A

man, human being

4
Q

galėti (galiù, gãli)

A

to be able, can

5
Q

reikalìnga

A

necessary (adj., fem.)

6
Q

krósnis

A

stove, oven, range

7
Q

dègti (degù, dēga)

A

to burn

8
Q

šìldyti (šìldau, šìldo)

A

to warm up, to heat

9
Q

ilgaī

A

long, for a very long time (adv.)

10
Q

padėti (pàdedu, pàdeda)

A

to help

11
Q

sukùrti (sùkuriu, sùkuria)

A

to create

12
Q

kultūrà

A

culture

13
Q

civilizãcija

A

civilization

14
Q

naujà

A

new (adj. fem.)

15
Q

negaliù

A

I cannot

16
Q

grażì

A

beautiful, pretty

17
Q

ùż

A

for, in return (prep. with acc.)

18
Q

fire

A

ugnìs

19
Q

without (prep. with gen.)

A

20
Q

man, human being

A

żmogùs

21
Q

to be able, can

A

galėti (galiù, gãli)

22
Q

necessary (adj., fem.)

A

reikalìnga

23
Q

stove, oven, range

A

krósnis

24
Q

to burn

A

dègti (degù, dēga)

25
Q

to warm up, to heat

A

šìldyti (šìldau, šìldo)

26
Q

long, for a very long time (adv.)

A

ilgaī

27
Q

to help

A

padėti (pàdedu, pàdeda)

28
Q

to create

A

sukùrti (sùkuriu, sùkuria)

29
Q

culture

A

kultūrà

30
Q

civilization

A

civilizãcija

31
Q

new (adj. fem.)

A

naujà

32
Q

I cannot

A

negaliù

33
Q

beautiful, pretty

A

grażì

34
Q

for, in return (prep. with acc.)

A

ùż