BL Lesson 4.1 - Vocabulary Flashcards Preview

Lithuanian > BL Lesson 4.1 - Vocabulary > Flashcards

Flashcards in BL Lesson 4.1 - Vocabulary Deck (34):
1

ugnìs

fire

2

without (prep. with gen.)

3

żmogùs

man, human being

4

galėti (galiù, gãli)

to be able, can

5

reikalìnga

necessary (adj., fem.)

6

krósnis

stove, oven, range

7

dègti (degù, dēga)

to burn

8

šìldyti (šìldau, šìldo)

to warm up, to heat

9

ilgaī

long, for a very long time (adv.)

10

padėti (pàdedu, pàdeda)

to help

11

sukùrti (sùkuriu, sùkuria)

to create

12

kultūrà

culture

13

civilizãcija

civilization

14

naujà

new (adj. fem.)

15

negaliù

I cannot

16

grażì

beautiful, pretty

17

ùż

for, in return (prep. with acc.)

18

fire

ugnìs

19

without (prep. with gen.)

20

man, human being

żmogùs

21

to be able, can

galėti (galiù, gãli)

22

necessary (adj., fem.)

reikalìnga

23

stove, oven, range

krósnis

24

to burn

dègti (degù, dēga)

25

to warm up, to heat

šìldyti (šìldau, šìldo)

26

long, for a very long time (adv.)

ilgaī

27

to help

padėti (pàdedu, pàdeda)

28

to create

sukùrti (sùkuriu, sùkuria)

29

culture

kultūrà

30

civilization

civilizãcija

31

new (adj. fem.)

naujà

32

I cannot

negaliù

33

beautiful, pretty

grażì

34

for, in return (prep. with acc.)

ùż