Bryte-gruppa Flashcards Preview

75 Sterke Verb På Nynorsk > Bryte-gruppa > Flashcards

Flashcards in Bryte-gruppa Deck (11):
1

Å fly (flyge)

Flyg/flyr (flyger) - flaug - har floge

2

Å flyte

Flyt (flyter) - flaut - har flote

3

Å fryse

Frys (fryser) - fraus - har frose

4

Å fyke

Fyk (fyker) - fauk - har foke

5

Å krype

Kryp (kryper) - kraup - har krope

6

Å lyge

Lyg (lyger) - laug - har loge

7

Å ryke

Ryk (ryker) - rauk - har roke

8

Å skyte

Skyt (skyter) - skaut - har skote

9

Å smyge

Smyg (smyger) - smaug - har smoge

10

Å stryke

Stryk ( stryker) - strauk - har stroke

11

Å bryte

Bryt (bryter) - braut - har brote