Ch. 1 Lesson 1 General Vocab Flashcards Preview

Reading Comp Vocab > Ch. 1 Lesson 1 General Vocab > Flashcards

Flashcards in Ch. 1 Lesson 1 General Vocab Deck (44):
1Page

2

热身

Rèshēn

To warm up

3

导读

Dǎodú

Introduction/guide

4

附带

Fùdài

Suppliments/attachments

5

光盘

Guāngpán

CD

6

熟悉

Shúxī

To be familiar with

7

内容

Nèiróng

Content/sustance

8

Xuǎn

To choose

9

发言

Fāyán

To make a statement/speech

10

讨论

Tǎolùn

To discuss/talk over

11

仔细

Zǐxì

To examine/look at

12

课程目标

Kèchéng Mùbiāo

Lesson objectives

13

课前热身

Kèqián Rèshēn

Lesson Warm-Up

14

课文导读

Kèwén Dǎodú

Intro Reading

15

生词表

Shēngcíbiǎo

Vocabulary

16

导读问题

Dǎodú Wèntí

Intro Reading Questions

17

征文

Zhèngwén

Main Reading

18

固定词组

Gùdìng cízǔ

Fixed expressions

19

词语辨析

Cíyǔ biànxī

Word discrimination

20

综合练习

Zōnghé liànxī

Review exercises

21

文化笔记

Wénhuà bǐjì

Cultural notes

22

补充阅读

Bǔchōng yuèdú

Supplimentary reading

23

句型解释与练习

Júxìng jiěshì yǔ liànxí

Sentence patterns and exercises

24

一般来说

Yībān láishuō

Generally speaking

25

机会

Jīhuì

Opportunity

26

阅读

Yuèdú

To read

27

平时

Píngshí

Ordinarily

28

休息

Xiūxi

To rest

29

新闻

Xīnwén

News

30

小说

Xiǎoshuō

Novels

31

已经

Yǐjīng

Already

32

社会

Shèhuì

Society

33

变化

Biànhuà

Change

34

改变

Gǎibiàn

To change

35

对于

Duìyú

Regarding/for

36

意见

Yìnjiàn

Ideas/opinions

37

谈谈

Tántán

To talk about

38

Bìng

To combine/all/simultaneously

39

交换

Jiāohuàn

To exchange/swap

40

信息

Xìnxī

Information or news

41

限制

Xiànzhì

To restrict or require sm. do smthing

42

试过

Shìguo

To have tried

43

Jiāo

To meet

44

成为

Chéngwéi

To become or turn into