Reading 6 Vocab Flashcards Preview

Reading Comp Vocab > Reading 6 Vocab > Flashcards

Flashcards in Reading 6 Vocab Deck (166):
1

耕作

Gēngzuò

Farming/cultivation

2

当作

Dāngzuò

To regard as

3

携带

Xiédài

To carry/take along

4

储存

Chǔcún

To lay in/stockpile/deposit

5

副食

Fùshí

Non-staple foods

6

兼备

Jiānbèi

To have both...and...

7

Zòng

Dumplings

8Cake

9

竹筒

Zhútǒng

Thick bamboo shoots

10

大都

Dàdōu

For the most part/on the whole

11

人家

Rénjia

Family/people

12

Bèi

To prepare

13

有用

Yǒuyòng

Useful

14

大米

Dàmǐ

Rice(husked)

15

红薯

Hóngshǔ

Sweet potato

16

自酿

Zìniàng

Homemade

17

黑龙江

Hēilóngjiāng

Heilongjiang Province

18

三江平原

Sānjiāng píngyuán

Three Rivers Plain

19

一带

Yīdài

Area(around a location)

20

赫哲族

Hèzhézú

The Hezhen people

21

惟一

Wéiyī

Sole/only

22

狩猎

Shòuliè

Hunting

23

使用

Shǐyòng

To use/employ

24

Gòu

Dog

25To pull

26

雪橇

Xuěqiāo

Sled/sleigh

27

颇具

Pōjù

Quite/rather

28

古风

Gǔfēng

Ancient customs

29

至今

Zhìjīn

Up to now/to this day/so far

30

保留

Bǎoliú

To continue to have

31

生食

Shēngshí

Raw food

32

习俗

Xísú

Customs

33

Bàn

To mix

34

用开

Yòngkāi

To be commonly used

35

Tàng

To scald/burn/heat up

36

土豆丝

Tǔdòusī

Julienned potatos

37

绿豆芽

Lǜdòuyá

Mungbean sprouts

38

韭菜

Jiǔcài

Flowered garlic

39

辣椒油

Làjiāoyóu

Chilli oil

40Vinegar

41

Yán

Table salt

42

酱油

Jiàngyóu

Soy sauce

43

清香

Qīngxiāng

Delicate fragrance

44

否则

Fǒuzé

Otherwise/if not/or else

45

一直

Yīzhí

All the way/continuously

46

事物

Shíwù

Food

47

青稞

Qīngkē

Highland barley(grown in Tibet)

48

富裕

Fùyù

Prosperous/well-off

49

程度

Chéngdù

Level/degree/extent

50

取决于

Qǔjuéyú

To be up to

51

粮食储备

Liángshi chǔbèi

Grain reserves/stock

52

多寡

Duōguǎ

Number/amount

53

家家

Jiājiā

Every household

54

富足

Fùzú

Plentiful/abundant/rich

55

稀罕

Xīhan

Rare/scarse

56

分布

Fēnbù

To be dispersed/scattered/distributed

57

湖南

Húnán

Hunan Province

58

等地

Děngdi

And other places

59

瑶族

Yáozú

Yao nationality/people

60

米粥

Mǐzhōu

Congee

61

玉米

Yùmǐ

Maize/corn

62

小米

Xiǎomǐ

Millet

63

芋头

Yùtou

Sweet potato

64

豆角

Dòujiǎo

String beans

65

豪饮

Háoyǐn

To drink heavily

66

宴席

Yànxí

Feast/banquet

67

主人

Zhǔrén

Host/owner

68

Zhēn

To pour(tea/wine)

69

Mǎn

Full/to fill

70

Yín

Silver

71

Pěng

To carry(in both hands)

72

哈达

Hǎdá

A silk piece given as a gift by Mongolians and the Zang

73

高唱

Gāochàng

To sing loudly

74

祝酒

Zhùjiǔ

To drink a toast

75

敬酒

Jìngjiǔ

To toast

76

Shì

To show

77

真诚

Zhēnchéng

Sincerity

78

凡是

Fánshì

Every/any/all

79

西藏

Xīzàng

Tibet

80

酥油茶

Sūyóuchá

Oil-tea

81

Jìng

Respectfully/to offer politely

82

客人

Kèren

Guest/visitor

83

Zhā

Dregs/residue

84To splash/spill

85

地上

Dìshang

On the floor/ground

86

维吾尔族

Wéiwú ěrzú

Uighur people/nationality

87

猪肉

Zhūròu

Pork

88

喇嘛教

Lǎmajiào

Lamaism

89

藏族

Zàngzú

Tibetans/Tibetan

90

蒙古族

Měnggǔzú

Mongolian

91

热情

Rèqíng

Enthusiasm/zeal

92

好客

Hàokè

To be hospitable

93

有名

Yǒumíng

Famous/well-known

94

牧民

Mùmín

Herdsman

95

Dài

To entertain/wait for

96

手抓肉

Shǒuzhuāròu

Hand-held meat

97

Yìng

Should/to answer

98

最具

Zuìjù

Most concrete

99

不加

Bùjiā

Without/not/un-

100

调料

Tiáoliào

Seasoning/flavoring

101

白水

Báishuǐ

Plain water

102

Zhǔ

To boil/cook

103

离不开

Líbukāi

Inseparable/inevitably linked to

104

Jiǔ

Alcohol

105

Fēn

To divide

106

Shàn

Without authority/to be good at

107

由于

Yóuyú

Because/as a result of

108

地理环境

Dìlǐ huánjìng

Geographic setting

109

物产

Wùchǎn

To produce

110

以及

Yǐjí

As well as/and/along with

111

宗教信仰

Zōngjiào xìnyǎng

Religious beliefs

112

独具

Dújù

To have a unique...

113

风俗

Fēngsú

Customs

114

畜牧业

Chùmùyè

Livestock industry

115

为主

Wéizhǔ

To give priority to

116

牛羊

Niúyáng

Cattle and sheep/livestock

117

奶制品

Nǎizhìpǐn

dairy products

118

Yǐn

A drink

119

奶茶

Nǎichá

Tea with milk

120

稻米

Dàomǐ

Rice crop

121

杂粮

Záliáng

Grains other than wheat and rice

122

寒冷

Hánlěng

Cold/frigid

123

Suàn

Garlic

124

居住

Jūzhì

To live/reside in

125

气候

Qìhòu

Climate

126

潮湿

Cháoshī

Moist/damp

127

偏爱

Piānài

To be partial to/show favoritism to

128

伊斯兰

Yīsīlán

Islam

129

回族

Huízú

Hui nationality

130

鲜嫩

Xiānnèn

Fresh and tender

131

遍布

Biànbù

To be found everywhere

132

杂居

Zájū

To live together

133

无论

Wúlùn

No matter(what/how)

134

保持

Bàochí

To keep/preserve

135

独特

Dútè

Unique/distinctive

136

相比

Xiāngbǐ

To compare

137

禁忌

Jìnjì

Taboo/to avoid

138

Yán

Stern/strict

139

城镇

Chéngzhēn

Halal

140

穆斯林

Mùsīlín

Muslim

141

混合

Hùnhé

To mix/mingle/blend

142

用餐

Yòngcān

To eat a meal

143

众多

Zhòngduō

Numerous

144

独树一帜

Dúshù yīzhì

To have a unique attitude

145

菜肴

Càiyáo

Cooked dishes

146

诞生

Dànshēng

To emerge/be born

147

名菜

Míngcài

Specialty dishes

148

Bào

To flash fry/boil

149

清蒸

Qīngzhēng

To steam in clear soup

150

Mèn

To boil in a covered pot

151

佳肴

Jiāyáo

Delicacies

152

东来

Dōnglái

Coming from the east

153

Shùn

As/well/in the same direction as

154

鸿

Hóng

Large/great

155

Bīn

Guest

156

乃至

Nǎizhì

And even

157

享有

Xiǎngyǒu

To enjoy(rights/prestige)

158

盛誉

Shèngyù

High reputation/great fame

159

地理

Dìlǐ

Geography/geographic features

160

捕鱼业

Bǔyúyè

Fishing industry

161

礼节

Lǐjié

Etiquette

162

代表性

Dàibiǎoxìng

Representativeness

163

下列

Xiàliè

The following

164

专门

Zhuānmén

Special

165

严格

Yángé

Strict/rigorous

166

山间

Shānjiān

Mid-mountain