Ch. 1 Lesson 1 Main Reading Vocab Flashcards Preview

Reading Comp Vocab > Ch. 1 Lesson 1 Main Reading Vocab > Flashcards

Flashcards in Ch. 1 Lesson 1 Main Reading Vocab Deck (81):
1

Gēn

Long slender objects/root

2

网线

Wǎngxiàn

Internet cable

3

摄像头

Shèxiàngtóu

Web camera

4

麦克风

Màikèfēng

Microphone

5

设备

Shèbèi

Equipment/facilities

6

几乎

Jīhū

Almost/nearly

7

任何

Rènhé

Any/whatever

8

限制

Xiànzhi

Restriction/limit

9

速度

Sùdù

Speed

10

新鲜感

Xīnxiāngǎn

Freshness/fresh-feeling

11

刺激

Cìjī

Stimulation/excitement

12

无限

Wúxiàn

Limitless/infinite

13

空间

Kōngjiān

Open space

14

立即

Lìjí

Immediately/at once

15

呈现

Chéngxiàn

Present/to emerge

16

仿佛

Fǎngfú

To seem/as if

17

陌生人

Mòshēngrén

Strangers

18

迅速

Xùnsù

Rapid/speedy

19

虚拟

Xūnǐ

Virtual/fictitious

20

扮演

Bànyǎn

To act as/play the part of

21

假想

Jiǎxiǎng

Imaginary/imagination

22

角色

Juésè

Role/part

23

进行

Jìnxíng

To conduct/carry on

24

交流

Jiāoliú

To exchange/an exchange

25

娱乐

Yúlè

Amusement/entertainment

26

权利

Quánlì

Right/privilege

27

干涉

Gānshè

To interfere

28

聊天室

Liáotiānshì

Chat room

29

白马王子

Báimǎwángzǐ

Knight in shining armor

30

美眉

Měiméi

Pretty girl/lovely eyebrows

31

宣传

Xuānchuán

Publicity/propoganda/to disseminate

32

经得起

Jīngdeqǐ

Able to endure

33

诱惑

Yòuhuò

Temptation

34

当今

Dāngjīn

Present time/today

35

Xìng

Sex/nature/disposition

36

观念

Guān niàn

View/notion/concept

37

Chí

To have/keep/hold

38

保守

Bǎoshǒu

Conservative

39

严肃

Yánsù

Serious

40

态度

Tàidù

Attitude

41

随便

Suíbiàn

Casual/informal/random

42

伴侣

Bànlǚ

Partner

43

愿意

Yuànyì

To wish/want/be willing

44

此外

Cǐwài

Besides/more over/in addition

45

压力

Yālì

Pressure

46

过+sv

Guò+SV

Excessively SV(IE 过大,过小)

47

感到

Gǎndào

To feel/sense

48

寂寞

Jìmò

Lonely

49

空虚

Kōngxū

Hollow/void/empty

50

逃避

Táobì

To escape/avoid

51

现实

Xiànshí

Reality

52

穷光蛋

Qióngguāngdàn

Pauper/poor person

53

Zhuāng

To pretend/play a part

54

百万富翁

Bǎiwàn fùwēng

Millionaire

55

丑八怪

Chǒubáguài

Ugly person/freak

56

打扮

Dǎbàn

To pose as/dress up

57

Piàn

To deceive/cheat/lie

58

反正

Fǎnzhèng

Anyway/anyhow

59

Guǎn

To care about

60

通过

Tōngguò

To adopt/pass

61

缓解

Huǎnjiě

To relieve

62

不以为然

Bùyǐwéirán

To feel that something isn't right

63

真诚

Zhēnchéng

Sincere/genuine/true

64

打交道

Dǎjiāodao

To socialize with

65

风气

Fēngqì

Tone/mood

66

部门

Bùmén

Department of goverment

67

法规

Fǎguī

Regulations

68

禁止

Jìnzhǐ

To forbid/ban

69

未成年

Wèichéng nián

Underage

70

营业

Yíngyè

Business/to do business

71

色情

Sèqíng

Sex/porn/sexual/pornograpgic

72

性质

Xìngzhì

Quality/nature/character

73

的确

Díquè

Certainly/surely

74

震撼

Zhènhàn

To shock/jolt

75

尽管

Jǐnguǎn

Despite/even though = conj

Feel free to/not hesitate to= adv.

76

然而

Ránér

Nevertheless/even so/but

77

哲学家

Zhéxuéjiā

Philosopher

78

凡是

Fánshì

Every/any/all/whatever

79

显而易见

Xiǎnér yìjiàn

Obvious/evident/obviously

80

突飞猛进

Tūfēi měngjìn

To develop in leaps and bounds/progress rapidly

81

往往

Wǎngwǎng

Often/frequently