Chapter 5 Lab; Muscles of the Appendages Flashcards Preview

ANAT-A 215 Exam 2 > Chapter 5 Lab; Muscles of the Appendages > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 Lab; Muscles of the Appendages Deck (71)
Loading flashcards...
1
Q
A

Trapezius

2
Q
A

Rhomboid Major

3
Q
A

Rhomboid Minor

4
Q
A

Levator Scapulae

5
Q
A

Pectoralis Minor

6
Q
A

Serratus Anterior

7
Q
A

Deltoid

8
Q
A

Coracobrachialis

9
Q
A

Teres Major

10
Q
A

Teres Minor

11
Q
A

Pectoralis Major

12
Q
A

Latissimus Dorsi

13
Q
A

Biceps Brachii

14
Q
A

Biceps Brachii

15
Q
A

Triceps Brachii

16
Q
A

Brachialis

17
Q
A

Brachioradialis

18
Q
A

Supinator

19
Q
A

Pronator Teres

20
Q
A

Pronator Quadratus

21
Q
A

Flexor Carpi Radialis

22
Q
A

Flexor Carpi Ulnaris

23
Q
A

Flexor Digitorum Superfisicialis

24
Q
A

Flexor Digitorum Profundus

25
Q
A

Extensor Carpi Radialis Longus

26
Q
A

Extensor Carpi Radialis Brevis

27
Q
A

Extensor Digitorum

28
Q
A

Extensor Carpi Ulnaris

29
Q
A

Abdcutor Pollicis Longus

30
Q
A

Extensor Pollicis Longus

31
Q
A

Thenar

32
Q
A

Hypothenar

33
Q
A

Lumbricals

34
Q
A

Psoas Major

35
Q
A

Iliacus

36
Q
A

Gluteus Maximus

37
Q
A

Gluteus Medius

38
Q
A

Adductor Longus

39
Q
A

Adductor Brevis

40
Q
A

Adductor Magnus

41
Q
A

Sartorius

42
Q
A

Quadriceps Femoris

43
Q
A

Rectus Femoris

44
Q
A

Vastus Lateralis

45
Q
A

Vastus Medialis

46
Q
A

Vastus Intermediate

47
Q
A

Flexor Retinaculum

48
Q
A

Extensor Retinaculumn

49
Q
A

Palmar Interossei

50
Q
A

Dorsal Interossei

51
Q
A

Gracilis

52
Q
A

Semitendinosus

53
Q
A

Semimembranosus

Deep to the Semitendinosus

54
Q
A

Tensor Fasciae Latae

55
Q
A

Iliotibial Tract

56
Q
A

Popliteus

57
Q
A

Tibialis Anterior

58
Q
A

Extensor Digitorum Longus

59
Q
A

Extensor Hallucis Longus

60
Q
A

Calcaneal Tendon

61
Q
A

Gastrocnemius

62
Q
A

Soleus

63
Q
A

Flexor Digitorum Longus

64
Q
A

Tibialis Posterior

65
Q
A

Flexor Hallucis Longus

66
Q
A

Plantar Aponeurosis

67
Q
A

Biceps Femoris

68
Q
A

Fibularis Longus and Brevis

69
Q
A

Supraspinatus

70
Q
A

Subscapularis

71
Q
A

Infraspinatus