Clear Heat Drain Fire Flashcards Preview

HERBOLOGY 2 > Clear Heat Drain Fire > Flashcards

Flashcards in Clear Heat Drain Fire Deck (10):
1

Shi Gao

Gypsum Fibrosum

2

Zhi Mu

Anemarrhenae Rhizoma

3

Zhi Zi

Gardeniae Fructus

4

Dan Zhu Ye

Lophatheri Herba

5

Xi Gua

Citrulli Fructus

6

Xia Ku Cao

Prunellae Spica

7

Lian Zi Xin

Nelumbinis Plumula

8

Lu Gen

Phragmitis Rhizoma

9

Tian Hua Fen

Trichosanthis Radix

10

Jue Ming Zi

Cassiae Semen