Warm Acrid Release the Exterior Flashcards Preview

HERBOLOGY 2 > Warm Acrid Release the Exterior > Flashcards

Flashcards in Warm Acrid Release the Exterior Deck (14):
1

Ma Huang

Ephedrae Herba

2

Gui Zhi

Cinnamomi Ramulus

3

Zi Su Ye

Perillae Folium

4

Jing Jie

Schizonepetae Herba

5

Fang Feng

Saposhnikoviae Radix

6

Qiang Huo

Notopterygii Rhizoma Seu Radix

7

Gao Ben

Ligustici Rhizoma

8

Bai Zhi

Angelicae Dahuricae Radix

9

Xi Xin

Asari Herba

10

Sheng Jiang

Zingiberis Rhizoma Recens

11

Cong Bai

Allii Fistulosi Bulbus

12

Xiang Ru

Moslae Herba

13

Cang Er Zi

Xanthii Fructus

14

Xin Yi Hua

Magnoliae Flos