Herbs that Clear Heat and Dry Dampness Flashcards Preview

HERBOLOGY 2 > Herbs that Clear Heat and Dry Dampness > Flashcards

Flashcards in Herbs that Clear Heat and Dry Dampness Deck (14):
1

Scutellariae Radix

Huang Qin

2

Coptidis Rhizoma

Huang Lian

3

Phellodendri Cortex

Huang Bai

4

Gentianae Radix

Long Dan Cao

5

Sophorae Flavescentis Radix

Ku Shen

6

Fraxini Cortex

Qin Pi

7

Jin Yin Hua

Lonicerae Flos

8

Forsythiae Fructus

Lian Qiao

9

Isatidis Folium

Da Qing Ye

10

Isatidis Radix

Ban Lan Gen

11

Indigo Naturalis

Qing Dai

12

Taraxici Herba

Pu Gong Ying

13

Violae Herba

Zi Hua Di Ding

14

Patriniae Herba

Bai Jiang Cao