Clothing Items Flashcards Preview

Chinese for the Fashion Industry > Clothing Items > Flashcards

Flashcards in Clothing Items Deck (27):
1

Dress

连衣裙

Liányīqún

2

Garment

服裝

Fúzhuāng

3

Clothes

衣服

Yīfú

4

Pants

褲子

Kùzi

5

Culottes

noun

women's knee-length trousers, cut with very full legs to resemble a skirt.

裙褲

Qún kù

6

Jumpsuit

连衣

Lián yī

7

Romper

哈衣

Hā yī

8

T-Shirt

T恤衫 (n)

T xù shān

9

Shirt / Blouse

 

襯衫

Chènshān

10

Collar

领子

lǐngzi

11

Skirt

短裙

Duǎn qún

12

Column Skirt

柱裙

Zhù qún

13

Very Full Skirt

非常宽的裙子

Fēicháng kuān de qúnzi

14

Full Skirt

全裙

Quán qún

15

Circle Skirt

圆裙

Yuán qún

16

Mermaid Skirt

美人鱼裙

Měirényú qún

 

17

Belt

Dài

18

Belt Buckle

皮带扣

Pídài kòu

19

Shorts

短裤

Duǎnkù

20

Jacket

夹克

Jiákè

21

Coat

外套

wàitào

22

Elastic Band

橡皮筋

xiàngpíjīn

23

Sleeve

袖子

xiùzi

24

 Short-Sleeved

短袖的 (adj)

duǎnxiù de

25

Long-Sleeved

长袖的 (adj)

chángxiù de

26

Pocket

口袋 (n)

kǒudài

27