Fitting Words and Phrases Flashcards Preview

Chinese for the Fashion Industry > Fitting Words and Phrases > Flashcards

Flashcards in Fitting Words and Phrases Deck (43):
1

Fit a Garment

量尺寸

liáng chǐcùn

2

Try On

试穿 (v)

shìchuān

3

Take Off

 脱 (v)

tuō

4

Put on

穿上 (v)

chuānshàng

5

Front

面前

Miànqián

6

Back

背部

Bèibù

7

Side

8

Balance

平衡

Pínghéng

9

Uneven

不均勻的

Bù jūnyún de

10

Pick up the seam

拿起接缝

Ná qǐ jiē fèng

11

Pick up the seam on the back mid-waist

拿起后腰上的接缝

Ná qǐ hòu yāo shàng de jiē fèng

12

Pick up the seam at the back waist

拿起前腰中部的接缝

Ná qǐ qián yāo zhōngbù de jiē fèng

13

Look Good

好看

hǎo kàn

14

Too Tight

太緊了

Tài jǐnle

15

Too Big

太大

Tài dà

16

Sit Down

坐下

Zuò xià

17

Seam

接縫

Jiē fèng

18

Big Scissors

大剪刀

Dà jiǎndāo

19

Small Scissors

小剪刀

Xiǎo jiǎndāo

20

Stitching

縫不貼

Fèng bù tiē

21

Pin

Xiāo

22

Equally distributed

平均分配

Píngjūn fēnpèi

23

Fullness (n)

充满 (n)

Chōngmǎn

24

Full (a)

充分 (a)

Chōngfèn

25

Chest

胸部

Xiōngbù

26

Waist

腰部

Yāobù

27

Hips

臀部

Túnbù

28

Low Hips

低臀

Dī tún

29

High Hips

高臀

Gāo tún

30

Arm

手臂 (n)

shǒubì

31

The skirt is too long

裙子太长了

Qúnzi tài zhǎngle

32

The sleeve is too short

袖子太短了

Xiùzi tài duǎnle

33

Crotch

Dāng

34

The crotch is too high
 

裆太高了

Dāng tài gāole

35

Armhole

袖窿

Xiù lóng

36

Sleeve hole (Armhole) is too low

袖孔太低了

Xiù kǒng tài dīle

37

Move up

提升

Tíshēng

38

Add / increase two centimeters

增加两厘米

Zēngjiā liǎng límǐ

39

Reduce three centimeters

减少三厘米

Jiǎnshǎo sān límǐ

40

Move up 1.5 centimeters

向上移动1.5厘米

Xiàngshàng yídòng yī diǎn wǔ límǐ

41

Pick up 1.6 cm at the armhole

在袖孔处捡起1.6厘米

Zài xiù kǒng chù jiǎn qǐ 1.6 Límǐ

42

Tape Measure

卷尺

Juǎnchǐ

43

high waist

高腰

Gāo yāo