Sewing and Trims Flashcards Preview

Chinese for the Fashion Industry > Sewing and Trims > Flashcards

Flashcards in Sewing and Trims Deck (10):
1

Construction

施工 (n)

Shīgōng

2

Sew

 

 缝 (v)

féng

3

Mend

修补 (v)

xiūbǔ

4

Button

纽扣儿 (n)

niǔkòur

5

6

Hem

下摆

Xiàbǎi

7

Bias Cut

斜裁

Xié cái

8

Twill tape
 

斜紋帶

Xiéwén dài

9

Zipper

拉链

lā liàn

10

Facing

面对

Miàn duì