Colors Flashcards Preview

Chinese > Colors > Flashcards

Flashcards in Colors Deck (13):
0

绿色

lǜsè

green

1

红色

hóngsè

red

2

黄色

huángsè

yellow

3

白色

báisè

white

4

蓝色

lánsè

blue

5

黑色

hēisè

black

6

橘色

júsè


orange

7

紫色

zǐsè

purple

8

棕色

zōngsè

brown

9

灰色

huīsè

gray

10

粉紅色

Fěnhóng sè

pink

11

X

Light (in color or depth/ shallow)

12

X

Deep (color & depth)