Dog Christmas Flashcards Preview

Chinese > Dog Christmas > Flashcards

Flashcards in Dog Christmas Deck (18):
1

gǒu
dog

2

醒來

xǐnglái
wake/ woke up

3

圣诞

shèngdàn
Christmas

4

清晨

qīngchén
early morning

5


he

6

看见

kànjiàn
see

7

completed
(example - turns see into saw)

8


one, a

9


measure word for people or objects in general

10

箱子

xiāngzi
box

11

zhè
this

12

shì
is

13

他的

Tā de
his

14

礼物

lǐwù
present (gift)

15

里面

lǐmiàn
inside

16

什麼

shénme
what (turns phrase into question)

17

充满

chōngmǎn
full of

18

快乐

kuàilè
Happy or merry