Verbs Flashcards Preview

Chinese > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (26):
0

摔跤

shuāijiāo

fall flat

1

跌到

diēdǎo

fall

2

Zhàn

Stand

3

guì

kneel

4

dūn

Squat

5

倒立

dàolì

Handstand

6

crawl

7

tiào

jump

8

tī kick

9

zuò Sit

10

tǎng Lie down

11

回来

huílai Come back, return

12

pā lie face down

13

bēi

Carry on back

14

伸懒腰

shēn lǎnyāo

Stretch

15

 

gěi

give

16

读书

dúshū

Study, read, go to school

17

bāng

help

18

gěi wǒ

give me

19

zhe

-ing

20

zǒu

to walk

21

lái

come

22

kàn

see

23

cry

24

jiào

call, shout

25

游泳池

yóuyǒng

Swimming