Comparative and Superlative Adjectives Flashcards Preview

English Grammar > Comparative and Superlative Adjectives > Flashcards

Flashcards in Comparative and Superlative Adjectives Deck (77):
1

Comparative and Superlative Adjectives (stupňování přídavných jmen)

Comparative and Superlative Adjectives (stupňování přídavných jmen):

1. We use the endings '- er' and 'the ... -est' for short words (one syllable - jedna slabika)

cheap - cheaper - the cheapest
large - larger - the largest
old - older - the oldest
fast - faster - the fastest

2. We use the endings '-er' and 'the ... -est' for two-syllable words that end in '-y' ('y -ier')

lucky - luckier - the luckiest
early - earlier - the earliest
easy - easier - the easiest
pretty - prettier - the prettiest

3. We use 'more' and 'the most' for longer words (two syllables or more):

modern - more modern - the most modern
serious - more serious - the most serious
expensive - more expensive - the most expensive
comfortable - more comfortable - the most comfortable

4. We use 'more... ' and 'the most' for adverbs (příslovce) that end in '-ly'

slowly - more slowly - the most slowly
quietly - more quietly - the most quietly
seriously - more seriously - the most seriously
carefully - more carefully - the most carefully
+
often - more often - the most often

5. You can use '-er', 'the ... -est' and 'more...' , 'the most ...' with some two-syllable adjectives, especially:

- quiet - quieter / more quiet - quietest / the most quiet

- clever - cleverer / more clever - cleverest / the most clever

- narrow - narrower / more narrow - narrowest / the most narrow

- simple - simpler / more simple - simplest - the most simple

6. These adjectives and adverbs have irregular comparative forms:

good / well - better - the best
bad / badly - worse - the worst
far - further - the furthest
little - less - the least

7. When we compare (když porovnáme), we use 'than - než'

He is taller than me.
I am older than you.
He is more hard-working than her.
She is more interesting than him.
We live here longer than them.
They have a bit more work than us.

2

1

Uveďte druhý a třetí stupeň (komparativ a superlativ) následujících přídavných jmen:

good

better - the best

3

1

hot

hotter - the hottest

4

1

tall

taller - the tallest

5

1

sweet

sweeter - the sweetest

6

1

fat

fatter - the fattest

7

1

safe

safer - the safest

8

1

sad -

sadder - the saddest

9

1

important

more important- the most important

10

1

long

longer - the longest

11

1

heavy

heavier - the heaviest

12

1

great

greater - the greatest

13

1

old

older - the oldest

14

1

interesting

more interesting - the most interesting

15

1

polite

more polite - the most polite

16

1

funny

funnier - the funniest

17

1

short

shorter - the shortest

18

1

angry

angrier - the angriest

19

1

correct

more correct - the most correct

20

1

dark

darker - the darkest

21

1

rich

richer - the richest

22

1

flat

flatter - the flattest

23

1

clean

cleaner - the cleanest

24

1

high

higher - the highest

25

1

full

fuller - the fullest

26

1

pretty

prettier - the prettiest

27

1

peaceful

more peaceful - the most peaceful

28

1

bad

worse - the worst

29

1

cheap

cheaper - the cheapest

30

1

expensive

more expensive - the most expensive

31

1

dry

drier - the driest

32

1

basic

more basic - the most basic

33

1

healthy

healthier - the healthiest

34

1

poor

poorer - the poorest

35

1

easy

easier - the easiest

36

1

strange

stranger - the strangest

37

1

tired

more tired - the most tired

38

1

wet

wetter - the wettest

39

1

narrow

narrower / more narrow - narrowest / the most narrow

40

1

free

freer - the freest

41

1

busy

busier - the busiest

42

1

stupid

more stupid - the most stupid

43

1

late

later - the latest

44

1

deep

deeper - the deepest

45

1

light

lighter - the lightest

46

1

beautiful

more beautiful - the most beautiful

47

1

boring

more boring - the most boring

48

1

large

larger - the largest

49

1

thin

thinner - the thinnest

50

1

far

further - the furthest

51

1

difficult

more difficult - the most difficult

52

2

Má matka je starší než můj otec.

My mother is older than my father.

53

2

Stříbro je levnější než zlato.

Silver is cheaper than gold.

54

2

Jsi štíhlejší než ona.

You're slimmer than her.

55

2

Mé vlasy jsou tmavší než její.

My hair is darker than hers.

56

2

Sherry je silnější než víno.

Sherry is stronger than wine.

57

2

Jeho rodiče jsou bohatší než naši.

His parents are richer than ours.

58

2

BíIý cukr je sladší než hnědý'

White sugar is sweeter than brown.

59

2

Tvůj příběh je zajímavější než můj.

Your story is more interesting than mine.

60

2

Jih Anglie je rovinatější [plošší] než sever.

The south of England is flatter than the north.

61

2

,,Could" je formálnější než ,,can".

"Could" is more formal than "can".

62

2

Mont Blanc je vyšší než Ben Nevis.

Mont Blanc is higher than Ben Nevis.

63

2

Léta jsou teplejší na jihu než na Severu.

Summers are warmer in the south than in the north.

64

2

Ovoce je obvykle levnější na trhu než v obchodech.

Fruit is usually cheaper at the market than in shops.

65

2

Máme delší prázdniny o Vánocích než o Velikonocích.

We have longer holidays at Christmas than at Easter.

66

2

Je rychlejší jet autobusem než vlakem.

It's faster to go by bus than by train.

67

2

Na Jupiteru je větší zima než na Marsu.

It's colder on Jupiter than on Mars.

68

3

Náš obchod má nejnižší ceny

Our shop has the lowest prices.

69

3

Ano, to je nejlogičtější odpověď.

Yes, thať's the most logical answer.

70

3

Toto je nejlepší píseň na té desce.

This is the best song on the record.

71

3

Chceš navštívit nejstarší hospodu v Anglii?

Do you want to visit the oldest pub in England?

72

3

Charles je nejstarší z královniných čtyř dětí

Charles is the oldest/eldest of the Queen's four children.

73

3

Manchester je největší z těch tří měst.

Manchester is the largest of the three cities.

74

3

Jaro je nejkrásnější z těch čtyř období.

Spring is the most beautiful of the four seasons.

75

3

Estonsko je nejmenší z těch tří republik.

Estonia is the smallest of the three republics.

76

3

Je nejméně pracovitá ze všech jeho studentů.

She's the least hardworking of all his students.

77

3

Toto [dílo] je nejméně zajímavé ze všech jeho děl.

This is the least interesting of all his works.