Den profesjonelle lærer Flashcards Preview

Pedagogikk > Den profesjonelle lærer > Flashcards

Flashcards in Den profesjonelle lærer Deck (15):
1

Hva inneholder begrepene K1, K2, og K3? (Dale)

K1: Dyktighet til å kunne gjennomføre undervisning.

K2: Kompetanse til å overveie, planlegge og vurdere pedagogisk virksomhet.

K3: Dyktighet i å kunne legitimere, drøfte og vurdere kritisk den pedagogiske virksomheten og å kunne kommunisere om pedagogiske problemstillinger

2

Hva inneholder de praksisteoretiske begrepene P1, P2, og P3? (Handal og Lauvås)

P1: Handling, observerbar praksis.
P2: Teori- og praksisbaserte begrunnelser. «hverdagskunnskap».
P3: Etisk rettferdiggjøring.

3

Hva er didaktisk kompetanse?

Refleksjon og vurdering av undervisningen, før, underveis og etter.

4

Hva er sosial kompetanse?

Relasjonsbygging og kommunikasjon, trygghet for elev.

5

Hva er endrings- og utviklingskompetanse?

Kunne utvikle seg videre, og forandre praksis for å bedre læringsutbyttet hos eleven.

6

Hva er yrkesetisk kompetanse?

Allmenn moral, makt, kunne se eleven, taushetsplikt.

7

Hva er normativ didaktikk?

Normativ didaktikk drøfter idealene i skolen og foreskriver prinsipper for valg av innhold og arbeidsmåter for god undervisning.

8

Hva er analytisk didaktikk?

Analytisk didaktikk er deskriptiv og hviler på kjensgjerninger om virkeligheten i undervisningssituasjonen.

9

Hvilke kompetanser er elementære for en lærer?

Fagkunnskap
Relasjonskompetanse
Fagdidaktisk kompetanse
Lede for læring

10

Hva er "bør-nivået"?

Lærerplanens idealer, og lærerens intensjoner. Hvor undervisningen BØR være. (normativ)

11

Hva er "er-nivået"

Der undervisningen er. Virkeligheten i undervisnings- og læringssituasjonen. (analytisk)

12

Hva er rammefaktorteorien?

Å starte med situasjonen som er realiteten (er-nivået), og spørre om hvorfor det er som det er.
Undervisning kan ikke utformes gjennom lærerens frie valg, og en må tilpasse seg rammer og hindringer.
- Innhold
- Materielt utstyr
- Struktur og rutiner
- Lærebøker
- Lokaler
- Geografisk beliggenhet

13

Hva er normativ didaktikk?

Didaktikk som drøfter idealene i skolen og foreskriver prinsipper for valg av innhold og framgangsmåter for god undervisning. (bør-nivået)

14

Hva er deskriptiv/analytisk didaktikk?

Didaktikk som forsøker å beskrive, analysere og forstå det som skjer i skolens virkelighet, uavhengig av idealene. (er-nivået)

15

Hva er en god lærer i følge Imsen?

- Orientert mot utvikling og innovasjon
- Orientert mot at elevens skal lære noe, gjør klart hva de skal lære, organiserer
læring, lager progresjon og stiller høye forventninger.
- Aktiv i planleggingen av sin undervisning, forklarer og veileder elevene
underveis, og gir tilbakemeldinger
- Tenker gjennom og reflekterer over sin egen undervisning
- Viser omsorg for elevene sine, og er opptatt av at de skal trives og ha det bra
på skolen
- Har et stort repertoar av undervisningsmetoder
- Tilpasser undervisningsstrategiene
- Er sensitiv til signaler i undervisningssituasjonen