Skolen som lærende organisasjon Flashcards Preview

Pedagogikk > Skolen som lærende organisasjon > Flashcards

Flashcards in Skolen som lærende organisasjon Deck (19):
1

Nevn noen kjennetegn på en "lærende skole"

- Reflektiv dialog.
- Felles fokus på elevenes læring
- Deling av læringsstrategier og ideer
- Felles verdier og normer, basert på en felles forståelse av skolens oppgave

2

Nevn noen strukturelle betingelser for en "lærende skole"

- Tid og arenaer til drøftinger
- Fysisk nærhet - for å kunne observere og samhandle
- Grunnleggende tro på lærernes profesjonalitet
- Kommunikasjonsstrukturer
- Strukturer som sikrer samhandling

3

Nevn noen menneskelige og sosiale ressurser i en "lærende skole"

- Åpenhet for kvalitetsutvikling/forbedring
- Tillit og respekt
- Støttende lederskap
- Tilrettelagte strukturer for å sosialisere lærer inn i en hensiktsmessig kultur
- Kontinuerlig utvikle en kunnskaps- og ferdighetsbase for å bygge en lærende skole

4

Nevn noen strategier for styring i skolen

- Regelstyring
- Målstyring
- Ansvarstyring
- Belønningsystemer
- Informasjon og holdningsdannelse
- Profesjonsstyring
- Fri markedsregulering og brukerstyring
- En blanding av styringstrategier og NPM

5

Hva vil "oppgave og funksjon" si i en lærende organisasjon?

Oppgave: de synlige pliktene skolen har.
Funksjon: Virkningen skolen faktisk har. Ikke intensjon, men realitet.

6

Hva vil "• Manifeste og latente funksjoner i skolen" si i en lærende organisasjon?

Manifeste funksjoner: Kjente og ønskede funksjoner skolen har. Tilsiktede funksjoner.

Latente funksjoner: konsekvenser og ting man ikke var klar over ville skje.

Den manifeste funksjonen av karaktersystemet er at man skal gi elevene en tanke om hvor de ligger. Den latente funksjonen er at karakterene kan virke demotiverende for mange elever.

7

Hva er skolens fire hovedpunkter?

1. Reproduktiv funksjon
2. Produktiv funksjon
3. Identitetsskapende funksjon
4. Likhetsskapende funksjon

8

Nevn noen kjennetegn på skolen som organisasjon.

- Skolen er målrettet
- Skolen er en åpen organisasjon - fungerer ikke alene i lukket form. Forbindelser til nærmiljøet og samfunnet.
- Skolen har byråkratiske trekk - funksjonell arbeidsdeling. Hiearisk slutningssystem og strengt regelsystem.
- Skolen er er profesjonell organisasjon.

9

Nevn ting som definerer "skolekultur"

• Verdier
• Handlemåter
• Rutine
• Regler
• Artefakter
• Grunnleggende antakelser

10

Hva er "artefakter" i sammenheng med skolekultur?

De synlige tingene i skolen. Hvordan man snakker med hverandre, arkitektur, standard, kleskode etc.

11

Hva er "verdier" i sammenheng med skolekultur?

Verdiene som proklameres utad. Slagord og motto. Noe lærerne slutter seg til offisielt men ikke alltid gjennomføres i praksis.

12

Hva er "grunnleggende antakelser" i sammenheng med skolekultur?

Sånn verdiene fungerer i praksis. Noe det er vanskelig å få innsikt i.

13

Nevn Andy Hargreaves' 5 samarbeidsforhold som kjennetegn ved skolekulturen.

1. Fragmentert individualisme
2. Balkanisering
3. Samarbeidskulturer
4. Påtvunget kollegialitet
5. Bevegelig mosaikk

14

Hva er "fragmentert individualisme"? (Hargreaves)

Mangel på samarbeid i kollegiet. Lærerne arbeider separert, og på sin måte.

15

Hva er "balkanisering"? (Hargreaves)

Det foregår samarbeid i kollegiet, men i adskilte grupperinger.

16

Hva er "samarbeidskulturer"? (Hargreaves)

Preges av fellesskap tillit og støtte. Vesentlig for daglig arbeid. Man samarbeider om det som foregår i klasserommet.

17

Hva er "påtvunget kollegialitet"? (Hargreaves)

En blir pålagt samarbeid. Strategi for å kontrollere de ansatte.

18

Hva er "bevegelig mosaikk"? (Hargreaves)

Uklare grenser mellom hvem som samarbeider. Kan flytte seg fra en gruppe til en annen. Ingen “fast medlemskap” til en gruppe. Fleksibelt, dynamisk og responsivt.

19

Hva er skolens hovedoppgave i følge Kunnskapsdepartementet?

Å gi alle barn og unge kunnskaper, holdninger og verdier som gjør dem i stand til å mestre sitt eget liv og delta i arbeids- og samfunnslivet